BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tul-Krzyszczuk Agnieszka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Krajewski Karol (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Innowacje organizacyjne w handlu produktami żywnościowymi - doświadczenia, specyfika
Organizational Innovations in the Trade of Food Products - Experience, Specific
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 2, s. 294-298, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Produkty żywnościowe, Handel artykułami żywnościowymi, Handel detaliczny, Innowacje, Konkurencyjność
Food products, Food trade, Retail trade, Innovations, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podjęto rozważania i próbę oceny zastosowania innowacyjnych rozwiązań w zakresie organizacji działań strategicznych przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych na tle analizy funkcjonowania dystrybucji produktów żywnościowych. Konkurencyjność produktów żywnościowych zależy m.in. od sprawności zarządzania łańcuchem dostaw. Wymaga to od przedsiębiorstwa zastosowania nowoczesnych koncepcji zarządzania, które wprowadzają filozofię partnerstwa w łańcuchach dostaw i decyzji podejmowanych przez uczestników procesów rynkowych. Oznaczają one takie działania innowacyjne, jak: szybka rotacja w łańcuchu, efektywna obsługa klienta (ECR), koncepcja QR lub model referencyjny łańcucha dostaw (SCOR). Rozwiązania te nie są jednak powszechnie stosowane w łańcuchu żywnościowym, mimo dużej ich użyteczności właśnie dla produktów o niewielkiej trwałości. Uzyskane wyniki pozwoliły określić bariery i ograniczenia w zakresie adaptacji innowacji w procesach sprzedaży i obrotu towarowego w przedsiębiorstwach. Zdefiniowano także czynniki, które w obecnych warunkach organizacji rynku żywności nie pozwalają wprowadzić innowacji. (abstrakt oryginalny)

The competitiveness of food products depends on, among the efficiency of supply chain management. This requires the company to apply modern management concepts that introduce the philosophy of partnership in supply chains and the decisions made by participants in the market process. They denote such innovative activities, such as: fast rotation in the chain, effective customer service ECR, the concept of QR or reference model SCOR. These solutions are not widely used in the food chain, although their usefulness is high for products with low durability. The paper elaborates and attempt to assess the application of innovative solutions for the organization's strategic activities of production and trade on the background analysis of the functioning of the distribution of food products. The results allowed to determine the barriers and constraints on adaptation processes of innovation in sales and trade enterprises. Defined as factors that in the current organization of the market conditions do not allow food to enter innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barcik R., Kubański M. 2011: Współczesne trendy w zarządzaniu łańcuchem dostaw, Logistyka, 2, 55-66.
  2. Bendkowski J., Kramarz M. 2006: Logistyka stosowana metody, techniki, analizy, Wyd. PŚ, Gliwice.
  3. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley J.C.J. 2012: Zarządzanie Logistyczne, PWE, Warszawa.
  4. Cyrek P. 2013: Zakres współpracy przedsiębiorstw handlu detalicznego żywnością a ich sytuacja ekonomiczna, Oeconomia Copernicana, 1, 131-145.
  5. ECR Europe 2008: www.ecr.pl, Internet 10.04.2013.
  6. Krajewski K. 2009: Logistyka klienta, Fresh & Cool Market, 10, 38-40.
  7. Kruczek M., Żebrucki Z. 2011: Charakterystyka współpracy przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw wybranych branż, Logistyka, 2, 363-374.
  8. Stephens S. 2000: The supply chain council operations reference (SCOR) model: integrating process, performance measurements, technology and best practice, Logistics Spectrum, July-September, 16-18.
  9. Strzyżewska M. 2011: Współpraca między przedsiębiorstwami - odniesienie do polskiej praktyki, Oficyna Wyd. SHG w Warszawie, Warszawa.
  10. Witkowski J. 2003: Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje, procedury, doświadczenia, PWE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu