BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ratuszniak Ireneusz (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Struś Mirosław (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu)
Tytuł
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako instrument rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie aglomeracji wałbrzyskiej
Integrated Territorial Investments as sn Instrument of Rural Development on the Example of Wałbrzych Aggglomeration
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 247-253, tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój obszarów wiejskich, Inwestycje
Rural areas, Rural development, Investment
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wałbrzych
Wałbrzych
Abstrakt
Celem badania była próba odpowiedzi na pytania, czy instrument Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych może przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich stanowiących obszar funkcjonalny miast i w której sferze wpływ realizacji ZIT może być najistotniejszy. Reformy społeczno-gospodarcze realizowane po 1989 roku uwidoczniły problemy gospodarcze, społeczne i cywilizacyjne obszarów wiejskich. Nadmierne wewnątrzregionalne zróżnicowanie społeczne i gospodarcze jest sprzeczne z polityką spójności Unii Europejskiej. Odpowiedzią na powyższe wyzwania stało się wprowadzenie nowego instrumentu rozwoju lokalnego - ZIT. Są one rezultatem wyboru przez władze UE "odgórnego" podejścia do rozwoju lokalnego. Jak wynika z badań przeprowadzonych na obszarze aglomeracji wałbrzyskiej, ZIT mogą okazać się instrumentem wspierającym rozwój obszarów wiejskich. Pozytywnym skutkiem wprowadzenia ZIT może być większa integracja gmin i wspólna polityka inwestycyjna. Działania takie mogą ograniczyć koszty funkcjonowania gmin i przyczynić się do optymalizacji polityki inwestycyjnej. (abstrakt oryginalny)

The socio-economic reforms implemented since 1989 have highlighted the economic, social and civilizational weakness of rural areas. The presence of economically weak areas translates into differences in intraregional what is contrary to the principle of consistency. In response to these challenges was the introduction of a new instrument of local development of Integrated Territorial Investments (ITI). ITI are the result of selection by the EU " top-down" approach to local development. As the research conducted in the area of Wałbrzych Agglomaration, ITI may be an instrument that can support the development of rural areas. The positive effect of the introduction of the ITI, may be greater integration of comminities and joint investment policy. Such action may limit the costs of the communities and contribute to the optimization of the investment policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych GUS za lata 2012-2013. GUS, Warszawa.
 2. Bagadziński S. L. 1994: Lokalna polityka gospodarcza w okresie transformacji systemowej, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 3. Brol R. 1998: Rozwój lokalny - nowa logika rozwoju gospodarczego, [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe AE we Wrocławiu. Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. 2007: Region i jego rozwój w warunkach globalizacji, CeDeWu, Warszawa, 78-79.
 4. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu Społecznemu. 2010: Komisja Europejska, Bruksela, 20.
 5. Jałowiecki B. 1989: Rozwój lokalny. Seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, nr 16, Instytut Gospodarki Przestrzennej UW, Warszawa, 361.
 6. Pietrzyk I. 2000: Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa, 32-33.
 7. Śleszyński P. 2013: Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województwa, Przeg. Geog., Warszawa, 173.
 8. Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat Ustanawiający Wspólnotę Europejską. 2007: (2007/C 306/01), Bruksela, art. 2.
 9. Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 4828/IV/2013.
 10. Wojtasiewicz L. 1997: Czynniki rozwoju lokalnego - nowe ujęcie metodologiczne, [w:] Problematyka rozwoju lokalnego w warunkach transformacji systemowej, Biuletyn KPZK.
 11. Umowa partnerstwa. Zintegrowanego Podejścia Terytorialnego w prowadzeniu polityki rozwoju regionalnego. 2014: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszaw, 174.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu