BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kutkowska Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Czosnyka Ryszard (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Pilawka Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Zmiany przedsiębiorczości na obszarach wiejskich województwa dolnośląskiego w latach 2002-2011
Changes Affecting Enterpreneurship in Rural Areas of Lower Silesian Province in the Years 2002-2011
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 160-165, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rozkład przestrzenny, Obszary wiejskie, Przedsiębiorczość
Spatial distribution, Rural areas, Entrepreneurship
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstrakt
Celem badań była ocena zmian przedsiębiorczości wiejskiej w województwie dolnośląskim w latach 2002-2011 w ujęciu przestrzennym. Oceny tej dokonano wykorzystując wskaźnik przedsiębiorczości ujmujący liczbę podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Badaniami objęto 133 gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie. W analizie rozkładu przestrzennego gmin dolnośląskich o różnym poziomie przedsiębiorczości stosowano statystyczną metodę analizy skupień. W badanym okresie nastąpiło różnicowanie się obszarów wiejskich pod względem stanu przedsiębiorczości. Aktywnością gospodarczą cechują się zwłaszcza gminy otaczające aglomerację wrocławską i legnicko-głogowską oraz gminy sudeckie. (abstrakt oryginalny)

The aim of the survey was the assessment of changes affecting entrepreneurship in rural areas of Lower Silesian Province in the years 2002-2011, in spatial terms. The assessment was based on index of enterpreneurial activity, referring to the number of business entities registered in REGON system, caunted over one thousand inhabitants. The research covered 133 rural communities and urban - rural communities. The analysis of spatial distribution of Lower Silesian communities, representing diverse levels of entrepreneurship, made use of statistical method of cluster analysis. In the examined period, diversification of rural areas regarding their state of entrepreneurship took place. Economic activity featured especially the communities surrounding Wrocław urban agglomeration, Legnica and Głogów urban agglomeration, as well as the communities in The Sudetes region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowska W. 2011: Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju sektora MSP w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 2, 43-46.
 2. Bryła P. 2009: Determinanty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń wynikających z implementacji programu SAPARD, Wieś i Rolnictwo, nr 2(143), Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 134-151.
 3. Bugajska A., Pajewski T. 2014: Wpływ otoczenia na rozwój sektora MSP na obszarach wiejskich w latach 2004-2011. Mat. konf. Pt. Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie - 10 lat w Unii Europejskiej SGGW w Warszawie, 11 kwietnia 2014 r.
 4. Kłodziński M. 2010: Mikroprzedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wieś i Rolnictwo, nr 2 (147), Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 20-34.
 5. Kłodziński M. 2011: Kondycja ekonomiczna sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2008-2009, a problemy rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, Wieś i Rolnictwo, nr 2 (151), Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 9-29.
 6. Kłodziński M. 2012a: Polityka rozwoju obszarów wiejskich, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 3, 178-181.
 7. Kłodziński M. 2012b: Dywersyfikacja gospodarki ważnym celem polityki wiejskiej, [w:]M. Drygas, K. Zawalińska (red.), Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, Wyd. IRWiR PAN Warszawa, 95-116.
 8. Kropsz I. 2008: Funkcjonowanie przedsiębiorstw wiejskich Dolnego Śląska na rynku, Rocz. Nauk. SERiA, t. X, z. 3, 347-351.
 9. Kropsz I., Kutkowska B. 2008: Stan przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Dolnego Śląska, Wieś i Rolnictwo, nr 1(138), Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 88-103.
 10. Kropsz-Wydra I., Kurtyka-Marcak I. 2013: Bariery rozwoju przedsiębiorczości na przygranicznych obszarach wiejskich południowo-zachodniej Polski, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 3, 181-186.
 11. MacQueen J.B. 1967: Some Methods for classification and Analysis of Multivariate Observations, Proc. of 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Berkeley, University of California Press, 281-297.
 12. Nurzyńska I. 2011: Rola instytucji w procesie promowania i rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, Wieś i Rolnictwo, nr 3(152), Wyd. IRWiR PAN, Warszawa, 106-126.
 13. Nurzyńska I. 2012: Priorytet tworzenia miejsc pracy w strategii rozwoju kraju na przykładzie programów rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych z UE w latach 2002-2012, [w:]M. Drygas, K. Zawalińska (red.), Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, Wyd. IRWiR PAN Warszawa, 117-136.
 14. Rosner A., Stanny M. 2007: Zróżnicowanie poziomu rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce, [w:]A. Rosner (red.), Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich, a zróżnicowanie dynamiki przemian, Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu