BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Borys Grażyna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych jako przedmiot aukcji
Greenhouse Gases Emission Allowances as an Auction Item
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2012, vol. 46, nr 4, s. 33-42, tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Emisja gazów, Aukcje, Uprawnienia do emisji zanieczyszczeń, Europejski System Handlu Emisjami
Gas emissions, Auctions, Entitlement to emissions, European Union Emissions Trading Scheme (EU ETS)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba zaprezentowania stosowania aukcji do alokacji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w ramach systemu EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme). Do realizacji tego celu zaproponowano trzy części tematyczne. Część pierwsza stanowi ogólny przegląd przedmiotów obrotu aukcyjnego. W części drugiej jest rozpatrywane "dochodzenie" do aukcji jako podstawowego mechanizmu alokacji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych (GHGs - greenhouse gases) w ramach systemu EU ETS, a w trzeciej, ostatniej części przeanalizowano problemy związane z upowszechnieniem aukcji w trzecim okresie funkcjonowania EU ETS. (fragment tekstu)

Greenhouse gases emission allowances, within the framework of EU ETS, constitutes the objective of the hereby study. The obligation to obtain such allowances is the responsibility of operators of static installations, which are the source of emissions, and also aircraft operators. Public authority is the issuer of allowances, i.e. particular countries covered by the system within the framework of the European Commission allowances. The allocation of allowances in National Emissions Allowance Allocation Plans has, so far, been mainly carried out based on grandfathering. Starting from 2013 auction trade will become the dominating method for such allocation. An attempt to present auction implementation for greenhouse gases emission allowances allocation, within the framework of EU ETS system, has become the goal of the hereby study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baran J., Janik A., Ryszko R., Handel emisjami w teorii i praktyce, CeDeWu.pl Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2011.
 2. Crocker T.D., The Structuring of Atmospheric Pollution Control Systems. The Economics of Air Pollution, W.N. Norton & Co., New York 1969.
 3. Dębski Ł., Handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla jako przykład rynku alternatywnego, [w:] Instrumenty klasyczne i alternatywne, A. Adamska, A. Fierl (red.), Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa 2011.
 4. Drabik E., Wykorzystanie reguł aukcyjnych do handlu energią w Polsce, "Przegląd Statystyczny" 2010, z. 4.
 5. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca Dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, Dz. Urz. UE L 140/63 z 5 czerwca 2009 r.
 6. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/101/WE z dnia 19 listopada 2008 r. zmieniająca Dyrektywę 2003/87/WE w celu uwzględnienia działalności lotniczej w systemie handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, Dz. Urz. UE L 8/3 z 13 stycznia 2009 r.
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniająca dyrektywę Rady 96/61/WE, Dz. Urz. UE L 275/32 z 25 października 2003 r.
 8. Dziuba D.T., Handel aukcyjny. Rynki-metody-technologie, Difin, Warszawa 2008.
 9. Fezekas D., Auction design, implementation and results of the European Union Emissions Trading Scheme, The Association for Promoting Research on Carbon Economy (APREC), 2008.
 10. Hoffman Y., Auctioning of CO2 emission allowances in the EU ETS, Report under the project Review of EU Emissions Trading Scheme, ECOFYS, październik 2006.
 11. Kuśmierczyk P., Aukcje i przetargi, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 12. Montgomery W.D., Markets in Licenses and Efficient Pollution Control Programs, "Journal of Economic Theory" 1972, vol. 5, no. 3.
 13. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1031 z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie harmonogramu, kwestii administracyjnych oraz pozostałych aspektów sprzedaży na aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych na mocy Dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami do emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie, Dz. Urz. UE L 302 z 18 listopada 2010 r.
 14. Słownik wyrazów obcych PWN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
 15. The Joint Committee of the European Economic Area agreed to incorporate the Emissions Trading Directive 2003/87/EC and a number of implementing provisions into the Agreement on the European Economic Area (EEA).
 16. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U., nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
 17. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu