BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dubownik Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rudnicki Roman (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wpływ reformy rynku cukru Unii Europejskiej na produkcję buraków cukrowych w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2002-2010
Impact of Reforms Sugar Market the European Union on Sugar Beet Production in the Kujavia-Pomerania Province in the Years 2002-2010
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 44-49, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja cukru, Rynek cukru, Przemysł cukrowniczy
Sugar production, Sugar market, Sugar industry
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstrakt
Na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego przedstawiono wstępne wyniki badań dotyczących oceny reformy rynku cukru UE, w odniesieniu do zmian zachodzących zarówno w uprawie buraków cukrowych (liczba gospodarstw, powierzchnia plantacji), jak i liczbie i strukturze organizacyjnej cukrowni (od 13 zakładów w 1990 roku do 3 cukrowni w 2013 roku). Badaniami objęto lata 2002-2010. Wykorzystano ujęcie według ekwidystant położenia plantacji względem lokalizacji cukrowni. Wykazano znaczący spadek powierzchni upraw buraków cukrowych, jednak w warunkach wyraźnego podniesienia przeciętnego areału plantacji. (abstrakt oryginalny)

The example of Kujavia-Pomerania province presented preliminary results of research on the evaluation of the reform of the EU sugar market, both in relation to changes in the cultivation of sugar beet (number of farms, plantation area) and the number and organizational structure of the sugar mills (from 13 plants in 1990 3 sugar factories in 2013). Research has shown a significant decrease in surface area of sugar beet, however, under a clear increase of the average area of the plantation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Artyszak A. 2013: Wpływ reformy rynku cukru w Unii Europejskiej na wyniki handlu cukrem w Polsce, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, "Problemy Rolnictwa Światowego", z. 3, 7-14.
  2. Chudoba Ł. 2005: Przemysł cukrowniczy - informacja dla producentów cukru, seria Polska wieś w Europie, Przemysł cukrowniczy, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
  3. Kondrakiewicz T. 2008: Determinanty rozwoju przemysłu cukrowniczego, Barometr Regionalny, nr 3(13), 65-75.
  4. Niemczak M. 2008: Przemiany struktur polskiego przemysłu cukrowniczego jako efekt procesu restrukturyzacji. Procesy transformacji układów przemysłu na tle zmieniającego się otoczenia, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 10, Warszawa, Kraków.
  5. Rudnicki R., Kluba M. 2014: Użytkowanie ziemi i produkcja rolnictwa w województwie kujawsko-pomorskim, Studium statystyczno-przestrzenne, Wyd. UMK, Toruń.
  6. Szajner P. 2009: Ocena wpływu reformy systemu regulacji rynku cukru w Unii Europejskiej na polski przemysł cukrowniczy, Zesz. Nauk. SGGW, t. 8, Warszawa, 182-191.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu