BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berbeka Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Szuk Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kucharska Monika (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Siła ekonomiczna gospodarstw rolniczych podejmujących inwestycje na Dolnym Śląsku
Economic Power of Farms with Investment Undertakings in Lower Silesia
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 15-20, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Modernizacja rolnictwa, Inwestycje w rolnictwie, Europejska Jednostka Wielkości
Arable farm, Modernization of agriculture, Investments in agriculture, European Size Unit
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Dolny Śląsk
Lower Silesia
Abstrakt
Celem pracy było wskazanie głównych kierunków przeznaczenia środków finansowych przyznanych gospodarstwom rolnym w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" na obszarze Dolnego Śląska w latach 2007-2013. Procesy modernizacyjne w rolnictwie odgrywają istotną rolę w kształtowaniu konkurencyjności gospodarstw rolnych. Efektywne wykorzystanie zasobów ziemi i pracy wymusza podejmowanie inwestycji w ruchome środki trwałe o znacznej wartości. Możliwości wsparcia finansowego w ramach funkcjonowania w Unii Europejskiej w znacznej mierze ułatwiają te procesy. Postęp w procesach modernizacyjnych widoczny jest przede wszystkim w gospodarstwach o powierzchni powyżej 50 ha UR. W badanych gospodarstwach najwyższe wykorzystanie funduszy modernizacyjnych zanotowano w jednostkach najsilniejszych ekonomicznie - powyżej 100 ESU. Udział gospodarstw najmniejszych w absorpcji funduszy modernizacyjnych okazał się mało istotny, gdyż skorzystało w tym przypadku jedynie 0,6% z całości populacji generalnej. Nowoczesny park maszynowy przyczynia się do poprawy wydajności pracy, niższych kosztów energii, mniejszej awaryjności oraz dotrzymania podstawowych terminów agrotechnicznych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to detect investments processes in farms located on lower Silesia region in period of financial perspective 2007-20011 period within RADP. The competitive position of agriculture sector depends on possibilities of grants gaining from EU budget. It plays essential role especially in cases of lack of own capital in production level. The article presents main directions of investment processes in Lower Silesian agricultural farms - selected at 3 districts where the modernization processes had the highest quotas of co-financing from EU. Funds for modernization were used basically by bigger size farms where the level of own capital were easier to generate. The second position had medium size family farms especially with higher level of economic power due to European Size Unit classification. Small farms used possibility of coofinancing very seldom. Basic progress in farm modernization was noted at units over 100 ESU of economic size. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. ARiMR. Bazy danych OR ARiMR we Wrocławiu, niepublikowane dane jednostkowe.
  2. Bułkowska M. 2011: Efekty WPR w odniesieniu do rolnictwa, Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, nr 26, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 56-80.
  3. Czudec A. 2008: Czynniki kształtujące siłę ekonomiczną gospodarstw rolnych w regionie górskim, Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, z. 55.
  4. Jóźwiak W. 2010: Polskie gospodarstwa rolnicze w pierwszych latach członkostwa - kwestie efektywności i konkurencyjności, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 184, IERiGŻ-PIB, 95-128.
  5. Klepacki B. 1997: Produkcyjne i ekonomiczne przystosowania gospodarstw prywatnych do zmian warunków gospodarowania, Wyd. SGGW, Warszawa.
  6. Więckowicz Z. 2000: Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Dolnośląskiego, UM we Wrocławiu, Wrocław.
  7. Woś A. 2000: Inwestycje i akumulacja w rolnictwie chłopskim w latach 1988-1998, IERiGŻ, Warszawa.
  8. Zegar J. 2007: Kwestia gospodarstw samozaopatrzeniowych w Polsce, Wieś i Rolnictwo, 1(134).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu