BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gostkowski Michał (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Gajowniczek Krzysztof (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Elastyczność dochodowa popytu na poszczególne grupy dóbr konsumpcyjnych w Polsce w latach 1999-2008
Income Elasticity of Demand for Specific Group Consumer Goods in Poland in 1999-2008
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 87-91, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Dobra konsumpcyjne, Budżet gospodarstwa domowego, Wydatki gospodarstw domowych, Elastyczność popytu, Elastyczność dochodowa
Consumer goods, Budgets of households, Household expenditures, Demand elasticity, Income elasticity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono wyniki badań zależności pomiędzy wydatkami na poszczególne grupy dóbr konsumpcyjnych a poziomem dochodów. Badania przeprowadzono w okresie od 1999 do 2008 roku w rozróżnieniu na poszczególne lata i liczbę osób w gospodarstwie. Wykorzystano dane pochodzące z badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS. Stwierdzono, że wszystkie wydatki miały współczynnik elastyczności dochodowej większy od zera. Dodatkowo w badanym okresie wydatki na transport, kulturę i rekreację oraz pozostałe wydatki na towary i usługi miały współczynnik elastyczności dochodowej zbliżony do jedności. Ponadto wraz ze wzrostem liczby osób w gospodarstwie domowym zmniejszały się wydatki na zdrowie i edukację, co może oznaczać, że dane potrzeby były niezaspokojone. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of the relationship between expenditures on different groups of consumption goods and the level of income study. The research was conducted in the period from 1999 to 2008, distinguishing for each year and the number of persons in the household. The results indicate that all income elasticity coefficient are greater than zero. In addition, in the analyzed period expenditure on transportation, expenditure on culture and recreation, and other expenditures on goods and services have income elasticity coefficient close to 1. In addition, with the increase of the number of people in the household, expenditure on health and education are reduced, which may mean that these needs are unmet. In the research, the data from the Household Budget Survey conducted by the Central Statistical Office were used. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Begg D. i in. 2003: Ekonomia: mikroekonomia, PWE, Warszawa.
  2. Borkowski B. i in. 2003: Ekonometria: wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.
  3. Davies L., Gather U. 1993: The identification of multiple outliers, J. Am. Stat. Assoc., 88(423), 782-792.
  4. Ferguson T.S. 1961: On the Rejection of outliers, Proceedings of the Fourth Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, vol. 1, 253-287.
  5. Gulbicka B., Kwasek M. 2006: Wpływ dochodów na spożycie żywności - przesłanki dla polityki żywnościowej, Zag. Ekon. Rol., 1, 19-33.
  6. Hawkins D. 1980: Identification of Outliers, Chapman and Hall.
  7. Metodologia badania budżetów gospodarstw domowych. 2011: GUS, Warszawa.
  8. Młynarski S. 1987: Analiza rynku - problemy i metody, Warszawa, PWN.
  9. Sznajder M., Adamczyk G. 2003: Ocena metoda wyznaczania współczynnika elastyczności dochodowej popytu, Oeconomia, nr 2.
  10. Varian H.R. 1995: Mikroekonomia: kurs średni. Ujęcie nowoczesne, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu