BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kociszewski Karol (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Bariery i czynniki sprzyjające funkcjonowaniu gospodarstw ekologicznych w świetle wyników ogólnopolskich badań ankietowych
Barriers and Factors Favourable for Functioning of Organic Farms in the Light of Nationwide Questionnaire Survey
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 129-134, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rynek rolny, Rolnictwo ekologiczne, Produkty ekologiczne, Produkcja proekologiczna
Agricultural markets, Ecological agriculture, Ecological product, Pro-ecological production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie czynników i barier rozwoju rynku rolniczych produktów ekologicznych w Polsce. Przedstawiono w nim wyniki ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników posiadających certyfikat rolnictwa ekologicznego. Według wyników badań głównymi barierami były relatywnie niskie plony i wysokie koszty w rolnictwie ekologicznym w porównaniu do produkcji konwencjonalnej. Inne bariery były związane z możliwościami sprzedaży, tj.: słabymi powiązaniami ze sformalizowanymi kanałami dystrybucji, ograniczonymi możliwościami integracji poziomej producentów oraz słabo rozwiniętym systemem przetwórstwa i dystrybucji. Głównym źródłem wzrostu dochodowości gospodarstw i tym samym czynnikiem rozwoju były dotacje rolnośrodowiskowe, a ich wzrost jest postulowany przez większość respondentów. (abstrakt oryginalny)

The paper's aim is to identify barriers and factors favourable for development of organic food market in Poland. It contains the results of the nationwide survey which was carried out among farms' owners with organic farming certificate. According to the survey's results the main barriers are relative little yield and high costs - in comparison to conventional agriculture. Other barriers are connected with limited sales possibilities: weak integration with formal distribution channels, limited possibilities of horizontal integration, as well as underdeveloped processing and distribution system. The main source of growth in the profitability of farms and thus a factor of development are agri-environmental subsidies. Their increase is demanded by most respondents. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bański J. 2006: Geografia polskiej wsi, PWE, Warszawa, 199.
  2. Kociszewski K. 2013: Ekologizacja polskiego rolnictwa a jego zrównoważony rozwój w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.
  3. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2012: GUS, Warszawa.
  4. Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2011 roku. 2012: IJHARS, Warszawa.
  5. Runowski H. 2012: Rolnictwo ekologiczne w Polsce - stan i perspektywa, [w:] J.S. Zegar (red.), Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, IERiGŻ, Warszawa, 58.
  6. Stalenga J., Tyburski J. 2012: Rolnictwo ekologiczne i wsparcie PROW w Polsce w okresie programowania 2007-2013, prezentacja podczas konferencji "Programy rolnośrodowiskowe z korzyścią dla człowieka i środowiska", Polski Klub Ekologiczny, MRiRW, Kluczbork 11-12.04.2012.
  7. Tyburski J., Żakowska-Biemans S. 2007: Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, SGGW, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu