BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kuźmicki Marek (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Aktywność lubelskich władz samorządowych w zakresie wspierania rozwoju przedsiębiorstw gastronomicznych i noclegowych - ocena stanu obecnego i pożądanego przez przedsiębiorców
The Activity of Lublin Local Authorities in Supporting the Development of Gastronomic and Accommodation Enterprises - Assessment of the Current State and Desired by Entrepreneurs
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 166-171, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Rozwój przedsiębiorczości, Placówki gastronomiczne, Usługi hotelowe
Local government, Entrepreneurship development, Catering establishments, Hotel services
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem badań było określenie obecnej, a także pożądanej przez przedsiębiorców w przyszłości aktywności jednostek samorządowych w tworzeniu uwarunkowań sprzyjających rozwojowi punktów i zakładów gastronomicznych oraz obiektów noclegowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. W praktyce gospodarczej przedsiębiorcy w znikomym stopniu wykorzystują pomoc oferowaną przez samorządy i krytycznie oceniają ich działania, szczególnie urzędów gmin, związane ze stosowaniem zwolnień i ulg podatkowych. W opinii badanych takie działania są wykorzystywane zbyt rzadko, a jeśli już są, to w niewystarczającym stopniu. W przyszłości właściciele przedsiębiorstw gastronomicznych i noclegowych funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego liczą w największym stopniu na zmniejszenie obciążeń fiskalnych oraz uproszczenie procedur formalnych w trakcie działalności gospodarczej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to determine the present as well as the desired by entrepreneurs in the future activity of local government units in the creation of conditions conducive to the development of catering points and gastronomic establishments and accommodation facilities operating in the province of Lublin. In economic practice the entrepreneurs scarcely use the assistance offered by local governments. Despite this, they critically evaluate local governments' actions, especially commune offices associated with the use of exemptions and tax reliefs. In the opinion of the respondents, they are used very rarely, and if they are, it is insufficient. In the future, the owners of the catering and accommodation enterprises functioning in the province of Lublin expect to the greatest extent the reduction of the fiscal burden and simplifying the formal procedures in the course of business activity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czudec A. (red.). 2009: Możliwości i bariery rozwoju regionu, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, 137.
  2. Duda-Gromada K. 2008: Turystyka w działaniach samorządu terytorialnego (na przykładzie wybranych gmin w Polsce), [w:] S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, AWF w Poznaniu, Poznań, 173.
  3. Kiryluk H. 2003: Rola i zadania samorządów terytorialnych w rozwoju gospodarki turystycznej, [w:] M. Jalinik (red.), Ekonomiczno-organizacyjne warunki rozwoju turystyki i rekreacji, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 37.
  4. Kuciński K. (red.). 2010: Przedsiębiorczość a rozwój regionalny w Polsce, Difin, Warszawa, 37.
  5. Kuczyński J. 2008: Rozwój lokalny a turystyka, [w:] S. Bosiacki (red.), Gospodarka turystyczna w XXI wieku. Problemy i perspektywy rozwoju w skali regionalnej i lokalnej, AWF w Poznaniu, Poznań, 86.
  6. Majewska J. 2008: Zaangażowanie samorządu terytorialnego w kształtowanie przedsiębiorczości na obszarach w początkowym etapie rozwoju funkcji turystycznej gmin, [w:] G. Gołembski (red.), Uwarunkowania przedsiębiorczości i jakości w turystyce w świetle badań krajowych i międzynarodowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 124.
  7. Strużycki M. (red.). 2011: Przedsiębiorstwo. Region. Rozwój, Difin, Warszawa, 156-157.
  8. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. nr 13, poz. 74 z późn. zm.
  9. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U. nr 91, poz. 578 z późn. zm.
  10. www.stat.gov.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu