BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zarębski Patrycjusz (Politechnika Koszalińska)
Tytuł
Uwarunkowania przestrzenne lokalizacji biogazowni w Polsce
Conditions of Spatial Location of Biogas Plants in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 331-336, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Biogaz, Lokalizacja przemysłu
Biogas, Location of industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań była próba odpowiedzi na pytanie, jakie są uwarunkowania lokalizacji biogazowni w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennego zróżnicowania potencjału biogazu. Analizie poddano umiejscowienie 46 działających biogazowni rolniczych w Polsce. Analiza miejsc ulokowania biogazowni potwierdziła istotność czynnika lokalizacji, jakim jest dostępność przestrzenna biomasy odpadowej pochodzenia zwierzęcego. Jednocześnie zaobserwowano, że wielkość potencjału biomasy determinuje moc biogazowni. Zauważono również, że istotną barierą lokalizacji biogazowni mogą być położone w sąsiedztwie inwestycji obszary chronione, szczególnie parki narodowe oraz parki krajobrazowe. We wszystkich analizowanych lokalizacjach potencjał dostępności biomasy odpadowej zakładów przetwórstwa spożywczego był na podobnym poziomie, co nie wyklucza jego roli w umiejscowieniu biogazowni. (abstrakt oryginalny)

Author of the study attempted to answer the question, what are the determinants of the location of the biogas plants in Poland with particular emphasis on spatial differentiation potential of biogas. We analyzed the location of active 46 biogas plants in Poland. The analysis confirmed the significance of the location of the biogas plant location factor, which is the spatial availability of biomass waste of animal origin. Simultaneously, it was observed that determines the size of the potential biomass power plant. It was also noted that an important barrier to the location of the biogas plants can be located in the vicinity of investments protected areas, especially national parks and nature parks. In all locations analyzed the potential availability of biomass waste food processing plants were at a similar level, which does not exclude its role in the location of the plant. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Banku Danych Lokalnych. 2014: GUS, Warszawa, www.stat,gov.pl, dostęp 10.04.2014.
  2. Budner W. 2000: Lokalizacja przedsiębiorstw, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
  3. Głaszczak A., Wardal W.J., Romaniuk W., Domasiewicz T. 2010: Biogazownie rolnicze, MULTICO Oficyna Wydawnicza, Warszawa, 48.
  4. Godlewska H. 2001: Lokalizacja działalności gospodarczej, WSHiFM, Warszawa.
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii, Dz.U. nr 261, poz. 2187, z późn. zm.
  6. Wieloński A. 2007: Teoretyczne podstawy lokalizacji działalności gospodarczej, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
  7. Ustawa Prawa energetycznego z dnia 10 kwietnia 1997 r., Dz.U. 1997, nr 54, poz. 348.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu