BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Anna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Haliniarz Małgorzata (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kwiatkowski Cezary (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Aspekty ekonomiczne wybranych technologii produkcji pszenicy jarej
Economical Aspects of Selected Production Technology of Spring Wheat Cultivation
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 200-205, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zboża, Produkcja zboża, Technologia produkcji żywności, Efektywność produkcji, Nadwyżki produkcyjne
Corn, Corn productions, Food production technology, Production effectiveness, Surplus production
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była ocena efektywności ekonomicznej wybranych technologii produkcji pszenicy jarej, zróżnicowanych pod względem poziomów nawożenia mineralnego oraz wariantów ochrony łanu. Wykorzystano w tym celu kategorię nadwyżki bezpośredniej oraz zestaw wskaźników sprawności ekonomicznej. Wyniki badań wykazały, że na glebie płowej wytworzonej z lessu, zasobnej w składniki pokarmowe, wyraźną ekonomiczną przewagę uzyskała technologia produkcji z zastosowaniem podstawowego poziomu nawożenia, o czym świadczy wyższy poziom nadwyżki bezpośredniej. Spośród ocenianych wariantów ochrony, w obu poziomach nawożenia mineralnego najwyższą nadwyżkę uzyskano po zastosowaniu w pszenicy jarej herbicydu Lintur 70 WG (dikamba+triasulfuron) i antywylegacza Cerone 480 SL (etefon). (abstrakt oryginalny)

This paper makes an assessment of economic efficiency of spring wheat's chosen cultivation technologies differentiated regarding mineral fertilization levels as well as canopy protection methods. An author used Gross Margin category and the set of economic efficiency rates. Survey results showed that technology of agricultural plant production with applying basic fertilization level on lessive soil formed from loess, reach in nutritive components gained an explicit economic advantage what is confirmed by higher level of Gross Margin. Among assessed protection methods in two mineral fertilization levels, the highest Gross Margin was gained by using in spring wheat cultivation - Lintur 70 herbicide, WG (dikamba+ triasulfuron ) and retardant - Cerone 480 SL (etefon). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarek W., Tkaczyk S., Dresler S. 2009: Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od niektórych właściwości gleby i zabiegów agrotechnicznych, Acta Agroph., nr 14(2), 263-273.
 2. Brzozowska I., Brzozowski J., Hruszka M. 2008: Plonowanie i struktura plonu pszenicy ozimej w zależności od sposobu pielęgnacji i nawożenia azotem, Acta Agroph., nr 11(3), 597-611.
 3. Goraj L., Mańko S. 2009: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym, Difin, Warszawa, 75.
 4. Harasim A. (red.). 2007: Wybrane elementy technologii produkcji roślinnej, Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej, Studia i Raporty IUNG-PIB, Puławy, 7.
 5. Jaczewska-Kalicka A. 2008: Czynniki wpływające na wzrost konkurencyjności w produkcji zbóż, Rocz. Nauk. SERiA, nr 10(4), 130-133.
 6. Jaczewska-Kalicka A., Krasiński T. 2010: Powiązania cen zbytu ziarna z kosztami ochrony zbóż w Polsce uwzględniające wymagania fitosanitarne Unii Europejskiej, Zesz. Nauk. SGGW, "Probl. Rol. Świat.", t. 10, z. 2, 32-40.
 7. Klikocka H., Głowacka A., Juszczak D. 2011: Wpływ zróżnicowanych sposobów uprawy roli i nawożenia mineralnego na efekty ekonomiczne uprawy jęczmienia jarego, Fragm. Agron., nr 28(2), 44-54.
 8. Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Oleksy A. 2007: Wpływ intensywności uprawy na plonowanie wybranych odmian pszenicy jarej, Acta Sci. Pol. Agric., nr 6(4), 5-14.
 9. Kołodziejczyk M., Szmigiel A., Kulig B. 2012: Plonowanie pszenicy jarej w warunkach zróżnicowanego nawożenia azotem oraz stosowania mikrobiologicznych preparatów poprawiających właściwości gleby, Fragm. Agron., nr 29(1), 60-69.
 10. Krasowicz S., Nowacki W. 2005: Wpływ intensywności produkcji na efektywność technologii produkcji roślinnej, Pam. Puł., nr 140, 87-102.
 11. Krasowicz S. 2009: Rola oceny ekonomicznej w badaniach rolniczych, J. Agribus. Rur. Dev., nr 2(12), 93-99.
 12. Nieróbca P., Grabiński J., Szeleźniak E. 2008: Wpływ intensywności technologii uprawy zbóż w płodozmianie zbożowym na efektywność produkcyjną i ekonomiczną, Acta Sci. Pol., Agric., nr 7(3), 73-80.
 13. Rocznik statystyczny rolnictwa. 2013: GUS, Warszawa.
 14. Skarżyńska A. (red.). 2009: Produkcja, koszty i nadwyżka bezpośrednia wybranych produktów rolniczych w 2008 roku, IERiGŻ, Warszawa, 11-12.
 15. Skarżyńska A. (red.). 2012: Nadwyżka bezpośrednia z wybranych produktów rolniczych w 2011 roku oraz projekcja dochodów w perspektywie średnioterminowej, IERiGŻ, Warszawa, 22.
 16. Suwara I., Lenart S., Gawrońska-Kulesza A. 2007: Wzrost i plonowanie pszenicy ozimej po 50 latach zróżnicowanego nawożenia i zmianowania, Acta Agroph., nr 10(3), 695-704.
 17. Szpunar-Krok E. 2011: Produkcyjne i ekonomiczne efekty wybranych technologii produkcji nasion roślin strączkowych w siewie czystym i ich mieszanek ze zbożami, Rozprawa habilitacyjna, Wyd. URz, Rzeszów, 9.
 18. Święcicki W.K., Surma M., Koziara W., Skrzypczak G., Szukała J., Bartkowiak-Broda I., Zimny J., Banaszak Z., Marciniak K. 2011: Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej - przyjazne dla człowieka i środowiska, Pol. J. Agron., nr 7, 102-112.
 19. Wolny S., Jaworski R. 2009: Transfer innowacji w zakresie ochrony roślin do praktyki rolniczej i ogrodniczej, Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin, nr 49(3), 1159-1167.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu