BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krajewska-Smardz Anna (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Koncepcja zarządzania relacjami szkoły wyższej z absolwentami i korzyści z jej zastosowania dla uczelni o profilu turystycznym
The Concept of Relationship Management between University and Graduates and Benefits of its Use by University of Tourist Profile
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 266-272, tab.
Słowa kluczowe
Marketing relacji, Szkolnictwo wyższe, Zatrudnienie absolwentów szkół wyższych, Turystyka
Relationship marketing, Higher education, University graduate employment, Tourism
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Relacje szkoły wyższej z absolwentami należy traktować znacznie szerzej niż badanie losów zawodowych absolwentów. Badanie ich losów jest tylko częścią ważnej aktywności uczelni, polegającej na kształtowaniu wielotorowych relacji z absolwentami, jako częścią interesariuszy szkoły wyższej. Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji zarządzania relacjami szkoły wyższej z absolwentami i wyartykułowanie korzyści, jakie z jej zastosowania mogą osiągnąć uczelnie o profilu turystycznym. Podstawę źródłową opracowania stanowią przemyślenia autorki na podstawie literatury przedmiotu oraz raportów z badań prowadzonych przez różne podmioty.(abstrakt oryginalny)

The problem of relationship management between university and graduates should be treated wider than only research of careers of the graduates. Research of careers of the graduates is merely part of important university activities which is connected with the formation of a multiple relationships with graduates, as part of the stakeholders of university. The purpose of this article is to present the concept of relationship management between university and its graduates and articulate the benefits which can achieve by universities of tourist profile. The article is based on the literature, research and reports carried by various entities.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. T. Brzezicki, Ustrój szkolnictwa wyższego w Polsce, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2010;
 2. M. Stachowiak-Kudła, Autonomia szkół wyższych a instytucjonalne mechanizmy zapewnienia jakości w Polsce i wybranych państwach europejskich, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012.
 3. A. Beretz, Preparing the University and its Graduates for the Unpredictable and Unknowable, [w:] L.Weber, J. Duderstadt (red.), Global Sustainability and Responsibilities of Universities, Economica, London, Paris, Geneve 2012, s. 143;
 4. K. Denek, Uniwersytet w perspektywie społeczeństwa wiedzy. Nauka i edukacja w uniwersytecie XXI wieku, Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu, Poznań 2011;
 5. K. Rajchel, G. Lew, A. Szydełko (red.), Dylematy jakości kształcenia w uczelniach wyższych, Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2008;
 6. A. Karwińska, J. Mikułowski Pomorski, R. Paszkowska(red.), Rola wyższej uczelni w kształtowaniu świadomości studentów: europejska wspólnota kultury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków 2009.
 7. J. Woźnicki, Uczelnie akademickie jako instytucje życia publicznego, Fundacja Rektorów Polskich, Warszawa 2007;
 8. K. Leja (red.), Społeczna odpowiedzialność uczelni, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2008;
 9. A. Marszałek, Rola uczelni w regionie, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010;
 10. Z. Rudnicki, D. Kabat, W stronę europejskiego obszaru szkolnictwa wyższego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 791, Kraków 2008 s. 55-85.
 11. M. Pluta-Olearnik (red.), Przedsiębiorcza uczelnia i jej relacje z otoczeniem, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2009;
 12. G. Williams (red.), The Enterprising University, Reform, Excellence and Equity, Open University Press, Buckingham, Philadelphia 2003;
 13. A. Drapińska, Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych, PWN, Warszawa 2011;
 14. M. Regini, G. Ballarino i inni, European universities and the challenge of the market: a comparative analysis, Edward Elgar, Cheltenham, UK, Northampton, MA, 2011;
 15. J. Dworak, J. Jaworski (red.), Zarządzanie szkołą wyższą. Dylematy i wyzwania, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011;
 16. W. Jarecki, Szacowanie kosztów i efektów kształcenia ekonomicznego na poziomie wyższym, Uniwersytet Szczeciński, Rozprawy i studia T. (DCCCXLIII) 789, Szczecin 2011;
 17. A. Ćwiąkała-Małys, Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011;
 18. Sz. Cyfert, C. Kochalski (red.), Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce: aspekty teoretyczne i praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań 2011.
 19. R. Brown, Higher education and the market, Routledge, New York 2011;
 20. G. Nowaczyk, M. Kolasiński (red.), Marketing szkół wyższych, Wydawnictwo WSB, Poznań 2004;
 21. G. Nowaczyk, P. Lisiecki (red.), Marketingowe zarządzanie szkołą wyższą, Wydawnictwo WSB, Poznań 2006;
 22. G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, Wydawnictwo WSB, Poznań 2011;
 23. Z. Dacko-Pikiewicz, K. Szczepańska-Woszczyna (red.), Zarządzanie marketingiem w szkole wyższej: komunikacja marketingowa uczelni, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2010;
 24. H. Hall, Strategie marketingowe w procesie zarządzania uczelniami - projektowanie, rodzaje, przykłady, [w:] G. Ostasza (red.), Współczesne aspekty zarządzania. Teoria i doświadczenia, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2010, s. 39-64;
 25. M. Markowski, Zarządzanie przedsiębiorcze szkołą wyższą w Polsce - aspekt strategiczny, [w:] Sz. Cyfert, C. Kochalski, Projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju w publicznych szkołach wyższych w Polsce - aspekty teoretyczne i praktyczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 167, Poznań 2011, s. 15-21.
 26. M. Rotkiewicz, K. Szymborski, Związani bluszczem, "Polityka‖, nr 43 (2728), 24.10.2009
 27. A. Pausits, Higher Education Management 2020. Challenges and New Approches in the Future, s. 90 [dostęp: 11.03.2013].
 28. P. Krzak, Uczelnia i jej interesariusze - współtworzenie kompleksowej oferty edukacyjnej, [w:] G. Nowaczyk, D. Sobolewski (red.), Marketing w szkole wyższej. Przemiany w orientacji marketingowej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2011, s. 153.
 29. L.L. Berry, Relationship Marketing of Services - Growing Interest, Emerging Perspectives, "Journal of the Academy of Marketing Science‖ 1995, Vol. 23, No. 4, s. 240.
 30. J. Komorowski, Cele i wartości współczesnego przedsiębiorstwa. Ujęcie behawioralne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 189.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu