BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a zrównoważona produkcja i konsumpcja
Corporate Social Responsibility vs. Sustainable Production and Consumption
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 265-269, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Społeczna odpowiedzialność biznesu, Gospodarka żywnościowa
Sustainable development, Corporate Social Responsibility (CSR), Food economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedstawiono aspekt społecznej odpowiedzialności jako idei zrównoważonego rozwoju oraz troski o poprawę jakości życia i zachowania zasobów i walorów przyrodniczych. Dynamicznie rosnąca produkcja i konsumpcja wywiera coraz wyraźniejszy wpływ na środowisko. Istnieje silne negatywne powiązanie między wzrostem gospodarczym a szkodliwymi dla środowiska skutkami konsumpcji, wykorzystania zasobów naturalnych i wytwarzania odpadów. Jednym z kluczowych elementów tego powiązania jest również gospodarka żywnościowa, rozumiana jako cały łańcuch żywnościowy od pozyskania surowców - rolnictwo, przez ich przetworzenie - przemysł, po produkcję opakowań, sprzedaż, konsumpcję, gospodarkę odpadami. Dla całego łańcucha produkcji żywności działania na rzecz ochrony środowiska i zasobów naturalnych powinny znajdować się na kluczowych pozycjach w strategiach społecznej odpowiedzialności biznesu i rozwoju przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Presents the aspect of social responsibility as an idea in the direction of sustainable development and for the sake of improving the quality of life and preservation of natural resources and values . Dynamically growing production and consumption has a more pronounced impact on the environment. There is a strong negative link between economic growth and environmental harmful effects of consumption, use of natural resources and generation of waste. One of the key elements of the partnership is also a food economy, understood as the entire food chain from raw material acquisition - agriculture, the processing industry - by packaging production, sales, consumption and waste management. For the entire food production chain action to protect the environment and natural resources should be placed in key positions in the strategies of corporate social responsibility and development of the company. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamczyk W. 2012: Współczesne problemy zrównoważonej produkcji i zrównoważonej konsumpcji, Zarządzanie i Finanse, R 10, nr 3, cz. 2, 177-179.
  2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. 2010: Komunikat Komisji KOM(2010), Bruksela.
  3. ISO 18001: System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, www.iso.org.pl
  4. Jakość/normalizacja/certyfikacja/standaryzacja. 2003: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  5. Ocena stanu wdrażania standardów społecznej odpowiedzialności biznesu. 2011: Raport PARP, Warszawa.
  6. Polska Norma PN-EN ISO 14001. 2005: Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
  7. Polska Norma PN- EN ISO 9001. 2009: Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
  8. Rutkowski D. 2012: Rolnictwo rozsądne, CR Navigator, ISSN 1689-5452, 09.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu