BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłodziński Marek (Polska Akademia Nauk)
Tytuł
Sektor przedsiębiorczości pozarolniczej w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Non-Agricultural Enterprise Sector in the Process of Sustainable Rural Development
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 123-128, bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony, Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości
Rural areas, Sustainable development, Entrepreneurship, Entrepreneurship development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obraz wiejskiej przedsiębiorczości jest zdominowany przez mikrofirmy, które bardzo często nie są innowacyjne, mało dynamiczne w swym rozwoju, nastawione na przetrwanie. Duży udział w nich ma szara strefa. Polityka wspierająca rozwój przedsiębiorczości powinna dążyć do tego, aby stopniowo zmieniać dotychczasową minimalistyczną strategię funkcjonowania wielu firm wiejskich. Istnieje konieczność zróżnicowania dotychczasowych jednolitych metod oddziaływania na rozwój sektora małej i średniej przedsiębiorczości. Tereny wiejskie, szczególnie te o trudnych warunkach rozwojowych, potrzebują odrębnych programów rozwoju przedsiębiorczości uwzględniających specyfikę wiejską, tak jak w przypadku rolników zachęcanych do prowadzenia działalności gospodarczej w zgodzie z otaczającym środowiskiem. Rozwój zrównoważony komplikuje, ale i porządkuje przebiegający dość żywiołowo wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The image of rural entrepreneurship is dominated by micro companies, which very often are not innovative, stagnant in their development, focused on survival. A large share of them belongs to a gray zone. Policies supporting entrepreneurship development should aim to change gradually the current minimalist functioning strategies of many companies in rural areas. There is a need to diversify the existing uniform methods of influencing the development of Small Enterprises Sector and Medium Enterprises Sector. Rural areas, especially those with difficult development conditions, require separate development programs, which would take in account the specificity of rural entrepreneurship, as in the case of farmers, who are being encouraged to conduct their economic activities in harmony with the surrounding environment. Sustainable development complicates but also organizes spontaneous multifunctional rural development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dąbrowski P. 2013: Bo grant się należy - nasza zła zasada, Gazeta Wyborcza z 23 września, 25.
  2. Halkier G., Danson M. 1997: Learning development agencies in Western Europe: a survey of key charcteristics and trends, European Urban and Regional Studies, 4, 241-254.
  3. Nurzyńska I., 2013: Uwarunkowania instytucjonalne rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 3, 119-137.
  4. Liro A., Tederko Z. 2011: Potencjalne kierunki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach cennych przyrodniczo, [w:] A. Bołtromiuk, M. Kłodziński (red.), Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regionu Zielonych Płuc Polski, IRWiR PAN, Warszawa, 299-318.
  5. Łapiński J., Nieć M., Rzeźnik G., Zakrzewski R. 2013: Małe i średnie przedsiębiorstwo w Polsce, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2010-2012, PARP, Warszawa, 15-44.
  6. Stanny M. 2011: Zróżnicowanie przestrzenne poziomu komponentów zrównoważonego rozwoju na obszarach Zielonych Płuc Polski, [w:] A. Bołtromiuk (red.), Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000, IRWiR PAN, Warszawa, 41-60.
  7. Stanny M., Czarnecki A. 2011: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich Zielonych Płuc Polski. Próba analizy empirycznej, IRWiR-PAN, Warszawa, 251.
  8. Tederko Z. 2010: Rozwój przedsiębiorczości na cennych przyrodniczo obszarach wiejskich, Wieś i Rolnictwo, 1, 218-227.
  9. Wyżnikiewicz B., Łapiński J. 2012: Sytuacja mikroprzedsiębiorstw i ich reakcje na kryzys ekonomiczny, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP, Warszawa, 66-84.
  10. Zadura-Lichota P. 2013: Sytuacja mikroprzedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, [w:] Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011-2012, PARP, Warszawa, 45-58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu