BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kopiński Jerzy (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Określenie stopnia polaryzacji głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce
Determination of the Grade Polarization of Main Kinds of Animal Production in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 142-147, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja zwierzęca, Zróżnicowanie regionalne
Animal production, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonano analizy kierunków zmian oraz określenia stopnia polaryzacji głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce w układzie terytorialnym. Do oceny stopnia zjawiska polaryzacji przyjęto określenie kąta nachylenia prostej linii trendu zmian danej cechy (a = tgα). Z przeprowadzonej analizy wynika, że pomiędzy latami 2002-2004 a 2009-2011, doszło do znacznego pogłębienia różnic regionalnych pod względem intensywności chowu bydła w Polsce, a wskaźnik terytorialnej polaryzacji obsady bydła wyniósł ponad 21o. Obserwowane między województwami różnice pod względem obsady trzody chlewnej są nadal duże, ale w analizowanym okresie nie uległy pogłębieniu, a raczej nastąpiła ich niewielka konwergencja (o 2,7o). Pogłowie trzody chlewnej, w latach 2002-2012, zmniejszyło się o prawie 40%. Utrzymanie tej tendencji może rzutować na bezpieczeństwo żywnościowe kraju oraz zasoby nawozów naturalnych mających duże znaczenie w utrzymaniu żyzność gleb. Zmiany pogłowia bydła były relatywnie dość niewielkie. W analizowanym okresie pogłowie bydła ogółem wzrosło o 4,4%, podczas gdy pogłowie krów zmniejszyło się o 14,4%. (abstrakt oryginalny)

The paper showed analyzes the change of trends and determine the degree of the territorial polarization of the main kinds of animal production in Poland. To assess the degree of territorial polarization adopted to determine the angle of slope the line trend changes the attributes (a = tgα). The analysis shows that between the 2002-2004 and 2009-2011 years, was found significant deepening of regional differences in the intensity of cattle in Poland, and the territorial polarization stocking load of cattle amounted to more than 21°. The observed differences between regions in terms of the loads pigs are still big, but in the analyzed period were not worsened or rather there has been a small convergence (about 2.7°). The pigs stock in the period of 2002-2012 was reduced by almost 40%. Keeping this trend will affect the food security of the country but also on the level of employment and income of the rural population and the resources of natural fertilizers which are of great importance for soil fertility. Changes in cattle stock were quite small. In the analyzed period total cattle population increased by 4.4% while the cows stock decreased by 14.4%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bułkowska M. 2011: Efekty WPR w odniesieniu do rolnictwa, [w:] M Wigier. (red.), Analiza efektów realizacji polityki rolnej wobec rolnictwa i obszarów wiejskich, IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014), Warszawa, 26, 56-80.
 2. Geodecki T. 2006: Procesy konwergencji i polaryzacji w regionach Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. AE w Krakowie, 714, 75-91.
 3. Józwiak W., Mirkowska Z. 2011: Trendy w rolnictwie polskim (lata 1990-2009) i próba projekcji na 2013 rok, [w:] Procesy zachodzące w rolnictwie polskim w latach 1990-2010, projekcje na rok 2013 i pożądana wizja rolnictwa w 2020 roku - zagadnienia wybrane, IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014), Warszawa, 21, 9-31.
 4. Kasztelan P. 2009: System regulacji produkcji mleka w Polsce, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 96, z. 1, 52-59.
 5. Kopiński J. 2009: Stan i prognozowane kierunki zmian pogłowia zwierząt gospodarskich w Polsce do roku 2020, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 17, 149-159.
 6. Kopiński J. 2013: Stopień polaryzacji intensywności i efektywności produkcji rolniczej w Polsce w ostatnich 10 latach, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 1, 97-103.
 7. Kopiński J. 2014a: Ocena skutków zmian produkcji rolniczej w Polsce w ujęciu regionalnym z wykorzystaniem podstawowych wskaźników agrośrodowiskowych, Konspekty referatów konferencyjnych IUNG-PIB, MRiRW, Warszawa 3-4.02.2014, 143-163.
 8. Kopiński J. 2014b: Trendy zmian głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce w okresie członkostwa w UE, Agrobiznes 2014, Wyd. Nauk. UE we Wrocławiu (w druku).
 9. Kopiński J., Krasowicz S. 2010: Regionalne zróżnicowanie warunków produkcji rolniczej w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 22, 9-29.
 10. Kuś J. 2013: Specjalizacja gospodarstw rolnych i jej konsekwencje produkcyjne, ekonomiczne i siedliskowe, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 32, 167-185.
 11. Nosecka B. (red.). 2012: Czynniki konkurencyjności sektora rolno-spożywczego we współczesnym świecie, IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014), Warszawa, 54, 114.
 12. Mroczek R. (red.) 2012: Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2), IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014), Warszawa, 35, 158.
 13. Rocznik Statystyczny RP. 2003-2013: GUS, Warszawa.
 14. Użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów i pogłowie zwierząt gospodarskich w 2002, ... 2012 roku. 2002-2012: GUS, Warszawa.
 15. Ziętara W. 2009: Tendencje zmian w produkcji mleka w Polsce, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 96, z. 1, 27-35.
 16. Zegar J. 2013: Konkurencyjność celów ekologicznych i ekonomicznych w rolnictwie, IERiGŻ-PIB (PW 2011-2014), Warszawa, 93, 28-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu