BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrych Łukasz (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Stolarczyk Paulina (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Distribution Differentiation of Aid Funds for Agriculture in Poland - an Analysis Using Multivariate Statistical Methods
Zróżnicowanie dystrybucji funduszy pomocowych dla rolnictwa w Polsce - analiza z wykorzystaniem wielowymiarowych metod statystycznych
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 211-216, rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Środki pomocowe UE, Wielowymiarowa analiza statystyczna
Agriculture, EU aid funds, Multi-dimensional statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono przykład zastosowania wielowymiarowych metod statystycznych do hierarchizacji województw pod względem wysokości uzyskanych środków z wybranych programów realizowanych w ramach PROW. Celem badań było stworzenie rankingu oraz wyszczególnienie jednorodnych grup województw pod względem analizowanych cech. Dokonując analizy zmienności oraz macierzy współczynników korelacji do ostatecznych obliczeń wybrano sześć zmiennych charakteryzujących omawiany problem. W pracy zastosowano trzy metody umożliwiające wielowymiarową analizę statystyczną, tj.: miarę Hellwiga, diagram Czekanowskiego oraz dendryt Prima. Wszystkie pozwoliły na sformułowanie podobnego wniosku - do województw w największym stopniu wykorzystujących środki unijne wspierające działalność rolniczą można zaliczyć: zachodniopomorskie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie. Natomiast najniższe pozycje zajęły: podkarpackie, małopolskie oraz śląskie. (abstrakt oryginalny)

The article presents an example of applying multidimensional statistical methods in the ranking of provinces in terms of the amount of funds received from the selected programs implemented under the Rural Development Programme (RDP).The purpose of this paper is to build the ranking and specify the homogeneous groups of provinces in regard to the analysed attributes. On the basis of volatility analysis and a matrix of correlation coefficients, six variables characterizing this issue were chosen for the final calculation. The paper uses three methods which enable multidimensional statistical analysis, i.e. the measure of Hellwig, the Czekanowski Diagram and Prim's dendrite. All the mentioned methods made it possible to draw the same conclusion, namely that the provinces which have been using EU funds supporting agricultural activities to the greatest extent are zachodnipomorskie, pomorskie and warminsko-mazurskie. The lowest positions are occupied by podkarpackie, małopolskie and śląskie. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Act on Freedom of Economic Activity Dz.U.2013.0.672- Act of day July 2, 2004, art. 104.
 2. Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. 2013: Reviewed: http://www.arimr.gov.pl/ aktualnosci/artykuly/lokalne-grupy-dzialania-przyjmuja-wnioski-o-wsparcie-inwestycji-z-prow-2007- 13-kopiuj-1-1.html.
 3. Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. 2013: Reviewed: http://www.arimr.gov.pl/ fileadmin/pliki/zdjecia_strony/570/2013/AA_Broszura_dz_312.pdf.
 4. Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture. 2013: Reviewed: http://www.arimr.gov.pl/ pomoc-unijna/prow-2007-2013/program-rolnosrodowiskowy/zasady-przyznawania-platnosci-rolno-srodowiskowej.html.
 5. Central Statistical Office. 2013: Reviewed: www.stat.gov.pl.
 6. Kisielińska J., Stańko S. 2009: Wielowymiarowa analiza danych w ekonomice rolnictwa, Rocz. Nauk Roln., seria G, t. 96, z. 2.
 7. Kola-Bezka M. 2012: Wielowymiarowa analiza porównawcza jako narzędzie zarządzania regionem na przykładzie województwa kujawsko-pomorskiego, Studia i Materiały, Miscellanea Oeconomicae, 16, nr 2/2012, 51-64.
 8. Łogwiniuk K. 2011: Zastosowanie metod taksonomicznych w analizie porównawczej dostępu do infrastruktury ICT przez młodzież szkolna w Polsce, Economy and Manadement, 1/2011, 7-23.
 9. Ministry of Agriculture and Rural Development. 2013: Reviewed: http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/Plan-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich/Dzialania-PROW/Plan-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-Dzialanie-2.
 10. Ministry of Agriculture and Rural Development. 2013: Reviewed: www.minrol.gov.pl/pol/content/download/29134/162057/file.
 11. Polish Agency for Enterprise Development. 2013: Reviewed: http://badania.parp.gov.pl/files/74/81/626/18457.pdf.
 12. Przewodnik: wspieranie gospodarstw niskotowarowych. 2005: MRiRW, Warszawa.
 13. Skrzypczak B. 2009: Pomiędzy tożsamością a skutecznością, Warszawa, 25.
 14. Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw. 2010: PARP, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu