BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zuba-Ciszewska Maria (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Podstawowe uwarunkowania w zarządzaniu wydajnością pracy w wybranych spółdzielniach mleczarskich w Polsce
Basic Conditions of Management of the Labour Productivity in Chosen Milk Co-Operatives in Poland
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 3, s. 350-356, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość mleczarska, Wydajność pracy
Cooperative creameries, Labour efficiency
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem pracy była analiza podstawowych uwarunkowań technicznej i ekonomicznej wydajności pracy w wybranych spółdzielniach mleczarskich w Polsce. Poprawa zarówno ekonomicznej, jak i technicznej wydajności pracy w badanych spółdzielniach spowodowana była nie tyle spadkiem zatrudnienia (w największych mleczarniach wzrosło zatrudnienie), ale powiększaniem wielkości skupowanego mleka i wartością sprzedaży. Techniczne uzbrojenie pracy we wszystkich podmiotach miało tendencję rosnącą, i to nie tylko ze względu na spadek zatrudnienia, ale zwiększone inwestycje w środki trwałe. Analiza przyczynowa ekonomicznej wydajności pracy wykazała, że w większości badanych spółdzielni nie była rozwijana gospodarka intensywna. Wzrost wydajności pracy miał swoje źródło głównie w cechach nakładochłonnych, a więc w istocie ekstensywnych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the work was the analysis of basic conditionings of the technical and economical labour productivity in chosen milk co-operatives in Poland. The improvement of both economic and the technical labour productivity in examined cooperatives was caused not so much a fall of the employment (in greatest dairies the employment increased), but with the enlargement of the size of bought up milk and with the sale value. The technical armament of the work showed in all subjects the tendency growing, and is not only due to the fall of the employment, but increased fixed investments. The causal analysis of the economic labour productivity showed that in the most of examined cooperatives had not been the developed intensive agriculture. The increase of the labour productivity had its source mainly in features cost-intensive, so in reality extensive. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski L. i in. 1996: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 419.
 2. Bednarski L., Waśniewski T. (red.). 1996: Analiza finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Tom 2, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa, 193.
 3. Chechelski P., Morkis G. 2002: Wydajność pracy w przemyśle spożywczym Polski i UE, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 20.
 4. Janik W. (red.). 1999: Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji, Lublin, 62.
 5. Jerzemowska M. (red.). 2004: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 301-303.
 6. Kapusta F. 2001: Teoria agrobiznesu, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 330.
 7. Karmańska A., Walińska E. 2006: Środki trwałe w prawie bilansowym i podatkowym, Komentarz. AD, Warszawa, 18-19.
 8. Leszczyńki Z., Skowronek-Mielczarek A. 2004: Analiza ekonomiczno-finansowa spółki, PWE, Warszawa, 233-234.
 9. Makarski S. 1998: Funkcjonowanie rynku rolno-żywnościowego, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin, 267.
 10. Marek S. 1999: Elementy nauki o przedsiębiorstwie, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 389.
 11. Nowak E. 2001: Metody statystyczne w analizie działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa, 98.
 12. Samuelson W.F., Marks S.G. 1998: Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa, 228.
 13. Seremak-Bulge J. 2005: Rozwój rynku mleczarskiego i zmiany jego funkcjonowania w latach 1990-2005. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 117.
 14. Sobczyk G. 2004: Ekonomika małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa, 164, 77.
 15. Sznajder M. 1999: Ekonomia mleczarstwa, Wyd. Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, 172.
 16. Zuba M. 2012: Wykorzystanie trzyczynnikowej funkcji produkcji w badaniu korzyści skali w spółdzielczym przemyśle mleczarskim, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIV, z. 1, 613.
 17. Zuba M., Zuba J. 2011: Wpływ wielkości skupu mleka na rentowność wybranych spółdzielni mleczarskich w Polsce, Rocz. Nauk. SERiA, t. XIII, z. 1, 492.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu