BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudolf Wawrzyniec (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Marketing interesariuszy - nowy wymiar marketingu relacji
Stakeholders Marketing - the New Dimension of the Relational Marketing
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 174-178
Słowa kluczowe
Marketing, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Marketing relacji, Interesariusze
Marketing, Corporate Social Responsibility (CSR), Relationship marketing, Stakeholders
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Zachodzące w ostatnich latach dynamiczne zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw rodzą pytania, na ile dotychczasowe koncepcje marketingu relacji są wystarczające dla osiągania założonych celów przedsiębiorstw. Obserwujemy jednocześnie wzrost znaczenia społecznej orientacji przedsiębiorstwa, która wymaga od jego kierownictwa uwzględniania już na etapie budowy strategii takich m.in. elementów jak interes społeczny, ochrona środowiska oraz relacje z szeroko rozumianym otoczeniem instytucjonalnym. W opracowaniu scharakteryzowano relatywnie nową koncepcję, jaką jest marketing interesariuszy (stakeholder marketing). Koncepcja ta powinna cieszyć się rosnącym zainteresowaniem przedsiębiorstw, bowiem może im ułatwić przetrwanie w dynamicznym otoczeniu. Omówiono dwie formy marketingu interesariuszy, określając tym samym możliwe zakresy stosowania tej koncepcji.(abstrakt oryginalny)

The dynamic changes in the business environment in recent years raises questions of to what extent the current relational marketing concepts are sufficient for the achievement of corporate goals. We observe at the same time the increasing importance of the social orientation of the company, which requires its management to take into account at the stage of construction of the strategy such elements, as: the public interest, the protection of the environment and the relations with the wider institutional environment. The study characterize a relatively new concept, which is stakeholder marketing. This concept should enjoy the growing interest, since it might help firms survive in a dynamic environment. The two forms of stakeholder marketing were characterized and the possible fields of application of this concept were presented.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Wydawnicwo Poltext, Warszawa 2010, s. 68-69.
 2. C. Heckscher, P. S. Adler, Towards Collaborative Community, [w:] C. Heckscher, P. S. Adler (red.), The firm as Collaborative Community. Reconstructing Trust in Knowledge Economy, Oxford University Press, Oxford 2006, s. 16.
 3. Por. M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne, Relationship Marketing. Bringing Quality, Customer Service and Marketing Together, Butterworth-Heinemann, Oxford 1991;
 4. C. Grönroos, ―Quo Vadis, Marketing? Toward a Relationship Marketing Paradigm‖, "Journal of Marketing Management‖ 1994, Vol. 10, No. 5, s. 347-360;
 5. E. Gummesson, Relationship Marketing - The Emperor's New Clothes or a Paradigm shift?‖, "Marketing and Research Today‖ 1996, February, Vol. 25, s. 53-60;
 6. J. Sheth, A. Parvatiyar, The Evolution of Relationship Marketing, "International Business Review‖ 1995, Vol. 4, No. 4, s. 397-418.
 7. Ph. Kotler, G. Armstrong, J. Saunders, V. Wong, Marketing. Podręcznik europejski, PWE, Warszawa 2002, s. 531.
 8. E. Gummesson, Total Relationship Marketing. Rethinking Marketing Management, Butterworth-Heinemann, Oxford 2002, s. 27-29.
 9. L. Berry, Relationship Marketing, [w:] L. Berry, G.L. Shostack, G.D. Upah (red.), Emerging Perspectives on Services Marketing, American Marketing Association, Chicago 1983.
 10. L. Berry, Relationship Marketing of Services - Growing Internet, Emerging Perspectives, "Journal of the Academy of Marketing Science‖ 1995, Vol. 23, No. 4, s. 236, cyt. za: M. Mitręga, Marketing relacji. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Fachowe CeDeWu, Warszawa 2005, s. 13.
 11. M. Christopher, A. Payne, D. Ballantyne, Relationship Marketing, Butterworth-Heinemann, Oxford 1994;
 12. Ph. Kotler, Total Marketing, Advance Executive Brief, "Business Week‖ 1992, No. 2;
 13. S.D. Hunt, R.M. Morgan Relationship Marketing in the Era of Network Competition, "Journal of Marketing Management‖ 1994, Vol. 5, No. 5, s. 18-28;
 14. P. Doyle, Marketing in the New Millennium, "European Journal of Marketing‖ 1995, Vol. 29 No. 12, s. 23-41;
 15. E. Gummesson, Total Relationship Marketing: Rethinking Marketing Management from 4Ps to 30Rs, Butterworth-Heineman, Oxford 1999.
 16. H. K. Hunt, CS/D: overview and future research direction, [w:] Conceptualization and Measurement of Customer Satisfaction and Dissatisfaction, MA: Marketing Science Institute, Cambridge 1997;
 17. F.F. Reichheld, The Loyalty Effect: The Hidden Force Behind Growth, Profits and Lasting Value, Harvard Business School Press, Boston 1996
 18. K. Möller, A. Halinen, Relationship Theory: Its Roots and Directions, "Journal of Marketing Management‖ 2000, Vol. 16, s. 40.
 19. F.E. Webster Jr., A Perspective on the Evolution of Marketing Management, "Journal of Public Policy & Marketing‖ 2005, Vol. 24, No. 1, s. 125.
 20. C.B. Bhattacharya, Introduction to the Special Section on Stakeholder Marketing, "Journal of Public Policy and Marketing‖ Spring 2010, Vol. 29 (1), s. 1-3.
 21. R.E. Freeman, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston 1984
 22. Svendsen, The Stakeholder Strategy: Profiting from Collaborative Business Relationship, Barrett-Koehler Publishers, San Francisco 1998;
 23. J.E. Post, L.E. Preston, S. Sachs, Redefining the Corporation: Stakeholder Management and Organizational Wealth, Stanford University Press, Stanford 2002;
 24. R. Philips, Stakeholder Theory and Organizational Ethics, Berrett-Koehler, San Francisco 2003.
 25. M.J. Polonsky, A Stakeholder Theory Approach to Designing Environmental Marketing Strategy, "Journal of Business and Industrial Marketing‖ 1995, Vol. 10, No. 3, s. 29-46.
 26. N.C. Smith, G. Palazzo, C.B. Bhattacharya, Marketing's Consequences: Stakeholder Marketing and Supply Chain Corporate Social Responsibility Issues, "Business Ethics Quarterly‖ October 2010, Vol. 20, No. 4, s. 627-628.
 27. A.W. Savitz, K. Weber, The Triple Botton Line, John Wiley, San Francisco 2006.
 28. G.R. Laczniak, P. E. Murphy, Stakeholder Theory and Marketing: Moving from a Firm-Centric to a Societal Perspective, "Journal of Public Policy & Marketing‖ 2012, Vol. 31 (2), s. 284-285.
 29. P. Doyle, Marketing wartości, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 2003.
 30. Verbeke, V. Tung, The Future of Stakeholder Management Theory: A Temporal Perspective, 2013, Vol. 112, Issue 3, s. 529-543;
 31. L. Bourne, Stakeholder Relationship Management: A Maturity Model for Organisational Implementation, Gower, Farnham 2009.
 32. Paliwoda-Matiolańska, Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 33. S.L. Vargo, R.F. Lusch, Evolving to a New Dominant Logic for Marketing, "Journal of Marketing‖ 2004, January, Vol. 68, s. 1-17.
 34. H. Elms, S. Brammer, J.D. Harris, R.A. Phillips, New Directions in Strategic Management and Business, "Ethics Quarterly‖ 2010, July, Vol. 20, s. 401-425.
 35. Svendsen, M. Laberge, A New Direction for CSR: Engaging Networks for Whole System Change, [w:] J. Jonker, M. deWitte (red.), The Challenge of Organizing and Implementing Corporate Social Responsibility, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006.
 36. D. Mick, The End(s) of Marketing and the Neglect of Moral Responsibility, "Journal of Public Policy & Marketing‖, Fall 2007, Vol. 26, s. 291.
 37. G.R. Laczniak, Kennedy A.-M., Hyper Norms: Searching for a Global Code of Conduct, "Journal of Macromarketing‖ 2011, September, Vol. 31, s. 12-24.
 38. H. Brdulak, T. Gołębiowski, Idea zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój przedsiębiorstwa a relacje z interesariuszami, SGH w Warszawie, Warszawa 2005, s. 13.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu