BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Prandecki Konrad (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Wyzwania dla polskiego rolnictwa wynikające z polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej na lata 2020-2030
Challenges for Polish Agriculture Due to Climate and Energy Policy of the European Union for the Period 2020-2030
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 240-244, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Pakiet klimatyczno-energetyczny, Rolnictwo, Zmiany klimatyczne, Energia, Prawo energetyczne, Efekt cieplarniany
Climate and energy package, Agriculture, Climate change, Energy, Energy law, Greenhouse effect
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem pracy było wskazanie głównych problemów związanych z tematyką polityki klimatyczno-energetycznej UE, w szczególności dotyczących polskiego rolnictwa. Analizę przeprowadzono na podstawie dokumentów wspólnotowych oraz dostępnej literatury. Jednym z priorytetowych celów UE jest aktywna działalność na rzecz ograniczenia zmian klimatycznych. Jego realizacja wymaga stworzenia gospodarki niskoemisyjnej. Podstawowym narzędziem służącym do tego celu jest polityka klimatyczno-energetyczna, która opiera się na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. W praktyce, działania służące zmniejszeniu ilości tych substancji przedostających się do powietrza, dotyczą również innych sektorów, w tym rolnictwa. Obecne zobowiązania międzynarodowe powodują, że w polskim rolnictwie problem zmian klimatycznych jest prawie niezauważalny. Jednakże pierwsze informacje nt. kierunku i skali działań przewidzianych po 2020 r. każą zrewidować to podejście. (abstrakt oryginalny)

One of the priority European Union objectives are activities to reduce the climate change. Its implementation requires the creation of a low carbon economy. The main instrument for this purpose is the climate and energy policy, which is based on reducing greenhouse gas emissions while ensuring energy security. In practice, the measures aimed at reducing the amount of these substances entering the air also apply to other sectors, including agriculture. The current international obligations cause that in Polish agriculture, climate change is almost imperceptible. However, the first information on the direction and scale of the activities undertaken after 2020 bid to revise this approach. The purpose of this article is to identify the main problems related to the topic of climate and energy policy of the EU, in particular regarding the Polish agriculture. The analysis was carried out on the basis of Community documents and literature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Agriculture, forestry and fishery statistics 2013 edition. 2013: Eurostat, Eurostat, Luxembourg.
 2. Climate change: Commission sets out Roadmap for building a competitive low-carbon Europe by 2050. 2011: European Union, No. IP/11/272, European Union, Brussels/Strasbourg.
 3. Climate Change 2013. The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. 2013: IPCC, Cambridge University Press, Cambridge, New York.
 4. Commission Staff Working Document. Impact Assessment. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions A policy framework for climate and energy in the period from 2020 up to 2030. 2014: EC, SWD(2014) 15 final, European Commission, Brussels.
 5. Energy Roadmap 2050. 2011: EC, COM(2011) 885 final, European Commission, Brussels.
 6. EU Energy, Transport and GHG Emissions Trends to 2050. Reference Scenario 2013., 2013: EC, European Commission, Brussels.
 7. European Council 20/21 March 2014 Conlusions: 2014: European Council, No. EUCO 7/1/14 REV 1, European Council, Brussels.
 8. McGee H. 2013: Coveney claims "major breakthrough" on EU agriculture emissions talks, The Irish Times, 30.12.2013 r., Pozyskano z: http://www.irishtimes.com/news/environment/coveney-claims-major-breakthrough-on-eu-agriculture-emissions-talks-1.1639934#.UsEQlSrEQkY.twitter.
 9. Ograniczenie globalnego ocieplenia do 2°C w perspektywie roku 2020 i dalszej. Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów. 2007: EC, KOM (2007) 2 wersja ostateczna, Komisja Europejska, Bruksela.Ramy polityczne na okres 2020- 2030 dotyczące klimatu i energii. 2014: EC, No. COM(2014) 15 final, European Commission Brussels.
 10. Prandecki K. 2011: Założenia zrównoważonej polityki energetycznej Unii Europejskiej, [w:] Kiełczewski D. (red.), Implementacyjne aspekty wdrażania zrównoważonego rozwoju, WSE w Białymstoku, Białystok.
 11. Prandecki K. 2014a: Teoretyczne podstawy zrównoważonej energetyki, Studia Ekonomiczne, nr 166, 238-248.
 12. Prandecki K. 2014b: The Idea of Sustainability in European Union Energy Policy, Ecol. Env. Res., nr 2(1), 14-20.
 13. Proposal for a Directive of The European Parliament and of The Council amending Directive 98/70/EC relating to the quality of petrol and diesel fuels and amending Directive 2009/29/EC on promotion of the use of energy from renewable sources. 2012: EC, Pub. L. No. COM(2012) 595 final, European Commission, Brussels.
 14. World Energy Outlook 2013. 2013: IEA, International Energy Agency, Paris.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu