BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wrzaszcz Wioletta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Zegar Józef Stanisław (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Sprawność ekonomiczna wybranych form rolnictwa przyjaznego dla środowiska przyrodniczego
Economic Efficiency of Selected Environmentaly-Friendly Forms of Agriculture
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 226-232, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Rolnictwo zrównoważone, Rolnictwo ekologiczne
Arable farm, Sustainable agriculture, Ecological agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena sprawności ekonomicznej wybranych form gospodarstw przyjaznych dla środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem ich obszaru. Badaniem objęto 1487,6 tys. gospodarstw indywidualnych. Zaprezentowano ważniejsze wskaźniki sprawności ekonomicznej oraz źródła pozyskiwania dochodów rodzin rolniczych. Wyniki analizy potwierdzają znaczenie czynnika ziemi dla funkcjonowania i rozwoju zrównoważonych form rolnictwa. Im większy obszar, tym łatwiej można godzić cele ekologiczne i ekonomiczne. Skutki ekonomiczne zwiększenia areału badanych grup gospodarstw są niejednorodne. Gospodarstwa zrównoważone oraz ekologiczne wyróżniają się najlepszą strukturą ekonomiczną na tle pozostałych. (abstrakt oryginalny)

The assessment of the economic efficiency of selected forms of environmental-friendly farming (taking account of their area) was the purpose of the research. The study included 1487,6 thous. individual holdings. There were presented more important indicators of economic efficiency and sources of revenues of farming families. The results of the analysis proved the importance of the agricultural area for the functioning and development of sustainable forms of agriculture. The larger area, the easier is to reconcile the ecological and economic objectives. The economic effects of the area increase of the selected groups of holdings are not homogeneous. Sustainable and ecological farm stand out the best economic structure in comparison to others. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Goraj L. 2007: FADN i Polski FADN. Sieć danych rachunkowych z gospodarstw rolnych i system zbierania danych rachunkowych z gospodarstw rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 4-9, 46.
  2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. 2006: Statystyka - elementy teorii i zadania, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, 35-36.
  3. Runowski H. 2012: Rolnictwo ekologiczne w Polsce - stan i perspektywa, [w:] J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, nr 15, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 38-78.
  4. Sadowski A. 2012: Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych z uwzględnieniem wpływu wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej, Rozprawy Naukowe nr 447, Uniwersytet Rolniczy w Poznaniu, 315-321.
  5. Toczyński T., Wrzaszcz W., Zegar J.S. 2009: Zrównoważenie polskiego rolnictwa w świetle danych statystyki publicznej, [w:] J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, nr 161, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  6. Woś A. 1992: Rolnictwo zrównoważone (Sustainable Agriculture), Zag. Ekon. Rol., nr 1-3, 9-21.
  7. Woś A., Zegar J.S. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa, 67-69.
  8. Wrzaszcz W. 2012: Poziom zrównoważenia indywidualnych gospodarstw rolnych (na podstawie danych FADN), Studia i Monografie, nr 155, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 211-219.
  9. Zegar J.S. 2012: Współczesne wyzwania rolnictwa, PWN, Warszawa, 117-199.
  10. Zrównoważenie polskiego rolnictwa. Powszechny Spis Rolny 2010. 2013: GUS, Warszawa, 35, 163-165.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu