BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
de Pourbaix Paweł (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Globalne i lokalne strategie marketingowe przedsiębiorstw
Global and Local Marketing Strategies of Companies
Źródło
Marketing i Rynek, 2014, nr 8 (CD), s. 372-377
Słowa kluczowe
Strategia marketingowa, Globalizacja, Standaryzacja, Przedsiębiorstwo
Marketing strategy, Globalization, Standardization, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Współczesne przedsiębiorstwa funkcjonują w warunkach globalizacji, co powoduje, że coraz częściej nastawione są na rozszerzanie zasięgu terytorialnego działalności. Strategie internacjonalizacji determinują jednocześnie formułowanie i wdrażanie właściwych strategii marketingowych. W procesie umiędzynarodowienia zasadnicze jest znalezienie właściwej dla danego przedsiębiorstwa proporcji między ujednoliceniem działań marketingowych a ich dostosowaniem do specyfiki poszczególnych rynków. Dylemat pomiędzy standaryzacją a adaptacją pozostaje często nierozstrzygnięty. Praktyka pokazuje, że firmy starają się zdobywać na rynkach zagranicznych przewagę, standaryzując strategie tam, gdzie to możliwe i adaptować tam, gdzie wymagają tego uwarunkowania rynkowe. Zamierzeniem autora jest przedstawienie istoty, ewolucji i uwarunkowań strategii marketingowych przedsiębiorstw działających na rynkach międzynarodowych oraz przedstawienie przykładów działań i zasygnalizowanie problemów firm w rozstrzyganiu powyższego dylematu.(abstrakt oryginalny)

Today's companies operate in conditions of globalization, which means that more and more are set to extend their territorial coverage. Different strategies of internationalization determine the formulation and implementation of appropriate marketing strategies. One of the decisions made in the process of internationalization is to align marketing strategies in foreign markets - finding the balance between standardization of marketing activities and their adaptation to the specific nature of individual markets. The dilemma between standardization and adaptation remains unresolved. Practice shows that companies try to gain an advantage in foreign markets, standardizing their strategies wherever possible and adapt where required by market conditions. The intention of the author is to present the essence of evolution and determinants of marketing strategies of companies operating in international markets, as well as provide examples of companies and to signal problems in resolving this dilemma.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Gierszewska, B. Wawrzyniak, Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa 2001, s. 13.
  2. K.A. Kłosiński, A. Masłowski, Globalizacja sektora usług w Polsce, PWE, Warszawa 2005, s. 24.
  3. G. Stonehouse, J. Hamill, D. Campbell, T. Purdie, Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001, s. 6.
  4. J. Altkorn (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 1997, s. 412-415.
  5. A. Limański, K. Śliwińska, Marketing. Zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku, Difin, Warszawa 2002, s. 26-33.
  6. E. Duliniec, Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009, s. 24-31.
  7. T. Levitt, The Globalization of Markets, "Harvard Business Review" 1983, May-June, s. 92-102.
  8. A. Limański, I. Drabik, Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010, s. 231.
  9. W. Grzegorczyk, Marketing na rynku międzynarodowym, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 123.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu