BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzesińska Wiesława (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Tomaszewska Marzena (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Bilska Beata (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Przybylski Wiesław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Lokalne przetwórnie zwierząt łownych jako element konkurencyjności na rynku produktów żywnościowych
Local Processing of Game Animals as Part of a Competitive Market for Food Products
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 73-78, rys., tab., bibliogr. 22 poz.
Słowa kluczowe
Produkty żywnościowe, Rynek żywności, Produkcja zwierzęca, Przemysł przetwórczy
Food products, Food market, Animal production, Processing industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było wskazanie możliwości i wykazanie opłacalności organizacji małych przetwórni dziczyzny jako alternatywnych miejsc pracy na rynku lokalnym oraz możliwości rozpowszechnienia spożycia dziczyzny przez zwiększenie jej dostępności i obniżenie cen wyrobów. Statystyczny Polak, pomimo tak dużych walorów zdrowotnych, spożywa w ciągu roku zaledwie 0,08 kg dziczyzny. Spowodowane jest to przede wszystkim niską dostępnością wyrobów oraz ich wysoką ceną. Aby zlikwidować te bariery, należy zastanowić się nad możliwością organizacji alternatywnych metod wytwarzania. Jedną z możliwości jest produkcja wyrobów z dziczyzny w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej. Przetwórnie takie zajmują niewielką powierzchnię, mogą być prowadzone przez samych myśliwych bądź koła łowieckie. Analiza ekonomiczna wykazała wysoką opłacalność inwestowania w lokalne przetwórnie dziczyzny. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify opportunities and to demonstrate the viability of the organization of small wild game processing facilities as alternative employment for the local market and the possibility of spread of venison consumption through increased availability and lower prices of products. Despite such large values of health, the average Pole eats in a year, only 0.08 kg wild game meat. It is caused primarily poor availability of products and their high price. To remove these barriers, one should consider the possibility of alternative methods of production. One possibility is the production of wild game meat within the marginal, localized and restricted activity. Such food-processing plants occupy the low area can be run by very hunters or hunters' associations. Economic analysis showed high profitability of such investments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budny M., Panek M., Bresiński W., Kolanoś B., Mąka H. 2011: Sytuacja zwierząt łownych w Polsce w latach 2010-2011, Biuletyn Stacji Badawczej PZŁ, Śrem.
 2. Czerwińska D. 2011: Wykorzystanie dziczyzny w przetwórstwie mięsa, Gosp. Mięs., 1, 10-12.
 3. Górecka J., Szymańko T. 2010: Walory żywieniowe dziczyzny, Mag. Przem. Mięs., 1-2, 20-21.
 4. Grzesińska W. 2003: Projektowanie technologiczne zakładów gastronomicznych a zachowanie standardów higieny produkcji., Inż. Rol., 8 (50), 165-171.
 5. Grzesińska W. 2013: Wymagania sanitarne dotyczące pomieszczeń związanych z produkcją żywności i żywieniem zbiorowym, rozdz. IV.2, [w:] D. Kołożyn-Krajekwska (red.), Higiena produkcji żywności, SGGW, Warszawa, 283-287.
 6. Hoffman L.C., Wiklund E. 2006: Game and venison- meat for the modern consumer, Meat Science, 74, 197-208.
 7. Janiszewski P., Daszkiewicz T. 2010: Zwierzęta łowne, zasady prawidłowego pozyskiwania i zagospodarowania, Wyd. UWM, Olsztyn.
 8. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. 2003: Wartość odżywcza wybranych produktów i typowych potraw, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 9. Popczyk B. 2012: Problemy handlu dziczyzną, [w:] D.J. Gwiazdowicz (red.), Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce, Oficyna Wydawnicza G&P, 137-150.
 10. Ratajczak D. 2011: Dziczyzna- rentowny biznes? Łowiec Polski, 05, 102-103.
 11. Rawa Ł. 2011: Dziki rynek dziczyzny, Rynek Spożywczy, 06/07, 34-35.
 12. Recomended international code of practice general principles of ford hygiene. 2003: Codex Alimentarius Commission, CAC/RCP 1-1969, Rev 4-2003.
 13. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 czerwca 2010 r. r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, Dz.U. Nr 113, poz. 753.
 14. Rozporządzenie (WE) Nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 29 kwietnia 2004 w sprawie higieny środków spożywczych, Dz.Urz. L. 139, 30.04.2004, 1-54.
 15. Rozporządzenie (WE) Nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego, Dz.Urz. UE, L 139, 30.04.2004 z póź. zm., Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, 14-74.
 16. Siminska E. i in. 2011: Sytuacja na światowym i krajowym rynku dziczyzny, J. Anim. Sci., 50, 89-96.
 17. Szczepaniak B., Górecka D, Flaczyk E. 2004: Nutritional habits relating to meat and meat products consumption among young people from selected regions of Poland, Pol. J. Food Nutr. Sci., 4, 421-426.
 18. Szymula M. 2009: Dzika oferta rynkowa, Poradnik Restauratora, 11, 32-36.
 19. Zin M., Znamirowska A. 2001: Ocena i przetwórstwo mięsa, Wyd. Mitel, Rzeszów.
 20. Żochowska-Kujawska J. 2013: Wykorzystanie dziczyzny do produkcji mięsa kulinarnego i wyrobów mięsnych, ZUT w Szczecinie.
 21. www.faostat.fao.org
 22. www.wetgiw.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu