BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikuła Aneta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Terytorialne zróżnicowanie problemów społecznych w Polsce
Spatial Differentiation of Social Problems in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 194-199, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Potrzeby społeczne, Pomoc społeczna, Ubóstwo, Zróżnicowanie regionalne
Rural areas, Social needs, Social assistance, Poverty, Regional diversity
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono terytorialne zróżnicowanie poziomu ubóstwa w Polsce. Określono zasięg ubóstwa skrajnego, relatywnego oraz urzędowego według województw oraz klasy miejscowości, a także różnice w zasięgu ubóstwa urzędowego pomiędzy gminami wiejskimi, miejsko-wiejskimi i miejskimi. Analiza obejmowała 2012 rok. Wykorzystano dane Banku Danych Lokalnych GUS. Analizowano zróżnicowanie odsetka osób objętych działaniami pomocy społecznej, obliczono średnią, medianę oraz współczynnik zmienności, a także określono odsetek różnego rodzaju gmin w województwach o niskim, średnim i wysokim poziomie występowania problemów społecznych. Wyniki analizy potwierdziły, że problemy społeczne najczęściej dotykają mieszkańców gmin wiejskich. W gminach z miastami (bez względu na wielkość tego miasta) problemy społeczne dotykały mniejszą część mieszkańców niż w gminach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to show spatial disparities in the level of poverty and other selected social problems in Poland. The level of absolute, relative and statutory poverty by provinces and by localization was presented as well as differentiation of statutory poverty in urban, rural and urban-rural communes. The period of investigation covers the year 2012. In this paper, the data of the Central Statistical Office (CSO) Local Data Bank were used. Differentiation of the share of social security beneficiaries was analysed, mean, median and coefficient of variation was calculated. The share of gminas with a low, medium and high level of social problems was presented. It appeared that the scope of statutory poverty was larger in rural communities than in others. The analysis confirmed that in gminas with city (regardless its size) inhibitants were less affected by social problems than inhibitants of rural gminas. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Churski P. 2005: Czynniki rozwoju regionalnego w świetle koncepcji teoretycznych, Zesz. Nauk. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włocławku, "Nauki ekonomiczne", t. XIX, z. 3, 13-30.
  2. Friedman J. 1972: A general Theory of polarized development, [w:] N. Hansen (red.), Growth centers in regional economic development, Free Press, New York.
  3. Herbst M., Wójcik P. 2013: Delimitacja dyfuzji rozwoju z miast metropolitalnych z wykorzystaniem korelacji przestrzennej, Studia Regionalne i Lokalne, nr 4(54), 5-21.
  4. Malizia E.E., Feser E.J. 1999: Understanding Local Economic Development, Center for Urban Policy Research, Rutgers, New Jersey, 108-109, 163.
  5. Sobczyk M. 2007: Statystyka, PWN, Warszawa.
  6. Ubóstwo w Polsce w świetle badań GUS. 2013: GUS, Warszawa.
  7. Wojnicka E., Tarkowski M., Klimczak P. 2005: Przestrzenne i regionalne zróżnicowania ośrodków wzrostu. Polaryzacja a wyrównywanie szans rozwojowych. Przesłanki dla kształtowania polityki regionalnej państwa, Ekspertyza dla Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Gdynia-Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu