BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karwowska Anna
Tytuł
Sądownictwo arbitrażowe jako odpowiedź na wyzwania współczesnego rynku
Arbitration on response to challenges of contemporary market
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 3 (21), s. 165-176, bibliogr. poz. 14
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Arbitraż gospodarczy, Sąd polubowny
Commercial arbitration, Arbitration court
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku, na którym należy szybko rozwiązywać problemy biznesowe, by nie wypaść z gospodarczej gry, są alternatywne metody rozwiązywania sporów, do których zaliczyć należy postępowanie arbitrażowe. Arbitraż można wykorzystać w przypadku sporów cywilnych oraz gospodarczych, a coraz częściej również korporacyjnych, do których należą konflikty między spółką a wspólnikiem. Sąd arbitrażowy jest to sąd ustanowiony przez strony, mające wpływ na wybór arbitrów oraz zasad rządzących postępowaniem, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej. Zaletami postępowania arbitrażowego są przede wszystkim: elastyczność, szybkość, międzynarodowa skuteczność wyroku, odformalizowanie postępowania oraz poufność. Choć statystyki dotyczące liczby spraw rozstrzyganych w arbitrażu nie są imponujące, daje się zaobserwować wzrost ilości sporów kierowanych na drogę postępowania polubownego. Podyktowane jest to rozpowszechnieniem idei arbitrażu, jako przyjaznego przedsiębiorcom, oraz zdolnego dostosować się do wymagań współczesnego rynku. (abstrakt oryginalny)

Response to the challenges of the modern market, which requires prompt resolution of the business problems, in order not to fall out of the economic game, are the alternative methods of dispute resolution, which include arbitral proceedings. Arbitration might be useful while resolving civil and commercial disputes, increasingly many corporate disputes, like conflicts between the com- pany and the partner. The arbitral tribunal is constituted by the parties, which are entitled to choose arbitrators, as well as rules governing the proceedings, if not provided otherwise. The main advantages of the arbitral proceedings are the following: flexibility, speed, effectiveness, informality in the conduct of the proceedings and confidentiality. However, the statistics regarding the number of the cases being arbitrated are not impressive, the increase in the number of the disputes directed to the arbitration might have been observed. It is determined by the dissemination of the idea of the arbitration - friendly businesses, likely to adapt to the requirements of the modern market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Artykuł 1157 kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Artykuł 13 ustęp 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z 28 lipca 2005r.
 3. Gessel-Kalinowska vel Kalisz B., Polemika: Arbitraż gospodarczy jest nadal niedoceniany z 10 stycznia 2011 r. - Dane Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan"
 4. http://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Default.aspx.
 5. http://www.ibanet.org/LPD/Dispute_Resolution_Section/Arbitration/Default.aspx. - The IBA Rules of Ethics for International Arbitrators.
 6. http://www.pssp.org.pl - według danych ze strony Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego.
 7. http://www.sakig.pl/index.php?n=page&p=9 - dane ze strony Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, A. Jankowski, Arbitraż wcale nie taki szybki i tani, jak by się mogło wydawać, "Dziennik Gazeta Prawna" z 14 grudnia 2010 r.
 8. Jodłowski J., Resich Z., Lapierre J., Misiuk-Jodłowska T., Weitz K., Postępowanie cywilne, Warszawa 2007.
 9. Materiały ze szkolenia "International Commercial Arbitration", prowadzonego przez arbitrów z Chartered Institute of Arbitrators.
 10. Nowaczyk P., Perspektywy rozwoju sądownictwa polubownego w Polsce, "Kwartalnik ADR" 2009, nr 1(5).
 11. Pankowska-Lier B., Pfaff D., Arbitraż gospodarczy, Warszawa 2000.
 12. Rajski J., Nowe wyzwania wobec sądów arbitrażowych, "Przegląd Prawa Handlowego" 2001, nr 2.
 13. Sołtysiński S., Arbitraż nie jest już tani, "Dziennik Gazeta Prawna" z 29 grudnia 2010 r.
 14. Stojak D., Przedsiębiorcy częściej korzystają z arbitrażu, "Dziennik Gazeta Prawna" z 28 października 2010 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5760
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu