BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bisaga Anna (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Potencjał koopetycyjny i jego rola w modernizacji gospodarstw rolnych województwa opolskiego
Coopetional Potential and its Role in the Modernisation of Agricultural Households in the Opolskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 21-26, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa rolne, Modernizacja rolnictwa, Rolnictwo zrównoważone, Koopetycja
Arable farm, Modernization of agriculture, Sustainable agriculture, Coopetition
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstrakt
Celem badań była próba identyfikacji potencjałów konkurencji i współpracy towarowych gospodarstw rolnych z regionu opolskiego. Badania przeprowadzono w celowo dobranych towarowych gospodarstwach rolnych o powierzchni powyżej 10 ha UR i sile ekonomicznej co najmniej 8 ESU. Wykorzystując dane z badań empirycznych przeprowadzonych w 2013 i 2008 roku, przedstawiono zamierzenia kierowników gospodarstw dotyczące podnoszenia konkurencyjności zarządzanych gospodarstw rolnych oraz ustalono rolę współpracy w tym procesie. W przekonaniu reformatorów WPR, relacje międzyorganizacyjne gospodarstw rolnych i ich potencjał współpracy będą ułatwiać i przyspieszać procesy transformacji sprzyjające budowaniu zrównoważonego i wydajnego rolnictwa w europejskich regionach. W nowym paradygmacie rolnictwa mobilizacja, restrukturyzacja i dywersyfikacja zasobów wewnętrznych gospodarstw rolnych jest możliwa dzięki zasobom zewnętrznym dostępnym w sieciach społecznych rolników. (abstrakt oryginalny)

The reformers of the CUP are convinced that inter-organizational relations of the agricultural households and their potential will facilitate and quicken transformation processes which foster the creation of balanced and effective agriculture in European regions. In the new paradigm of agriculture: mobilization, restructuring and diversification of the households' internal resources is possible due to the external resources available in the farmers' social networks. The paper is a trial to identify competitions' potentials and cooperation of the merchandise agricultural households from Opole region. By using the data from the empirical research from 2013 and 2008 the intentions of the managers concerning the improvement of the competitiveness of the managed agricultural households has been shown and the role of the cooperation in this process has been set. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adner R. 2012: The Wide Lens: A New Strategy for Innovation, Penguin Books, New York, 306-307.
 2. Bisaga A., Sokołowska S., Szwiec P. 2010: Endogenne i egzogenne warunki trwałego rozwoju towarowych gospodarstw rolnych regionu opolskiego, Wyd. UO, Opole.
 3. Bisaga A. 2011: Cele autonomiczne gospodarstw rolnych podstawą transformacji ich tradycyjnych funkcji, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 5, 9-10.
 4. Brandenburger A., Nalebuff B. 1996: Co-opetition, Doubleday, New York.
 5. Czyżewski B. 2013: Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce, PWE, Warszawa, 58-97.
 6. Kulawik J., Wieliczko B. 2012: Wybrane finansowe aspekty konkurencyjności rolnictwa, Zag. Ekon. Rol., nr 4, 46.
 7. Moore J.F. 1993: Predators and Prey: A New Ecology of Competition, Harvard Business Review, May-June, 27.
 8. Pearce D., Barbier E., Markandya A. 1990: Sustainable Development: Economics and Environment in The Third World, Edward Elgar Publ., Aldershot.
 9. Porter M.E., Kramer M.R. 2011: Creating shared value, Harvard Business Review, January-February, 27.
 10. Stańczyk-Hugiet I. 2013: Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, 42.
 11. Tomczak F. 2005: Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju, IRWiR PAN Warszawa, 320.
 12. Wilkin J. 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa - nowe ujęcie roli rolnictwa w gospodarce i społeczeństwie, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa, 25-28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu