BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadka Jan (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Preferencje osób starszych dotyczące wypoczynku w gospodarstwach agroturystycznych w okolicach Kampinoskiego Parku Narodowego
Preferences of Older People on Holiday on a Agri-Tourism Farm in the Vicinity of Kampinoski National Park
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 1, s. 244-249, rys., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Agroturystyka, Preferencje konsumenta, Ludzie starsi
Rural tourism, Agrotourism, Consumer preferences, Elderly people
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kampinoski Park Narodowy
Kampinos National Park
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań dotyczących preferencji i zachowań osób starszych wypoczywających w gospodarstwach agroturystycznych. Nakreślono sylwetkę przeciętnego seniora odwiedzającego obszary wiejskie, a także ukazano zachowania osób starszych tam wypoczywających. Omówiono m.in. motywy wyboru tej formy turystyki, a także wyboru określonej oferty, wykorzystywane przez turystów źródła informacji o obiekcie, preferowane sposoby spędzania czasu wolnego oraz oczekiwania dotyczące urozmaicenia i udoskonalenia oferty. Wyniki badań wskazują, że agroturystyka cieszy się dużą popularnością, szczególnie wśród dobrze wykształconych mieszkańców dużych miast. Najczęściej powodem wyboru tej formy turystyki była możliwość wypoczynku w ciszy i spokoju oraz kontakt z przyrodą. Kryterium wyboru określonej oferty był standard obiektu oraz walory miejscowości. Seniorzy podczas pobytu na wsi podejmowali aktywność ruchową wybierając najczęściej wycieczki piesze i rowerowe. Należy zauważyć także duże zainteresowanie turystów sferą kulturową obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of research on the preferences and behavior of older people vacationing in the countryside. In this study shown the ordinary senior tourist visiting rural areas, and also shown the behavior of people vacationing there. Topics discussed included the reasons for choosing this form of tourism, as well as the choice of a particular offer, used by tourists source of information about the object, the preferred leisure activities and expectations for the diversify and improve the offer. The results indicate that rural tourism is very popular among the well-educated residents of large cities. The reason for choosing this form of tourism is most often the opportunity to relax in peace and tranquility and contact with nature. The criterion for selection of specific offer is the standard object and the qualities of the village. Seniors break in the countryside taking physical activity most often choose hiking and biking. It should be noted also interest in the culture of rural areas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M. 2005: Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we współczesnej polityce rolnej, Zag. Ekon. Rol., nr 1, 17-32.
  2. Balińska A., Sikorska-Wolak I. 2009: Turystyka wiejska szansą rozwoju wschodnich terenów przygranicznych na przykładzie wybranych gmin, SGGW, Warszawa, 89.
  3. Kamiński W. 1995: Warianty wielofunkcyjnego rozwoju wsi - uwarunkowania przestrzenne, Zeszyty Naukowe AR im. H. Kołłątaja w Krakowie, nr 295, zeszyt 43, 19-25.
  4. Klepacka D. 2006: Wielofunkcyjność jako koncepcja legitymująca wsparcie rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej, Wieś Jutra, nr 12, 20.
  5. Kłodziński M. 1997: Wielofunkcyjny rozwój terenów wiejskich w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, SGGW, Warszawa.
  6. Kolczatek R., Jankowski K. 2006: Internet - nowoczesne źródło informacji i reklamy w agroturystyce, [w:] M. Plichta, J. Sosnowski (red.), Marketing w agroturystyce, Akademia Podlaska, Siedlce, 219-220.
  7. Krzyżanowska K., Wojtkowski R. 2012: Rola internetu w promocji usług agroturystycznych, Studia Ekonomiczne i Regionalne, t. 5, nr 1, 48-57.
  8. Niedziółka A. 2008: Wykorzystanie sieci Internet w promocji produktu agroturystycznego na przykładzie województwa małopolskiego, [w:] Zastosowanie technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania procesami gospodarczymi, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Białystok, 73-82.
  9. Preferencje osób starszych dotyczące wyjazdów turystycznych. 2011: Korporacja Badawcza Pretendent, Warszawa, 59.
  10. Prochorowicz M. 2006: Zastosowanie reklamy elektronicznej w promocji gospodarstw agroturystycznych, [w:] M. Plichta, J. Sosnowski (red.), Marketing w agroturystyce, Akademia Podlaska, Siedlce, 222-225.
  11. Przezbórska L. 2007: Agroturystyka i turystyka wiejska w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich Wielkopolski, [w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa, 77-92.
  12. Sikorska-Wolak I., Zawadka J. 2012: Oczekiwania konsumentów na rynku usług agroturystycznych, Studia Ekonomiczne i Regionalne, t. 5, nr 1, 34-47.
  13. Stawicka E. 2007: Agroturystyka jako element wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, [w:] I. Sikorska-Wolak (red.), Turystyka w rozwoju obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa, 69-76.
  14. Stepaniuk K. 2010: Wybrane koncepcje związane z projektowaniem, wdrożeniem i rozwojem działalności e-agroturystycznej na przykładzie województwa podlaskiego, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 9(4), 509-517.
  15. Turystyka wiejska, w tym agroturystyka, jako element zrównoważonego i wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich. 2012: Agrotec Polska, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.
  16. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2004, nr 173, poz. 1807.
  17. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U. 1991, nr 80, poz. 350.
  18. Zawadka J. 2010a: Ekonomiczno-społeczne determinanty rozwoju agroturystyki na Lubelszczyźnie (na przykładzie wybranych gmin wiejskich), SGGW, Warszawa, 26-33, 143.
  19. Zawadka J. 2010b: Miejsce agroturystyki w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich, [w:] Problemy inżynierii rolniczej i leśnej, SGGW, Warszawa, 344-353.
  20. Zawadka J. 2013a: Agrotourism as an element of rural areas multifunctional development, [w:] Business Management: Practice and Theory in the 21st Century, Nitra, 826-833.
  21. Zawadka J. 2013b: Tendencje zmian w zachowaniach turystycznych osób wypoczywających na wsi, [w:] K. Krzyżanowska (red.), Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej, SGGW, Warszawa, 111-120.
  22. Zawadka J. 2013c: Zachowania turystów wypoczywajacych na wsi i czynniki je warunkujące, [w:] K. Krzyżanowska (red.), Budowanie konkurencyjności obszarów wiejskich, SGGW, Warszawa, 171-183.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu