BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Aleksander (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie w Polsce w świetle wybranych metod
Business Outlook of Polish Agriculture in the Light of Selected Methods
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 68-72, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Koniunktura gospodarcza, Cykl koniunkturalny, Syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej
Agriculture, Business trends, Business cycles, Synthetic indicator of the business climate
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu była próba oceny koniunktury w rolnictwie w Polsce z uwzględnieniem wybranych metod. Wykorzystano dwie istniejące metody, tj. syntetyczny wskaźnik koniunktury SKWR stosowany przez IERiGŻ-PIB i wskaźnik koniunktury w rolnictwie SGH stosowany przez Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH. Z przeprowadzonych badań wynika, że wskaźniki koniunktury rolnictwa SGH oraz SKWR są względem siebie komplementarne. Drugi z wymienionych może być barometrem (wskaźnikiem referencyjnym) w stosunku do pierwszego. Wyodrębnione cykle koniunkturalne w rolnictwie miały charakter asymetryczny. Faza wzrostowa była bardziej łagodna i długotrwała, z kolei spadkowa - gwałtowna i krótsza. (abstrakt oryginalny)

The main purpose of the article is to evaluation of the business outlook in agriculture in Poland in the light of the selected methods. One has used three existing methods used by: the IERiGŻ (synthetic indicator of the business outlook in agriculture SWKR), Institute of Regional Development Economics SGH (indicator of the business outlook in agriculture) in the article. The study shows that the indicators SGH and SWKR are complementary to each other, which is due to their different structures and their character. The second one could be a barometer (reference ratio) in relation to the first. The extracted business cycles in agriculture were asymmetrical. Phase of growth was more gentle and long, in turn downward: violent and shorter. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barczyk R., Konopczak K., Lubiński M., Marczewski K. 2010: Synchronizacja wahań koniunkturalnych. Mechanizmy i konsekwencje, Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 2. Czyżewski A. 2007: Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju sektora rolnego, [w:] A. Czyżewski (red.), Uniwersalia polityki rolnej w gospodarce rynkowej, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 3. Gorzelak E., Zimny Z. 2010: Koniunktura w rolnictwie, Instytut Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa.
 4. Gorzelak E., Zimny Z. 2002-2012: Koniunktura w rolnictwie, Instytut Rozwoju Gospodarczego, SGH, Warszawa.
 5. Grzelak A. 2013: Cykle koniunkturalne w rolnictwie na tle ogólnogospodarczych w Polsce- podobieństwa i różnice, Rocz. Nauk. SERiA", t. XV, z. 2.
 6. Kaldor N. 1967: Strategic Factor in Economic Development, Ithaca, New York.
 7. Kufel J. 2012: Koniunktura a procesy rynkowe w sektorze rolno-żywnościowym, IERiGŻ, Warszawa.
 8. Lubiński M. 2004: Analiza koniunktury i badanie rynków, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 9. Rembeza J., Seremak-Bulge J. 2009: Ewolucja podstawowych rynków rolnych i jej wpływ na transmisję cen w latach 1990-2008, IERiGŻ, Warszawa.
 10. Saremak-Bulge J. 2000-2014: Koniunktura w rolnictwie, [w:] J. Saremak-Bulge (red.), Rynek rolny, Wyd. IERiGŻ, Warszawa.
 11. Seremak-Bulge J. 2014: Metodyka obliczania SWKR, Materiały niepublikowane, Warszawa.
 12. Stępień S. 2011: Związki wahań cyklicznych w rolnictwie z koniunkturą gospodarczą, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 98, z. 3.
 13. Wilkin J. 2002: Wieś i rolnictwo polskie w obliczu modernizacji, [w:] E. Bowden, J. Bowden (red), Ekonomia. Nauka zdrowego rozsądku, Fundacja Innowacyjna, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu