BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kropsz-Wydra Irena (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Kurtyka-Marcak Izabela (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Konkurencja na rynku zaopatrzenia i zbytu przygranicznych obszarów wiejskich południowo-zachodniej Polski
Competition of Market Supply and Sales the Borderland Rural Areas of South-Western Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 148-153, tab., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Region przygraniczny, Zaopatrzenie, Konkurencja
Rural areas, Border areas, Supply, Competition
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przeprowadzone badania miały na celu określenie nasilenia konkurencji na rynku zaopatrzenia i zbytu oraz tendencji zaobserwowanych w zjawisku konkurencji na rynku. Informacje uzyskano na podstawie opinii przedsiębiorców wybranych firm zlokalizowanych na obszarach wiejskich przygranicza południowo-zachodniej Polski. Badania przeprowadzono w 2011 roku wśród 127 przedsiębiorców prowadzących działalność w wybranych gminach przygranicza. Badania wykazały średnie nasilenie się konkurencji na rynku zaopatrzenia i zbytu w opinii połowy przedsiębiorców, a 25% populacji oceniła zjawisko jako duże. Natomiast tendencja zmian w zjawisku konkurencji nasilała się na rynku zaopatrzenia według 25% badanych oraz na rynku zbytu w ocenie ponad 33% respondentów przygranicza ogółem. Ponad połowa przedsiębiorców nie dostrzegła istotnych zmian w tym zakresie. (abstrakt oryginalny)

The research aim to assess the level of competition on the market supply and sales, and the trend observed in the phenomenon of competition in the market. Information was obtained on the basis of the opinion of entrepreneurs selected companies located in rural areas southwestern borderland Polish. Research was conducted in 2011 among 127 businesses operating in selected municipalities borderland. Studies have shown the average intensified competition had the in the market supply and sales in the opinion of half of entrepreneurs, and a one quarter of the population phenomenon assessed as the large. Whereas the tendency of changes in the phenomenon of competition is increasing in the market the supply according to one quarter of respondents, and on the selling market in assessing more than one third of total respondents borderland. More than half of the entrepreneurs did not see significant changes in this regard. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Begg B., Fischer S., Dornbusch R. 1993: Ekonomia, Tom 1, PWE, Warszawa, 228-298.
  2. Grupa Lizbońska 1996: Granice konkurencji, Poltext, Warszawa, 30.
  3. Kopeć B. 1983: Metodyka badań ekonomicznych w gospodarstwach rolnych, Skrypt AR we Wrocławiu, 166-199.
  4. Kropsz-Wydra I., Kurtyka-Marcak I. 2013: Bariery rozwoju przedsiębiorczości na przygranicznych obszarach wiejskich południowo-zachodniej Polski, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 3, 183-185.
  5. Noga A. 1993: Dominacja a efektywna konkurencja, SGH, Warszawa, 9.
  6. Romanowska M. 2004: Planowanie strategiczne w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 262-263.
  7. Ryznar J. 1999: Metody stosowane w pracy badawczej z zakresu doradztwa rolniczego, AR we Wrocławiu, Wrocław, 52-58.
  8. Stankiewicz M.J. 2005: Konkurencyjność przedsiębiorstwa, [w:] Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora, Toruń, 19-46.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu