BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Satoła Łukasz (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Zmiany w gospodarce komunalnej w zakresie gospodarowania odpadami
Changes in the Municipal Waste Management System
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 269-274, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka komunalna, Gospodarka odpadami, Odpady, Gospodarka lokalna
Public utilities, Waste management, Wastes, Local economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była próba przedstawienia wybranych zmian funkcjonowania gospodarki komunalnej wynikających z nowych rozwiązań legislacyjnych w sferze gospodarowania odpadami. Dane empiryczne pochodziły z badań ankietowych prowadzonych w gminach. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wywołała istotne zmiany dla podmiotów komunalnych i mieszkańców - odbiorców ich usług. Respondenci w większości pozytywnie oceniali wprowadzone zmiany dostrzegając w nich szansę na pozytywne efekty dla środowiska naturalnego. Wprowadzenie nowego systemu gospodarki odpadami oznaczało dla większości gospodarstw domowych wzrost kosztów z tym związanych. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to identify some trends in the functioning of public utilities under the new legislation in the field of waste management. The empirical data were derived from own surveys conducted in the municipalities. Amendments to the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities caused significant changes both for municipal entities and residents - recipients of their services. Most of surveyed positively evaluated the changes recognizing them as an opportunity for positive environmental effects. The introduction of the new waste management system meant for most households increased related to this costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Goleń M. 2013: Zasady wdrożenia reformy w gospodarce odpadami komunalnymi wynikające z Ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 1 lipca 2011 r., [w:] G. Maśloch (red.), Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 129-144.
 2. Infrastruktura komunalna w 2012 r. 2012: GUS, Warszawa.
 3. Jerzmański J. 2011: Gospodarka odpadami komunalnymi - nowe zasady, Przegląd Komunalny, nr 9, 83-98.
 4. Kosikowski C. 1997: Komentarz do ustawy o gospodarce komunalnej oraz wzory aktów prawnych dotyczących przekształcania przedsiębiorstw komunalnych, Wyd. Zachodnie Centrum Organizacji, Łódź, Zielona Góra, 24-25.
 5. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi. 2012: Ministerstwo Środowiska, Departament Gospodarki Odpadami, Warszawa, 17.02.2012.
 6. Pyziak-Szafnicka M., Błaszczyk P. 1997: Działalność gospodarcza gmin a granice sfery użyteczności publicznej, Finanse Komunalne, nr 2, 15.
 7. Radwan A., Paluch Ł. 2008: Studium nad przestrzennym zróżnicowaniem infrastruktury w ochronie i jakości środowiska naturalnego w dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej, [w:] M. Dudek (red.), Polityka Unijnej Integracji - wybrane elementy zewnętrzne i wewnętrzne, Zielona Góra, 169-185.
 8. Satoła Ł. 2013: Przemiany gospodarki i infrastruktury komunalnej w Małopolsce w latach 2002-2010, [w:] G. Maśloch (red.), Samorządowa gmina w nowoczesnym państwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 103-116.
 9. Wojewodzic T. 2003: Priorytety w działalności inwestycyjnej gmin wiejskich województwa małopolskiego, Inż. Rol., nr 10(52), 147-154.
 10. Wyniki badania akceptacji społecznej dla zmian proponowanych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Instytut Badania Opinii "Homo Homini", www.mos.gov.pl.
 11. Ustawa z dnia 8. marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591, z późn. zm.
 12. Ustawa z dnia 20. grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz.U. z 1997 r., nr 9, poz. 43 z późn. zm.
 13. Ustawa z dnia 1. lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Dz.U. z 2011 r., nr 152, poz. 897.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu