BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krejner-Nowecka Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Wydłużanie aktywności zawodowej osób po 50. roku życia (active ageing) - rekomendacje Komisji Europejskiej a procesy zachodzące w Polsce
Active Ageing after 50. The European Commission Recommendations and Processes Occurring in Poland
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 122, s. 69-88, rys., tab., bibliogr. 45 poz.
Słowa kluczowe
Aktywność zawodowa ludności, Praca, Badania empiryczne, Dyskryminacja w zatrudnieniu, Rynek pracy
Activity rate of population, Labour, Empirical researches, Employment discrimination, Labour market
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Liczne badania empiryczne w obszarze aktywnego starzenia się i tzw. zarządzania wiekiem, prowadzone w ostatnich latach na świecie, w Europie i w Polsce, mają na celu wyeliminowanie wieku jako czynnika dyskryminującego pracowników na rynku pracy. Komisja Europejska podkreśla, że zatrudnienie jest kluczowym czynnikiem przeciwdziałającym wykluczeniu społecznemu. Analiza aktywności zawodowej i życiowej osób w grupie wiekowej 50+ w Polsce potwierdza, że potrzebne są regulacje prawne wspomagające zatrudnianie tej grupy osób. Zaprezentowane działania i problemy związane z aktywizacją osób starszych potwierdzają kluczową rolę państwa polskiego w aktywizacji tej grupy osób oraz konieczność zaangażowania partnerów społecznych. Realizowane w Polsce programy aktywizacji osób w wieku 50+ odznaczały się wysokimi kosztami i brakiem zakładanych efektów. Powodzenia lub porażki programu aktywizacji osób starszych upatruje się zarówno w przyczynach wewnętrznych, leżących po stronie samych zainteresowanych, takich jak niska motywacja, brak środków finansowych i trudna dostępność szkoleń, jak i w przyczynach zewnętrznych, leżących po stronie pracodawców. Najczęściej wskazuje się na postawy i zachowania pracodawców wobec pracowników w wieku 50+ i ich pracy, krótkowzroczność w diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych, zwłaszcza wśród małych przedsiębiorstw, a także bariery informacyjne związane z sytuacją na rynku szkoleń. Rekomendacje Komisji Europejskiej dotyczące wydłużania wieku aktywności zawodowej osób po 50 roku życia wymagają (zarówno od polityków, jak i pracodawców w Polsce) postrzegania problemu w szerszym wymiarze eko(fragment tekstu)

The European Parliament and the European Union Council have called 2012 the European Year of Active Ageing and Intergenerational Solidarity and recommends that its member states should support active ageing and intensification of effort in order to make use of the active ageing potential. The majority of European countries, including Poland, apply some fragmentary solutions but work and employment rate of the people at 50 plus remain at an unsatisfactory level. The presented actions and problems connected with active ageing from the perspective of the labour market confirm the key role of the Polish state in making this group of people active as well as the necessity of social partners' involvement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analiza rozwiązań innowacyjnych we Włoszech dotyczących wydłużania aktywności zawodowej, Europerspektywa, Lublin 2010.
 2. Atchley R. C., The social forces in later life: An introduction to social gerontology. Belmont, CA: Wadsworth 1972.
 3. Austin C. D., Aging well: What are the odds?, "Generations", 1991, No. 15(1).
 4. Bilans Kapitału Ludzkiego w Polsce. Raport podsumowujący pierwszą edycję badań realizowaną w 2010 roku, PARP, Warszawa 2011.
 5. Cahuc P., Zylberberg A., Labour Economics, The MIT Press 2004, w: Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, pod red. M. Bukowskiego, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010.
 6. Casey B., Oxley H., Whitehouse E., Antolin P., Duval R., Leibfritz W., Policies for an ageing society: recent measures and areas for further reform, "Economics Department Working Paper", No. 369, OECD, Paris 2003
 7. Cheung Ch., Kam P. K., Ngan R. M., Age discrimination in the labour market from the perspectives of employers and older workers, "International Social Work", 2011, Vol. 54(1).
 8. Cumming E., Henry W. E., Growing old: The process of disengagement, Basic Books, Inc, New York 1961.
 9. Dalen Van H. P., Henkens K., Schippers J. J., Dealing with Older Workers in Europe: A comparative survey of employers attitudes and actions, "Journal of European Social Policy", 2009, No. 19.
 10. Dalen Van H. P., Henkens K., Schippers J. J., Productivity of Older Workers: Perceptions of Employers and Employees, "Population and Development Review", 2010, No. 36 (2).
 11. Dębowski H., Lis M., Pogorzelski K., Kształcenie ustawiczne w czasie zmian, w: Zatrudnienie w Polsce 2008. Praca w cyklu życia, pod red. M. Bukowskiego, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2010.
 12. Działania pracodawców na rzecz aktywizacji potencjału osób starszych, J. Perek- -Białas, K. Turek, w: D. Kałuża, P. Szukalski (red.), Jakość życia seniorów w XXI wieku. Ku aktywności, Łódź 2010.
 13. Eurofound, Employment initiatives for an ageing, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions 2006.
 14. Flynn M., Who would delay retirement? Typologies of older workers, "Personnel Review", 2010, Vol. 39, No. 3.
 15. Fortschrittsreport "Altersgerechte Arbeitswelt" Ausgabe 1: Entwicklung des Arbeitsmarkts für Ältere, "Bundesministerium für Arbeit und Soziales", Januar 2012.
 16. Guillemard A., Rein M., Comparative patterns of retirement: Recent trends in developed societies, "Annual Review of Sociology", 1993, No. 19
 17. Hamblin K. A., Changes to policies for work and retirement in EU15 nations (1995- 2005): an exploration of policy packages for the 50-plus cohort, "International Journal of Ageing and Later Life", 2010, Vol. 5 Issue: 1 Article No. 2.
 18. Havighurst R. J., Successful aging, "The Gerontologist", 1961, 1(1).
 19. Ilmarinen J., Aging workers, "Occupational and Environmental Medicine", 2001, Nr 58.
 20. Kowaleski J., Szukalski P., Starzenie się ludności Polski - między demografią a gerontologią społeczną, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 21. Kotowska I. E., Starzenie się populacji i wypływające z niego wyzwania dla polityki społecznej. Pracownicy w wieku podeszłym na rynku pracy i w polityce społecznej, "Biuletyn Rządowej Rady Ludnościowej", Nr 50, Warszawa 2006.
 22. Kruhoffer J., Hazl V., Lužar Šajt D., Benchmark & highlights of flexicurity & active ageing in Dens project transnational partnership, March 2011
 23. Liwiński J., Sztanderska U., Zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie. Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2010
 24. Mongelli T. L., Strategie i metody wydłużania aktywności zawodowej osób po 50. roku życia. Analiza rozwiązań innowacyjnych we Włoszech dotyczących wydłużania aktywności zawodowej, Europerspektywa 2010.
 25. MPiPS, Dezaktywizacja osób w wieku okołoemerytalnym, Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2008.
 26. Mucha J., Krzyżowski Ł., Ageing in Poland, "Polish Sociological Review", 2010, Nr 2(170).
 27. OECD, Live Longer, Work Longer, Organization for Economic Cooperation and Development 2006.
 28. Perek-Białas J., Aktywne starzenie, Aktywna starość, Wyd. Aureus, Kraków 2005.
 29. Perek-Białas J., Ruzik A., Aktywizacja starszych ludzi na rynku pracy: bariery i możliwości, w: Nasze starzejące się społeczeństwo. Nadzieje i zagrożenia, J. T. Kowaleski, P. Szukalski (red.), Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 30. Perek-Białas J., Ruzik A., Vidovicova L., Active ageing poloicies in the Czech Republic and Poland, "International Social Science Journal", Special Issue about Active Ageing, December 2006, No. 19
 31. Perek-Białas J., Turek K., Starszy pracownik z punktu widzenia pracodawcy, w: Ku socjologii starości. Starzenie się w biegu życia jednostki, pod red. J. Mucha, Ł. Krzyżowski, Wyd. AGH, Kraków, 2011.
 32. Perek-Białas J., Turek K., Strzałkowska H., Analiza desk research w ramach opracowania 50+ pracuję, rozwijam kompetencje. Innowacyjny model wsparcia dla pracowników 50+. Zbiorczy raport z badań, PBS DGA, Sopot 2011.
 33. Ruzik A., Dezaktywizacja w wieku przedemerytalnym a kwalifikacje, w: Edukacja dla pracy. Raport o Rozwoju Społecznym, UNDP, Warszawa 2007
 34. Ryff C. D., Successful aging: A developmental approach "The Gerontologist", 1989, No. 22(2).
 35. Sadowska-Snarska C. (red.), Augustyn A., Skibicka-Sokołowska E., Aktywizacja zawodowa osób po 50. roku życia. Dobre praktyki z Włoch. Tom 1, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok 2011
 36. Schimanek T., Sytuacja osób powyżej 50-tego roku życia na rynku pracy oraz rola organizacji pozarządowych świadczących usługi rynku pracy skierowane do tych osób, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych 2006.
 37. Skirbekk V., Age and Productivity Capacity: Descriptions, Causes and Policy Options, "Ageing Horizons Issue", 2008, No. 8.
 38. Special Eurobarometr No. 378, Active Ageing, 13 January 2011.
 39. Szmidt Cz. (red.), Kompleksowy Program Aktywizacji Osób Starszych 50+. Raport końcowy. Akademia Leona Koźmińskiego, MillwardBrown SMG/KRC, Warszawa 2012.
 40. Sztur-Jaworska B., Rysz-Kowalczyk B., Raport z badania "Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse", w: Rynek pracy a osoby bezrobotne 50+. Bariery i szanse, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa 2007
 41. Urbaniak B., Pracownicy 45+ w naszej firmie, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, Warszawa 2007.
 42. Walker A., A strategy for active ageing, "International Social Security Review", 2002, No. 55.
 43. Walker A., Growing older. Understanding quality of life in old age, Open University Press, England 2005.
 44. Walker A., Managing an Ageing Workforce. A Guide to Good Practice, European Foundation 1998.
 45. http://unfpa.org/ageingreport/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu