BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bezat-Jarzębowska Agnieszka (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa), Rembisz Włodzimierz (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Tytuł
Kapitał ludzki w kształtowaniu wynagrodzenia czynnika pracy
Human Capital in Creating the Remuneration of Labor Factor
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 30-35, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Kapitał ludzki, Czynniki produkcji, Produkcja rolna, Dochody rolnicze
Agriculture, Human capital, Production factors, Agricultural production, Farm household income
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było przedstawienie warunków i zależności kształtujących wynagrodzenie czynnika pracy w rolnictwie z uwzględnieniem kapitału ludzkiego. Poznanie tych zależności jest kluczowe dla dochodów producentów rolnych. Zastosowano podejście analityczne z elementami weryfikacji empirycznej, rozumowanie jest prowadzone w konwencji mikroekonomicznej. Na podstawie wstępnej weryfikacji empirycznej stwierdzono, że w Polsce znacznie zmniejszyły się zasoby pracy wynagradzanych (utrzymujących się) z produkcji rolniczej. Może to wskazywać na zwiększające się wykorzystanie zasobów pracy na obszarach wiejskich poza produkcją rolniczą. (abstrakt oryginalny)

The aim of the analysis was to present conditions and relationships which shape remuneration of labor in agriculture, taking into account human capital. Understanding these relationships is crucial for the income of agricultural producers. An analytical approach with elements of empirical verification was used, the reasoning is carried out in the microeconomic convention. On the basis of a preliminary empirical verification, it was found that in Poland labor forces, salaried within the agricultural production, decreased substantially. This may indicate the increasing use of labor resources in rural areas beyond agricultural production. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski, Rocznik statystyczny. 1994, 1996: GUS, Warszawa, Tab. 12(80), 54, luty 1996, t. 1.4, 4.
 2. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. 2000: GUS, Warszawa, IV kwartał 2000, t. 1.4, 6.
 3. Cieślewicz W. 2008: Wiedza jako czynnik rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] L. Pałasz, G. Spychalski, M. Malicki (red.), Rozwój zasobów kapitału ludzkiego obszarów wiejskich, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
 4. Eurostat 2013: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/statistics/search_database, styczeń 2014.
 5. Grudzio B. 2005: Organizacja gospodarstw rolniczych a ich pozycja konkurencyjna, Rocz. Nauk Rol., seria G, t. 92, z. 1, 114-125.
 6. Herbst K. 2006: Czy ekonomia społeczna wspomoże rozwój lokalny? Ekonomia Społeczna, Teksty.
 7. Kobyłecki J. 2003: Kapitał ludzki wsi w perspektywie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, Wieś i Rolnictwo, suplement do nr 3(120), IRWiR PAN.
 8. Rembisz W. 1986: Efektywność i intensywność wzrostu produkcji w rolnictwie, Monografie i Opracowania 185, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Warszawa, 42-45.
 9. Rembisz W., Bezat-Jarzębowska A. 2013a: Ekonomiczny mechanizm kształtowania dochodów producentów rolnych, Wyd. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 10. Rembisz W., Bezat-Jarzębowska A. 2013b: Microeconomics of agricultural producers' income, LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany.
 11. Rocznik statystyczny. 2004: GUS, Warszawa, Tab. 8 126, 196.
 12. Rocznik demograficzny. 2007: GUS, Warszawa.
 13. Siwiński W. 2005: Międzynarodowe zróżnicowanie rozwoju gospodarczego: fakty i teoria, Ekonomista, nr 6.
 14. Van den Berg 2012: Economic Growth and Development, World Scientific, London.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu