BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wasąg Zbigniew (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Biłgoraju; Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)
Tytuł
Ocena statystyczna wpływu wybranych czynników na proces technicznej modernizacji gospodarstw rodzinnych
Statistical Evaluation of the Selected Factors on the Process of Technical Modernization of Family Holdings
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 305-311, tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Rodzinne gospodarstwo rolne, Modernizacja rolnictwa, Analiza statystyczna
Family farm, Modernization of agriculture, Statistical analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie wpływu wybranych czynników na proces technicznej modernizacji gospodarstw. W latach 2004-2009 przebadano 70 gospodarstw rolnych z powiatu biłgorajskiego korzystających z unijnego dofinansowania na modernizację techniczną. Oceny zależności między badanymi zmiennymi dokonywano na podstawie wielkości współczynników korelacji Pearsona. Analizowano wpływ nakładów energetycznych i kwoty pomocy na efektywność gospodarowania oraz techniczną modernizację gospodarstw. Wyniki badań poddano analizie wariancji w celu określenia istotności różnic wartości średnich dla przyjętych kryteriów podziału gospodarstw. Obliczone współczynniki korelacji liniowej pomiędzy wybranymi zmiennymi wskazują, że technika rolnicza nie jest czynnikiem istotnie związanym z efektami gospodarowania tj. produkcją towarową netto lub dochodem przedsiębiorstwa. Ocena statystyczna wykazała wysoki i istotny współczynnik korelacji dla odtworzeniowej wartości środków mechanizacji i mocy zainstalowanej oraz słabsze powiązanie nakładów (kWh/ha UR) przy wysokim, chociaż ujemnym związku kosztów mechanizacji z powierzchnią UR w gospodarstwie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study is to determine the effects of the studied factors on the process of technical modernization of holdings in a statistical approach. In 2004-2009 we studied 70 holdings from the Biłgoraj region which benefited from EU subsidies for technical modernization. The evaluation of the relationship between variables was based on Pearson's correlation coefficients. We analysed the flow of energy expenditure and the amount of subsidies on economic efficiency and the technical modernization of holdings. The results were subjected to analysis of variance to determine the significance of differences of the mean values for the adopted criteria for the categorisation of holdings. The resulting correlation coefficients between selected variables indicate that agricultural technology is not a factor significantly associated with the effects of management: production of goods or the net income of the business. The statistical evaluation shows a high and significant correlation coefficient for the replacement value of means of mechanization and the installed power, and a weaker link between input (kWh ha -1 UR) at a high, although negative, relationship between the cost of mechanization and the size of arable area of a holding. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dzun W., Jóźwiak W. 2008: Gospodarstwa rolne w Polsce przed i po wejściu do UE, [w:] Dziś i jutro gospodarstw rolnych w krajach Centralnej i Wschodniej Europy, Program wieloletni, Raport 98, IERiGŻ, Warszawa, 10-24.
  2. Encyklopedia ekonomiczno-rolnicza. 1984: PWRiL, Warszawa, 717-718.
  3. Kala R. 1999: Elementy wnioskowania parametrycznego dla przyrodników, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań.
  4. Kocira S., Sawa J. 2008: Techniczne uzbrojenie procesu pracy w różnych typach gospodarstw rolniczych. Inż. Roln. 2(100), 83-87.
  5. Koronacki J., Mielniczuk J. 2001: Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 260-358.
  6. Sawa J. 1994: Niektóre aspekty racjonalnego inwestowania w maszyny rolnicze, [w:] Materiały konferencyjne pt. Racjonalna mechanizacja gospodarstw rodzinnych, Akademia Rolnicza w Lublinie, 108-116.
  7. Wasąg Z. 2011: Sprawność technicznej modernizacji wybranych gospodarstw rodzinnych korzystających z funduszy Unii Europejskiej, Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, Lublin.
  8. Wójcicki Z., Pawlak J. 1996: Stan i kierunki rozwoju techniki rolniczej w Polsce, IBMER, Warszawa.
  9. Zaremba W. 1985: Ekonomika i organizacja w rolnictwie polskim w latach 1960-1980, Rocz. Nauk Roln., seria G. t. 84, z. 1, 7-25.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu