BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gugała Marek (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Zarzecka Krystyna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach), Sikorska Anna (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Porównanie opłacalności produkcji ziemniaka jadalnego w dwóch kolejnych latach uprawy
Comparison of Profitability of Potato Production in Two Consecutive Growing Seasons
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 79-81, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Ziemniaki, Produkcja rolna, Ocena opłacalności produkcji
Potatoes, Agricultural production, Estimation of profitability production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy było przeprowadzenie analizy ekonomicznej produkcji ziemniaków oraz przedstawienie opłacalności produkcji w dwóch kolejnych sezonach wegetacyjnych. Dane pochodziły z gospodarstwa rolnego specjalizującego się w produkcji ziemniaka jadalnego. Plon handlowy bulw ziemniaka w 2012 roku kształtował się na poziomie 247,8 dt/ha, a w 2013 roku wynosił 265,4 dt/ha. Przychód w badanych okresach wynosił 9907,6 i 27956,3 zł z 1 ha, a duża zmienność w przychodzie była podyktowana ceną uzyskaną w poszczególnych latach badań za jednostkę produkcji. Największy udział w strukturze poniesionych kosztów stanowiły koszty eksploatacji maszyn i praca ludzka (42,7%), koszty sadzeniaków (33,2 i 35,0%), następnie koszty nawozów (15,0 i 15,7%) oraz środków ochrony roślin (7,3 i 8,4%). (abstrakt oryginalny)

The study was based on data derived from the farm specializing in the production of edible potato. The aim of the study was to conduct an economic analysis of potato production and presentation of profitability in the next two growing seasons. Marketable yield of potato tubers stood in 2012 at 247.8 dt/ha in 2013 amounted to 265.4 dt/ha. Revenue in the studied period was 9907.60 and 27956.30 PLN per 1 ha, and a large variation in income was dictated by the price obtained in different years of study per unit of production. The largest share in the structure of costs accounted for operating costs of machinery and human labor 42.7%, the cost of seed 33.2 and 35.0%, then the cost of fertilizers 15.0 and 15.7% and plant protection products 7.3 and 8.4%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bombik A., Wolska A. 2004: Wybrane czynniki kształtujące efekt ekonomiczny produkcji ziemniaka, Acta Sci. Polon., Oeconomica, 3(2), 17-26.
  2. Chotkowski J. 2000: Technologiczne i rynkowe czynniki opłacalności produkcji ziemniaków, Zag. Ekon. Rol., 2-3, 48-59.
  3. Chotkowski J. 2010: Koszty i opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych i do przetwórstwa, Ziem. Pol., 3, 1-3.
  4. Harasim A., Pszczółkowski P., Sawicka B. 2004: Możliwość kształtowania efektywności produkcji wczesnego ziemniaka jadalnego poprzez doskonalenie agrotechniki, Annales UMCS, Section E, 59(1), 241-249.
  5. Nowacki W. 2008: Porównanie efektywności stosowania systemu ekologicznego i integrowanego w uprawie ziemniaka, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 48(4), 1526-1534.
  6. Nowacki W. 2009: Czynniki wpływające na opłacalność produkcji ziemniaka w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, 11(1), 320-323.
  7. Nowacki W. 2012: Integrowana produkcja ziemniaka na tle innych systemów uprawy, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Rośl., 52(3), 740-745.
  8. Skarżyńska A. 2010: Sezon sprzedaży ziemniaków jadalnych a opłacalność ich produkcji, J. Agribus. Rur. Dev., 2(16), 111-123.
  9. Wadas W., Sawicki M. 2005: Ocena opłacalności produkcji ziemniaków wczesnych w warunkach środkowo-wschodniej Polski, Pam. Puł., 139, 289-297.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu