BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Firlej Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Cele i zakres innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce
Aims and Range of Innovations in Food Industry Companies in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 50-55, rys., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Przemysł spożywczy, Innowacje, Innowacyjność przemysłu
Food industry, Innovations, Industry innovation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było objaśnienie koncepcji i efektów podejmowania działalności innowacyjnej oraz rodzajów wdrażanych innowacji w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego. Zamiarem autora było przedstawienie relacji założeń teoretycznych proponowanych w literaturze przedmiotu w stosunku do osiągniętych wyników w badanych przedsiębiorstwach oraz dodatkowych efektów i korzyści wynikających z ich zastosowania. Wykorzystano kwestionariusz ankiety, a okres badania obejmował lata 2006-2011. Stwierdzono, że podstawowym rodzajem działalności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw były innowacje produktowe, a następnie zmiany w organizacji pracy i wdrażanie nowych procedur funkcjonowania. Działania w większości dotyczyły innowacji wdrażanych na poziomie firmy. (abstrakt oryginalny)

Aim of this paper and research was to explain concepts and effects of innovative activities and types of incorporated innovations in food industry companies. Author would like to present relationship between theoretical assumptions proposed in the literature of subject and results achieved by the companies that were investigated and additional effects and benefits that come from its implementation. In order to complete the research the author used questionnaires, study period included years from 2006 to 2011. The author found out that product innovation was the primary type of innovative activities in the investigated companies, then changes in work organization and implementation of new operative procedures. Activities, in most concerned innovations that were implemented on corporate level. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Firlej K., Żmija D. 2014: Transfer wiedzy i dyfuzja innowacji jako źródło konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, 137-150.
  2. Firlej K., Makarska A. 2012: Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis 297, Oeconomica 68, Szczecin, 37-46.
  3. Manual O. 2008: Pomiar działalności naukowej i technicznej. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji, OECD, Eurostat, MNiSW, Departament Strategii i Rozwoju Nauki, Warszawa, 91-92.
  4. Platonoff A.L., Sysko-Romańczuk S., Moszoro B. 2004: Innowacyjność polskich firm w gospodarce opartej na wiedzy, Ekon. Org. Przed., nr 1, 37-40.
  5. Porter M. 2001: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
  6. Schumpeter J.A. 1960: Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa, 104.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu