BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapliński Paweł (Akademia Pomorska w Słupsku)
Tytuł
Wpływ procesów transformacji na lokalne struktury przemysłu na przykładzie byłego województwa słupskiego
The Influence of Transformational Processes on the Local Industrial Structures on the Example of the Former Słupsk Voivodship
Źródło
Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 2006, nr 9, s. 52-61, bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Efekty restrukturyzacji polskiej przestrzeni przemysłowej
Słowa kluczowe
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Struktura przemysłu, Struktura przestrzenna
Systemic transformation, Industrial structure, Spatial structure
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Województwo słupskie
Słupsk Voivodeship
Abstrakt
W artykule za istotne uznano przedstawienie wpływu procesu transformacji systemowej na układy przestrzenne przemysłu na obszarze byłego województwa słupskiego, które od 1999 r. (zwłaszcza w zestawieniach statystycznych) stanowi część województwa pomorskiego. W przemyśle byłego województwa słupskiego w latach 1989-2000 zaszły duże zmiany i to zarówno ilościowe jak i jakościowe, a jego przyszłość z całą pewnością zależeć będzie nie tylko od możliwości efektywnego rozwoju lokalnego i regionalnego, ale także od władzy samorządowej, która jest odpowiedzialna za rozwój społeczno-gospodarczy związanych z nią obszarów. W wyniku zmian strukturalnych nastąpiło zmniejszenie roli miast jako ośrodków potencjału produkcji przemysłowej, którą przesuniętą na obszary podmiejskie i wiejskie, o lepszy warunkach ekonomicznych.(fragment tekstu)

In the industry of the former Słupsk voivodship, in the period of 1989-2000 substantial changes took place, both quantitative and qualitative, and its future, without any doubt, will depend not only on the possibility of effective local and regional development, but also on the municipal authorities that are responsible for its area's social and industrial development. As a consequence of the structural changes, there has been a diminution of the cities' role as important centres assembling industrial production potential. The industrial activity has considerably been shifted to the suburban and country areas, where it has found better economic conditions. After the year of 1992, there have been considerable spatial transformations of industry's division structure. The region's traditional divisions have lost their leading role to the chemical (plastic) and the electromechanical industries. During the 1997-2002 period, locational preferences changed. There was an increase in the importance of the following: the cost-factor, institutional support and accessibility of communication. The factor described as business environment, however, was developing in an unsteady fashion, deepening hitherto existing spatial differences. The privatization process of the state property, the founder's organ of which was the Słupsk voivod, had not been completed till 31st December, 1998. The initiated administration reform did not disturb the processes already in action. The industry's model of privatization in Slupsk voivodship is very characteristic for the general tendency all over the country.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czapliński P. 2003, Ścieżki prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych w regionie słupskim, Słupskie Prace Geograficzne, nr 1, Wydawnictwo PAP, Słupsk
 2. Czapliński P. 2004, Czynniki podjęcia działalności produkcyjnej w podregionie słupskim, [w:] Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, red. Z. Michalczyk, Wydawnictwo UMCS, Lublin
 3. Kukliński A. 1961, Problemy badań nad lokalizacją poszczególnych gałęzie przemysłu w Polsce,Biuletyn KPZK PAN, nr 7 (9), PWN, Warszawa
 4. Kukliński A. 1995, Europejski kontekst polskiej przestrzeni, [w:] Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, red. J. Kołodziejski, t. 1, Warszawa
 5. Makieła Z. 2000, Restrukturyzacja przemysłu Polski w latach 1989-1999 (na wybranych przykładach), "Geografia w Szkole", nr 4
 6. Mikołajewicz Z. 1995, Procesy restrukturyzacji przemysłu w regionach, Wydawnictwo UO, Opole
 7. Pełka B., 1998, Przemysł Polski w perspektywie strategicznej, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz", Wydawnictwo "Orgmasz", Warszawa
 8. Rydz E., Jażewicz I. 1994a, Przemiany struktur gałęziowo-przestrzennych przemysłu województwa słupskiego w zmieniających się warunkach gospodarowania, [w:] Zachowanie przestrzenne przemysłu w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe WSP, Warszawa-Kraków
 9. Rydz E., Jażewicz I. 1994b, Procesy transformacji słupskiego ośrodka przemysłowego w latach 1990-1995, [w:] Funkcjonowanie przedsiębiorstw przemysłowych w zmieniających się warunkach gospodarowania, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe WSP, Warszawa-Kraków
 10. Rydz E., Zaleski J. 1992, Słupsk jako ośrodek przemysłowy, [w:] Rola i funkcje Słupska na tle sieci osadniczej Środkowego Wybrzeża, Wydawnictwo WSP, Słupsk
 11. Stryjakiewicz T. 1999, Adaptacja przestrzenna przemysłu w Polsce w warunkach transformacji, Wydawnictwo UAM, Poznań
 12. Zioło Z. 1997, Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Wydawnictwo Naukowe WSP, Warszawa-Kraków
 13. Zioło Z. 1999, Transformacja struktur subregionalnych Polski południowo-wschodniej w procesie zmian systemu gospodarowania, Wydawnictwo PAN, Oddział w Krakowie, Kraków
 14. Zioło Z. 2000, Problemy integracji międzynarodowej przemysłu w procesie zmian systemu gospodarowania, [w:] Problemy transformacji struktur przemysłowych w procesie przechodzenia do gospodarki rynkowej, red. Z. Zioło, Prace Komisji Geografii Przemysłu PTG, nr 1, Warszawa-Kraków, s. 13-21
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-903X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu