BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Śmiechowska Maria (Akademia Morska w Gdyni)
Tytuł
Zapewnienie autentyczności i wiarygodności produktom regionalnym i tradycyjnym
Ensuring Authenticity and Reliability of Regional and Traditional Products
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 282-287, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Produkty regionalne, Regulacje prawne
Food, Regional product, Legal regulations
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była analiza obowiązujących aktów prawnych w zakresie produktów regionalnych i tradycyjnych w kontekście nowych wymagań legislacyjnych oraz ukazanie znaczenia autentyczności i wiarygodności żywności regionalnej i tradycyjnej. Przedstawiono także czynniki wpływające na zachowanie autentyczności tej żywności. Żywność regionalna i tradycyjna wzbudza duże zainteresowanie zarówno producentów, jak i konsumentów. Jest ona ważnym elementem europejskiego kulturalnego dziedzictwa. Produkcja i sprzedaż tradycyjnych wyrobów spożywczych może dostarczyć nie tylko żywności o wysokich walorach żywieniowych, ale także może stanowić ważny czynnik decydujący o rozwoju gospodarczym wielu europejskich regionów. Dotychczasowe przepisy dotyczące żywności tradycyjnej i regionalnej nie były spójne, brakowało przejrzystości unijnych rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to analyze the existing regulations in the field of regional and traditional products in the new legislative requirements and demonstrate the importance of authenticity and reliability of regional and traditional foods, as well as the presentation of the factors affecting the protection of the authenticity of the food. Regional and traditional food has attracted considerable attention of both food producers and food consumers. Traditional food is an important part of the European cultural heritage. Production and sale of traditional food products can provide not only food with high nutritional value but can be an important factor in the economic development of many European regions. The existing rules on traditional and regional foods were not consistent and lacked the transparency of the EU solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Candel J.J.L., Breeman G.E., Stiller S.J., Termeer C.J.A.M. 2014: Disentangling the consensus frame of food security: The case of the EU Common Agricultural Policy reform debate, Food Policy, 44, 47-58.
 2. Cayot N. 2007: Sensory quality of traditional foods, Food Chemistry, 101(1), 154-162.
 3. Fito P., Toldra F. 2006: Innovations in traditional foods, EFFOST 2005 Conference,Trends in Food Science and Technology, 17(9), 470.
 4. Grębowiec M. 2010: Rola produktów tradycyjnych i regionalnych w podejmowaniu decyzji nabywczych przez konsumentów na rynku dóbr żywnościowych, Zesz. Nauk. SGGW, "Postępy Rolnictwa Światowego", 10(25), 2, 22.
 5. Gutkowska K., Żakowska-Biemans S., Sajdakowska M. 2009: Preferencje konsumentów w zakresie możliwych do zastosowania innowacji w produktach tradycyjnych, Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3(64), 115-125.
 6. Korzycka-Iwanow M., Wojciechowski P. 2008: Ochrona regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych w prawie wspólnotowym, [w:] Z.J. Dolatowski, D. Kołożyn-Krajewska (red.), Tradycyjne i regionalne technologie oraz produkty w żywieniu człowieka, Wyd. PTTŻ, Kraków, 17-32.
 7. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020; Regiony, Miasta, Obszary wiejskie. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r., http://www.mrr.gov.pl, accessed 10.05.2014.
 8. Kühne B., Vanhonacker F., Gellynck F., Verbeke W. 2010: Innovation in traditional food products in Europe: Do sector innovation activities match consumers' acceptance? Food Quality and Preference, 21, 629-638.
 9. Rozporządzenie 1151/2012 z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, Dz.U. UE, L 341 z 14.12.2012/1.
 10. Rozporządzenie Komisji nr 1898/2006 z dnia 14 grudnia 2006 r. określające szczegółowe zasady stosowania Rozporządzenia Rady (WE) nr 510/2006 w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, Dz.U. UE, L 369 z 23.12.2006/1.
 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 509/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie produktów rolnych i środków spożywczych, będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami, Dz.U. UE, L 93 z 31.03.2006/1.
 12. Rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spożywczych, Dz.U. UE, L 93 z 31.03.2006/12.
 13. Rybowska A., Chełstowska K. 2007: Postawy konsumentów w stosunku do żywności regionalnej. Rocz. Nauk. SERiA, t. VIII, z. 4, 166-168.
 14. Śmiechowska M. 2013: Autentyczność i identyfikowalność w aspekcie zapewnienia jakości i bezpieczeństwa towarów, Akademia Morska w Gdyni, Gdynia.
 15. Zaborowska A., Skierkowski K. 2011: Szanse produktów lokalnych w dystrybucji globalnej. Przem. Spoż., t. 65, 10, 45-47.
 16. www.ijhars.s-gov.pl Nowe regulacje unijne w sprawie systemów jakości żywności, dostęp 10.05.2014.
 17. www.min.rol.gov.pl Nowe rozporządzenie w sprawie systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych, dostęp 10.05.2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu