BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojarszczuk Jolanta (Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach)
Tytuł
Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw mlecznych w oparciu o wybrane wskaźniki produkcyjne i agroekologiczne
Assessment of Sustainability Degree of Dairy Farms in Aspects of Chosen Production and Agroecological Indexes
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 39-44, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja mleka, Rolnictwo zrównoważone, Wskaźniki produktywności
Milk production, Sustainable agriculture, Productivity indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie, Województwo podlaskie
Lubelskie voivodship, Podlaskie Voivodship
Abstrakt
Przedstawiono ocenę stopnia zrównoważenia gospodarstw specjalizujących się w produkcji mleka w świetle wybranych wskaźników produkcyjnych i agroekologicznych. Badania koncentrowały się na terenie województwa lubelskiego i podlaskiego w gospodarstwach prowadzących działalność w pobliżu zakładów mleczarskich, co stwarzało gwarancję zbytu surowca i wpływało na doskonalenie produkcji. Korzystniejszy bilans składników nawozowych oraz indeks pokrycia gleby przez rośliny osiągały gospodarstwa na glebach słabszych. Bilans glebowej substancji organicznej kształtował się na ogół korzystnie. Wyższym wskaźnikiem odznaczały się gospodarstwa prowadzące działalność na lepszych glebach. Zdecydowana większość gospodarstw wykazywała dodatnie salda bilansu azotu przekraczające dopuszczalną ilość 30 kg N/ha użytków rolnych, co stwarza niebezpieczeństwo dla środowiska z powodu wymywania związków azotu do głębszych warstw gleby i do wód gruntowych. (abstrakt oryginalny)

The paper present estimation of dairy farms for requirements of good principles of agricultural practices in aspects of adaptation to good agricultural practice. Research were concentrated in the area of lubelskie and podlaskie provinces, in farms near dairy companies, that makes guarantee of market of milk and it effects perfecting of production. The most of tested dairy farms showed a positive nitrogen balance in excess of the allowable amount of 30 kg N per ha of agricultural land, which in turn creates a danger to the environment due to leaching of nitrogen into the deeper layers of the soil and the groundwater. Favorable balance of nutrients and an index of soil cover by plants reached the farms with have weaker soils. The soil organic matter balance developed as is generally preferred. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barszczewski J. 2008: Kształtowanie się obiegu składników nawozowych w produkcyjnym gospodarstwie mlecznych w warunkach dochodzenia do zrównoważonego systemu gospodarowania, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. Rozprawy i Monografie, IMUZ Falenty, 23.
 2. Baum R. 2006: Zrównoważony rozwój w organizacji i zarządzaniu gospodarstwem rolnym, Rocz. Nauk Rol., SERiA, t. 8, z. 1, 14-18.
 3. Duer I., Fotyma M., Madej A. (red.). 2002: Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, MRiRW, MŚ, FAPA Warszawa.
 4. Fotyma M., Jadczyszyn T., Pietruch C. 2001: System wspierania decyzji w zakresie zrównoważonej gospodarki składnikami mineralnymi - MACROBIL, Pam. Puł., 124, 81-89.
 5. Fotyma M., Kuś J. 2000: Zrównoważony rozwój gospodarstwa rolnego, Pam. Puł., 120/I: 101-116.
 6. Harasim A. 1989: Wpływ trwałych użytków zielonych na wyniki produkcyjne i ekonomiczne rolnictwa, [w:] Organizacja produkcji rolniczej w różnych warunkach przyrodniczo-ekonomicznych, IUNG Puławy, R(258/2), 21-38.
 7. Harasim A. 2004: Wskaźniki glebochronnego działania roślin, Post. Nauk Rol., 4, 33-43.
 8. Harasim A. 2010: Realizacja zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolniczych o różnych kierunkach produkcji, Studia i Raporty IUNG-PIB, 22, 57-64.
 9. Harasim A., Madej A. 2008: Ocena poziomu zrównoważonego rozwoju gospodarstw bydlęcych o różnym udziale trwałych użytków zielonych, Rocz. Nauk Rol., ser. G, t. 95, z. 2, 28-38.
 10. Harasim A., Matyka M. 2009: Regionalne zróżnicowanie trwałych użytków zielonych, a wybrane wskaźniki rolnictwa w Polsce, Studia i Raporty IUNG-PIB, 15, 59-70.
 11. Harasim A., Włodarczyk B. 2008: Możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji na glebach lekkich, Rocz. Nauk. SERiA, t. 9, z. 1, 167-171.
 12. Jankowiak J., Bieńkowski J., Holka M.Ł. 2010: Wpływ intensywności produkcji rolnej na emisję azotu do środowiska, Rocz. Nauk. SERiA, t. 12, z. 1, 65-69.
 13. Kopeć B. 1987: Intensywność organizacji w rolnictwie polskim w latach 1960-1980, Rocz. Nauk Rol., G, t. 86, z. 2, 7-27.
 14. Krasowicz S. 2005: Ocena możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarstw o różnych kierunkach produkcji, Rocz. Nauk. SERiA, t. 7, z. 1, 144-149.
 15. Kopiński J. 2006: Porównanie grup gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji w aspekcie rozwoju zrównoważonego, Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej we Wrocławiu "Rolnictwo", t. 87, nr 540, 235-240.
 16. Krasowicz S. 2006: Sposoby realizacji idei zrównoważonego rozwoju w gospodarstwie rolniczym, Zesz. Nauk. Akademii Rolniczej we Wrocławiu "Rolnictwo", t. 87, nr 540, 255-261.
 17. Kuś J. 2006: Możliwości zrównoważonego rozwoju specjalistycznych gospodarstw rolnych, Probl. Inż. Rol., 2, 5-14.
 18. Kuś J., Krasowicz S. 2001: Przyrodniczo-organizacyjne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, Pam. Puł., 124, 273-288.
 19. Kuś J., Kopiński J. 2012: Gospodarowanie glebową materią organiczną we współczesnym rolnictwie, Zag. Dor. Rol. 2/2012, 5-27.
 20. Maćkowiak C. 1997: Rola nawożenia organicznego w kształtowaniu żyzności i urodzajności gleby, Mat. szkol., IUNG Puławy, 63.
 21. Majewski E. 2002: Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju Systemu Integrowanej Produkcji Rolniczej (SIPR) w Polsce. Rozprawy Naukowe i Monografie, SGGW Warszawa.
 22. Malaga-Toboła U., Łapka M. 2013: Stopień zrównoważenia gospodarstw mlecznych w aspekcie oceny ekologicznej, Inż. Rol. z. 3(145), t. 1, 213-222.
 23. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2007: Level of sustainability of agricultural production in Poland as compared with the European Union countries, Folia Univ. Agric. Stetin. Oeconomica, 254(47), 177-184.
 24. Pietrzak S. 2005: Wykorzystanie azotu i fosforu w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka, Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 507, 425-431.
 25. Siebeneicher G.E. 1997: Podręcznik rolnictwa ekologicznego, PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu