BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlak Joanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wróblewska Wioletta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Realizacja planu dochodzenia do uznania grupy producentów owoców i warzyw jako przykład procesu kształtującego przewagę konkurencyjną gospodarstw
Implementation of a Recognition Plan for a Fruit and Vegetable Producers Group, as an Example of a Process Generating Competitive Advantages for Farms
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 224-229, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Ogrodnictwo, Produkcja owoców, Warzywa, Przewaga konkurencyjna, Organizacje producenckie
Gardening, Production of fruits, Vegetables, Competitive advantage, Producer organisations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Dokonano analizy realizacji planu dochodzenia do uznania grupy producentów owoców i warzyw w kontekście określenia przewagi konkurencyjnej gospodarstw. Z badań wynika, że proces dochodzenia do uznania przyczynił się do zagwarantowania zrzeszonym producentom zbytu produktów przez nowo pozyskane kanały dystrybucji i obniżenia kosztów produkcji i dystrybucji. Wzrosły możliwości członków grupy do poprawy jakości oraz zwiększenia wartości sprzedawanych owoców i warzyw. W grupie nastąpił wzrost wyposażenia we wspólnie nabywane i użytkowane środki trwałe. (abstrakt oryginalny)

The study shows that the implementation of the recognition plan has given the group members specific benefits connected with generating competitive advantage for farms. Market gardeners have gained, for example, warranty of merchantability for fruit and vegetables via newly acquired distribution channels, at an advantageous price. The capacities of the producers have increased as regards quality improvement and increase in the value of product sold. Furthermore, the members' farms witnessed an inflow of equipment as part of group purchasing and use of fixed assets, as well as reduced production and distribution costs. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bossak J., Bieńkowski W. 2004: Międzynarodowa zdolność konkurencyjna kraju i przedsiębiorstw: wyzwania dla Polski na progu XXI wieku, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 2. Chorób R. 2008: Determinanty i perspektywy rozwoju procesów integracyjnych rolnictwa z przemysłem spożywczym na przykładzie Podkarpacia, Zesz. Nauk. SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", t. 4(XIX), Warszawa, 92-104.
 3. Czernyszewicz E., Pawlak J. 2012: Integracja w ogrodnictwie - uwarunkowania, korzyści i bariery, [w:] E. Skrzypek (red.), Zintegrowany system zarządzania w organizacjach, Katedra Zarządzanie Jakością i Wiedzą, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 313-332.
 4. Domagalska-Grędys M. 2010: Współpraca i rozwój zrzeszonych gospodarstw rolnych w ujęciu form prawnych, Rocz. Nauk. SERiA, t. XII, z. 3, 61-66.
 5. Grzebyk M., Kryński Z. 2011: Konkurencja i konkurencyjność przedsiębiorstw. Ujęcie teoretyczne. Zesz. Nauk. Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 20, Rzeszów, 107-118.
 6. Jabłońska L., Święcka J. 1998: Rola organizacji producenckich w świetle regulacji prawnych UE dotyczących sektora świeżych owoców i warzyw, Centrum Doradztwa Edukacji w Rolnictwie, Poznań.
 7. Lemanowicz M. 2004: Pozycja konkurencyjna producentów rolnych zorganizowanych w grupy marketingowe, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, t. I. Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 505-510.
 8. Rozporządzenie Rady nr 1234/2007 z dn. 22 10. 2007 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych, Dz.Urz. WE, L 299 z 16.11.2007, z póź. zm. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 543/2011 z dnia 7.06 2011 r.
 9. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw, Dz.Urz. UE L 157, z 15.06.2011.
 10. Smolarek M. 2008: Konkurencyjność małych przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitatis, Sosnowiec, 39-52.
 11. Sobczak W., Jabłońska L., Dziedzic A. 2013: Korzyści członkostwa w grupie producentów owoców i warzyw w opinii ogrodników, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 3, 306-311.
 12. Stankiewicz M.J. 2005: Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, Dom Organizatora. Toruń.
 13. Szeląg-Sikora A. 2010: Efektywność produkcji gospodarstw indywidualnych zrzeszonych w sadowniczej grupie producenckiej, Inż. Rol., 5(123), 267-273.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu