BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Płonka Aleksandra (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie), Musiał Wiesław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Wahania cen głównych produktów rolnych na rynkach krajowych
Price Volatility of Major Agricultural Products at the National Markets
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 223-228, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Produkty rolne, Ceny produktów rolnych, Ceny skupu
Agricultural products, Agricultural prices, Purchase prices
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie wahań cen głównych produktów rolnych, tj. zbóż, ziemniaków, buraków cukrowych i rzepaku. Badania dotyczyły szeregu czasowego obejmującego lata 1989-2012. Przedstawiono dynamikę cen produktów w przeliczeniu na ceny stałe roku zamknięcia badań, tj. 2012. Z badań wynika, że po 1989 roku nastąpił gwałtowny spadek poziomu cen niemal wszystkich badanych podstawowych produktów rolnych. W najmniejszym stopniu dotyczył on rzepaku oraz żywca rzeźnego cielęcego, w odniesieniu do którego odnotowano wzrost cen w 1990 roku. W okresie badań miało miejsce kilka "dołków" i "górek" cenowych, w tym największy spadek w 1991 roku, w którym rząd podjął działania stabilizujące ceny produktów rolnych m.in. przez centralny import i umożliwienie indywidualnego przewozu żywności gotowej. Istotny spadek cen produktów rolnych nastąpił także w latach silnej recesji gospodarczej, tj. w 2009 i 2010 roku, po których odnotowano powrót do tendencji wzrostowych. (abstrakt oryginalny)

This paper examines the problem of fluctuations in the prices of main agricultural products such as cereals, potatoes, sugar beet and oilseed in the period 1989-2012. The paper presents the changes in prices of major agricultural products in constant price term from 2012. Results show, that after 1989 was a sharp decline in the prices of almost all basic agricultural products. In the least he concerned the rape and the slaughter livestock veal, in the reference to which a rise in prices was recorded in 1990. In the period of examinations were recorded a few price bottoms and hills, including the biggest hole taking place in 1991, in which the government took multifaceted action stabilizing prices of outputs among others by the central import and enabling the individual transport of ready food. The essential slump of prices of outputs took place also in years of the strong economic recession in 2009 and 2010, which the return to upturns was taken note after. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Grzelak A. 2013: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych w warunkach zmiany koniunktury gospodarczej (2007-2009), Rocz. Nauk. Ekon. Rol. Roz. Obsz. Wiej., t. 100, z. 1, 78-87.
 2. Klank L. 2008: Ekonomiczne aspekty integracji wsi polskiej z UE, [w:] M. Drygas, A. Rosner (red.), Polska wieś i rolnictwo w Unii Europejskiej, IRWiR PAN, Warszawa, 43-49.
 3. Klank L. 2012: Społeczno-ekonomiczne kwestie integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską [w:] M. Drygas, K. Zawalińska (red.), Uwarunkowania ekonomiczne polityki rozwoju polskiej wsi i rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, 201-224.
 4. Kowrygo B. 2000: Studium wpływu gospodarki rynkowej na sferę żywności i żywienia w Polsce, SGGW, Warszawa.
 5. Kukuła K. 2003: Elementy statystyki w zadaniach, PWN, Warszawa, 228-234.
 6. Manteuffel R. 1981: Racjonalizacja produkcji w gospodarstwie rolnym, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa.
 7. Olszańska A. 2012: Tendencje zmian w relacjach cen podstawowych produktów rolnych w Polsce w latach 1990-2012, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 3, 304-309.
 8. Rocznik statystyczny. 1990-2013: GUS, Warszawa.
 9. Tomek W.G., Robinson K.L. 2001: Kreowanie cen artykułów rolnych, PWN, Warszawa, 9-15.
 10. Woś A. 1996: Agrobiznes, makroekonomia, Key Text, Warszawa, t. 1.
 11. Zegar J. 2003: Strategia polskiego rolnictwa po akcesji do Unii Europejskiej, Zag. Ekon. Rol., nr 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu