BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Wioleta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jabłońska Lilianna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Ceny detaliczne warzyw a poziom zamożności społeczeństwa
Changes in Consumer Vegetables Prices Relative to Polish Society Affluence Level
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 275-280, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Ceny detaliczne, Zamożność społeczeństwa, Dochody gospodarstw domowych, Wydatki gospodarstw domowych, Warzywa
Retail prices, Society affluence, Household income, Household expenditures, Vegetables
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie dynamiki oraz kierunku zmian cen detalicznych warzyw na polskim rynku w odniesieniu do dynamiki i kierunku zmian przeciętnych miesięcznych dochodów rozporządzalnych gospodarstw domowych, wydatków na żywność i na warzywa. Badano relacje cen warzyw do dochodów, które zaprezentowano w postaci ekwiwalentów naturalnych. Wyniki badań mogą być pomocne w podejmowaniu krótko- i długookresowych decyzji podmiotów funkcjonujących na polskim rynku warzyw. Badania wykazały, że na polskim rynku występuje tendencja wzrostowa cen detalicznych warzyw, silnie związana ze wzrostem dochodów rozporządzalnych. (abstrakt oryginalny)

In this study the direction and dynamics of the changes in consumer prices on the Polish vegetables market have been analyzed, as well as the direction and dynamics of changes in average monthly disposable income of households. The correlation between the above mentioned factors using Person coefficients and the relationships of vegetables prices to the income changes in the form of natural equivalents have been analyzed as well. This results can be useful in short-and long-term decisions taking by enterprises operating on the vegetables market. The study has shown that on the Polish vegetables market is a upward trend of consumer prices strongly correlated with the increase in households incomes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych, GUS, www.stat.gov.pl/bdl/app, dostęp 5.12.2013.
 2. Dudek H. 2006: Zróżnicowanie wydatków w gospodarstwach domowych rolników i pracowników użytkujących gospodarstwa rolne, Zag. Ekon. Rol., nr 2, 68-78.
 3. Gołębiewska B. 2010: Organizacyjno-ekonomiczne skutki powiązań gospodarstw rolniczych z otoczeniem, Wyd. SGGW, Warszawa, 151-160.
 4. Karczewska M. 2010: Determinanty zachowań konsumenckich na rynku, Materiały konferencyjne Krajowej Konferencji Młodych Uczonych, Kraków, 475-485.
 5. Kotler P. 1999: Marketing, Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999, ss. 448.
 6. Kufel J. 2013: Struktury rynkowe a zmienność cen względnych w sektorze przetwórstwa przemysłowego i branży spożywczej krajów UE, Zesz. Nauk.SGGW w Warszawie, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 13(28), z. 3, 160-171.
 7. Łęczycki K. 2013: Poziom, kierunki zmian i stabilność cen roślin przemysłowych w Polsce w latach 1995-2010, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 1, 127-134.
 8. Meredyk K. 2000: Teoria ekonomii, Tom I, Mikroekonomia, Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 121-128.
 9. Piwowar A. 2010: Zużycie i relacje cenowe wybranych nawozów mineralnych do ziarna pszenicy, J. Agribus. Rural Dev., nr 2(16), 101-109.
 10. Popyt na żywość - stan i perspektywy. 2004-2013: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 11. Rynek owoców i warzyw - stan i perspektywy. 2004-2013: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 12. Rynek Rolny - analizy, tendencje, oceny. 2004-2013: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 13. Seremak-Bulge J. 2012: Zmiany cen i marż cenowych na podstawowych rynkach żywnościowych, Zesz. Nauk. SGGW w Warszawie, "Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej", nr 100, 5-25.
 14. Thomas C., Marques J., Fahle S., Coonan J. 2011: International relative price levels: an empirical analysis, [w:] Measuring the size of the world ecocomy, International Comparison Program, 1-19.
 15. Tłuczak A. 2008: Znaczenie cen produktów rolnych w systemie sterowania rolnictwem, Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Uniwersytet Opolski, 213-220.
 16. Wysocki F., Kurzawa I. 2006: Kształtowanie się preferencji konsumpcyjnych artykułów żywnościowych w relacji miasto-wieś, Zag. Ekon. Rol., nr 2, 49-67.
 17. Wysokiński M., Jarzębowski S. 2013: Kształtowanie się cen mleka w gospodarstwach o różnym stopniu koncentracji produkcji, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 1, 231-237.
 18. Zawojska A. 2011: Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolno-żywnościowych? Zesz. Nauk.SGGW w Warszawie, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 11 (26,) z. 1, 177-192.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu