BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jeszka Anna Maria (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Product Returns Management in the Clothing Industry in Poland
Zarządzanie zwrotami w branży odzieżowej w Polsce
Retouren-Management in der Bekleidungsindustrie in Polen
Źródło
LogForum, 2014, vol. 10, nr 4, s. 433-443, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie logistyczne, Łańcuch dostaw, Logistyka zwrotna, Handel detaliczny
Logistic management, Supply chain, Reverse logistics, Retail trade
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Celem niniejszego studium było zdefiniowanie na podstawie literatury głównych czynników (zewnętrznych i organizacyjnych) i sprawdzenie, które z nich wpływają na efektywność zarządzania procesem zwrotów produktów oraz oszczędności, które z tego tytułu można uzyskać. Zaproponowano model koncepcyjny, który wiąże korelacyjnie wyniki zarządzania procesem zwrotów produktów oraz oszczędności z wyłonionymi na podstawie literatury głównymi determinantami. Następnie w fazie operacjonalizacji modelu - zdefiniowano zmienne objaśniające i zmiennych objaśniane w postaci konstruktów. Dokonano pomiaru poszczególnych konstruktów zgodnie z przyjętym modelem na podstawie wywiadów standaryzowanych. Materiał i metody:Teoretycy zarządzania podejmują próby uchwycenia zależności pomiędzy wpływem określonych czynników na wybrane wskaźniki odzwierciedlające miary efektywności prowadzonej działalności lub w węższym ujęciu - określonego obszaru tejże działalności. Na wyniki zarządzania procesem zwrotów produktów i oszczędności w tym zakresie wpływ mają określone i opisane w literaturze determinanty, w modelu ujęto: zewnętrzne czynniki tj. współpraca detalisty z operatorem logistycznym i dostawcą oraz wymiana informacji w łańcuchu dostaw, zachowania organizacyjne (doświadczenie pracowników,) oraz czynniki organizacyjne tzn. związane z przepływem informacji system IT. Planowaną reprezentatywną próbę sieci handlowych ze względów finansowych oraz organizacyjnych ograniczono dowojewództwa Wielkopolskiego i Lubuskiego. Ostatecznie analizie poddano 105 wywiadów. Wyniki: Studia w zakresie czynników mających wpływ na efektywność zarządzania procesem zwrotów produktów i oszczędności wynikających z polityki zarządzania zwrotami nie były dotąd przeprowadzane w Polsce. Przeprowadzone studium wnosi wkład w rozwijający się nurt badań nad logistyką zwrotów i podkreśla rolę detalistów oraz współpracy w łańcuchu dostaw w tym zakresie. Na podstawie wyników w badanej próbie potwierdziły się przypuszczenia na temat możliwych potencjalnych oszczędności uzyskiwanych dzięki odpowiednio prowadzonej przez korporacje handlowe polityce w zakresie logistyki zwrotów. Występuje także zależność między współpracą detalisty z operatorami logistycznymi i dostawcą a możliwością uzyskania oszczędności. (abstrakt oryginalny)

Background: The aim of this study is to identify and define on the basis of the literature the principal external and organizational factors and check to what extent they affect the efficiency of returns management as well as any resultant savings. The author proposes a conceptual model which correlates the results of returns management as well as savings with the main determinants identified on the basis of the literature. Then, in the operationalisation phase of the model, the dependent and independent variables were defined in the form of constructs. In accordance with the adopted model, individual constructs were measured based on standardised interviews. Materials and methods: The results of returns management and any savings generated by this process are affected by certain determinants which are described in the literature. The adopted model included external factors, such as the cooperation of retailers with logistics operators and suppliers, the exchange of information in the supply chain, and organizational behaviour (experience of employees);as well as organizational factors related to the flow of information and IT systems. Due to financial and organizational restrictions, the originally planned representative sample of retail chains was limited to the regions of Wielkopolska and Lubuskie. In the end, 105 interviews were analysed. Results: The results obtained in the research sample confirm assumptions about the possible potential savings that can be achieved as a result of appropriately conducted corporate policies in the area of reverse logistics. A correlation was also revealed between the experience and competencies of staff and the efficiency of returns management. Conclusions: Research into the factors affecting the efficiency of returns management and any savings resulting from returns management policies have not been conducted in Poland to date. The present study contributes to the growing trend of research into the logistics of product returns. It emphasises the role of cooperation in the supply chain, the experience and competencies of employees and the importance of computerization of the process as well as the impact of those factors on the efficiency of returns management and any potential savings. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Autry C.W., 2005. Formalization of reverse logistics programs: a strategy for managing liberalized returns. Industrial Marketing Management, 34 (7), 749-757.
 2. Bharadwaj A.S., 2000. A Resource-Based Perspective on Information Technology Capability and Firm Performance: An Empirical Investigation. MIS Quarterly, 24(1), 169. doi:10.2307/3250983.
 3. Closs D.J., Savitskie K., 2003. Internal and External Logistics Information Technology Integration. The International Journal of Logistics Management, 14 (1), 63-76. doi: 10.1108/09574090310806549.
 4. Daugherty P.J., Autry C.W., Ellinger A.E., 2001. Reverse logistics: the relationship between resource commitment and program performance. Journal of Business Logistics, 22(1), 107-123. doi:10.1002 /j.2158-1592.2001.tb00162.x
 5. Daugherty P.J., Myers M.B., Richey R.G., 2002. Information support for reverse logistics: the influence of relationship commitment. Journal of Business Logistics, 23(1), 85-106. doi:10.1002/j.2158-1592. 2002.tb00017.x
 6. Daugherty P.J., Richey R.G., Genchev S.E., Chen H., 2005. Reverse logistics: superior performance through focused resource commitments to information technology. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review, 41(2), 77-92. doi:10.1016/j.tre.2004.04.002
 7. Dyduch W., 2008. Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 8. Ho G.T.S., 2012. Factors influencing implementation of reverse logistics: a survey among Hong Kong businesses. Measuring Business Excellence, 16 (3), 29-46. doi:10. 1108/13683041211257394
 9. Jack E.P., Powers T.L., Skinner L., 2010. Reverse logistics capabilities: antecedents and cost savings. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 40(3), 228-246. doi:10.1108/09600031011035100
 10. Jeszka A.M., 2014. Logistyka zwrotna. Potencjal, efektywność, oszczędności. Poznań: UEP.
 11. Jeszka A.M., 2014. Returns management in the supply chain. LogForum 10 (3), 295-304.
 12. Miles M.B., Huberman A.M., 1994. Qualitative data analysis: an expanded sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publications.
 13. Olorunniwo F.O., Li X., 2010. Information sharing and collaboration practices in reverse logistics. Supply Chain Management: An International Journal, 15(6), 454-462. doi:10.1108/ 13598541011080437
 14. Sandberg E., 2007. Logistics collaboration in supply chains: practice vs. theory. The International Journal of Logistics Management, 18(2), 274-293. doi:10.1108/09574090710816977
 15. Skinner L.R., Bryant P.T., Richey R.G., 2008. Examining the impact of reverse logistics disposition strategies. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38(7), 518-539. doi:10.1108/09600030810900932
 16. Whipple J.M., Russell D., 2007). Building supply chain collaboration: a typology of collaborative approaches. The International Journal of Logistics Management, 18(2), 174-196. doi:10.1108/09574090710816922
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu