BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazurek-Kucharska Beata (Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi)
Tytuł
Kompetencje społeczne pracowników o niskich kwalifikacjach : badania empiryczne
Social competencies of low-skilled workers : empirical studies
Źródło
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów : problemy, innowacje, projekty, 2011, nr 3 (21), s. 127-149, tab., bibliogr. poz. 10
Education of Economists and Managers : problems, innovations, projects
Słowa kluczowe
Kompetencje społeczne, Zatrudnienie, Rynek pracy, Pracownicy niewykwalifikowani
Social competences, Employment, Labour market, Unqualified workers
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule zostały zaprezentowane fragment raportu, który został przygo- towany jako część projektu: Badanie pracowników o niskich kompetencjach (Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Projekt ten był realizowany dla Polskiej Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości przez Pentor Research International i Ecorys Sp. z o. o.; autorka była Ekspertem Kluczowym tego Projektu. Zbadano 100 pracowników o niskich kwalifika- cjach z terenu wszystkich polskich województw, którzy pracowali w trzynastu branżach. W badaniu jako metodę diagnostyczna zastosowano Kwestionariusz Kompetencji Społecznych autorstwa Anny Matczak. Badano kompetencje spo- łeczne w ramach trzech skal kwestionariusza: Skali Ekspozycji Społecznej, Skali Kontaktów Intymnych i Skali Asertywności. Badani oceniali swoje umie- jętności w odniesieniu do różnych sytuacji i zadań społecznych. Wyniki badań ujawniły, iż poziom kompetencji społecznych badanych pracowników jest niższy od przeciętnego, zwłaszcza w przypadku osób o najniższym poziomie edukacji. Na podstawie wyników badań sformułowano końcowe rekomendacje, dotyczące ogólnych kierunków wsparcia w zakresie edukacji i doradztwa zawo- dowego dla tej grupy pracowników. (abstrakt oryginalny)

The article presents fragments of the research report, which was carried out as a part of the project: Examination of low-skilled workers (European Social Fund, The Operational Programme Human Capital). This Project was realized for the Polish Agency for Enterprise Development by Pentor Research International and Ecorys Ltd.; the author was a Key Expert in this Project and co-author of the Final Report. In the presented studies 100 low-skilled workers from each Polish Province, who belong to thir- teen sectors of the economy, were asked to fill in a questionnaire. The Social Skills Questionnaire (Kwestionariusz Kompetncji Społecznych) by A. Matczak is the presented in this article method, which can be used in the diagnostic process of three factors of social competencies: social exposition skills, openness to interpersonal intimate communication and the social skills used in situation requiring assertive behavior. The low-skilled workers were asked about various problems and tasks on the social environment. The work- ers' level of social competence turned out to be lower than average, especially for those with the lowest education level. On the basis of the results of the research, the image of those employees was created. In the summary conclu- sions and recommendations for further educational and vocational counseling were formulated. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Badanie funkcjonowania systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce. Raport z badania danych wtórnych desk research, Badanie zrealizowane w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Działanie 3.4 Otwartość systemu Edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru", Ministerstwo Edukacji Narodowej Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Warszawa 2010. Dostęp do tekstu na stronie: http://www.men.gov.pl/images/stories/pdf/raporty/desk research_ost.pdf (odczyt 15.09.2011).
  2. Burks B.C., Reeves R., The skills paradox, "Adults Learning", 2009, 20, 5, January.
  3. Global Social Change: Historical and Comparative Perspectives, edited by Christopher Chase-Dunn and Salvatoree Babones (2006).
  4. Illeris K., Lifelong learning and the low skilled, "International Journal of Lifelong Education", 25, 1, January/February 2006.
  5. Krajowy Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2009-2011 (KPDZ/2009-2011), Warszawa, styczeń 2009.
  6. Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych. Podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.
  7. Mazurek-Kucharska B., Raport zbiorczy. Perspektywy i oczekiwania- mazowiecki rynek pracy dla młodzieży, Warszawa, listopad 2007.
  8. Nixon, Darren, 'I just like working with my hands': employment aspirations and the meaning of work for low skilled unemployed men in Britain's service economy, "Journal of Education & Work", 19, 2, April 2006.
  9. OECD Employment Outlook, Paris, 2007.
  10. Raport zbiorczy: Modułu II "Zakres kwalifikacji i kompetencji absolwentów szkół zawodowych z perspektywy pracodawców" na potrzeby projektu "Szkolnictwo zawodowe. Kondycja - Potencjał - Potrzeby" Działanie 9.2. POKL, Modułu I "Badanie dotyczące zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób pracujących prowadzone wśród pracodawców" na potrzeby projektu "Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne" Działanie 9.3. POKL, Modułu II "Audyt kompetencji i kwalifikacji oraz zapotrzebowania na KU wśród osób pracujących" na potrzeby projektu "Kształcenie ustawiczne jako kształcenie powszechne" Działanie 9.3. POKL, Warszawa 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1734-087X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0009.5758
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu