BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołodziejczyk Danuta (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Lokalny rozwój gospodarczy w Polsce: konwergencja czy dywergencja?
Local Economic Development in Poland: Convergence or Divergence?
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 135-141, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój gospodarczy, Rozwój lokalny, Rozwój gospodarczy regionów, Konwergencja, Dywergencja
Economic development, Local development, Economic development of regions, Convergence, Divergence
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie kierunków rozwoju gospodarczego gmin w Polsce oraz stwierdzenie, czy zachodzi proces konwergencji, czy dywergencji w rozwoju. Opierając się na wybranych cechach rozwoju gospodarczego, obliczono na podstawie materiału statystycznego z Banku Danych Lokalnych GUS syntetyczny wskaźnik rozwoju gospodarczego w roku 2005 i 2012 metodą Z. Hellwiga. Analizując przebieg procesu rozwoju gospodarczego wyróżniono i scharakteryzowano cztery typy gmin (przodujące, wchodzące, cofające i opóźnione). Stwierdzono brak konwergencji w całym obszarze badawczym. Zjawisko konwergencji można dostrzec tylko w grupie gmin wchodzących. Natomiast utrzymują się duże nierówności w poziomie rozwoju gospodarczego, spowodowane m.in. tym, że poszczególne gminy wykazują różną podatność na zmiany. (abstrakt oryginalny)

The research is aimed at presenting economic development trends of the gminas in Poland and concluding whether the process of convergence of divergence takes place there. On the basis of selected features, the synthetic indicator of economic development in 2005 and 2012 was calculated using the Hellwig's method. For this purpose the statistical data from the Local Data Bank of the Central Statistical Office were used. When analysing the process of economic development, four types of gminas were identified (the leading, acceding, regressing and lagging ones). The results of the surveys indicate that there is no convergence within the entire research area. Convergence can be seen only in small groups of acceding gminas. However, high disparities in the level of economic development continue to exist, which arises, among other things, from the fact that individual gminas have a different susceptibility to socio-economic changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Hellwig Z. 1968: Zastosowanie metody taksonomicznej do typologii podziału kraju ze względu na poziom ich rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegl. Stat., t. 15, Warszawa.
  2. Gieorgic J.P., Gorzelak G. 1992: Gmina, przedsiębiorczość, promocja, Studium Regionalne i Lokalne nr 4, Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego, Warszawa.
  3. Goldsmith M. 1992: Local government, Urban Studies, 29, 3-4, 393-410.
  4. Kołodziejczyk D. (red.). 2008: Ocena wpływu rozmieszczenia instytucji wiejskich na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy, Raport nr 41, "Program Wieloletni 2005-2009", IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  5. Łaźniewska E. 2013: Konkurencyjność regionalna w czasie i przestrzeni na przykładzie polskich regionów, Wyd.UP, Poznań.
  6. Pająk K. 2005: Rola samorządu terytorialnego w kształtowaniu rozwoju lokalnego, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
  7. Parysek J.J. 1997: Podstawy gospodarki lokalnej, Wyd. Nauk. UAM, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu