BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gradziuk Barbara (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Postawy mieszkańców wsi wobec odnawialnych źródeł energii
The Attitudes of Rural Residents Towards Renewable Energy Sources
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 103-108, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Ludność wiejska, Odnawialne źródła energii, Bezpieczeństwo energetyczne
Rural population, Renewable energy sources, Energy security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie postaw mieszkańców wsi wobec odnawialnych źródeł energii. Przeprowadzono je w 2010 roku na terenie 16 województw Polski. Energia stanowi główną determinantę działalności gospodarczej i rozwoju cywilizacji. Przewiduje się, że po 2020 roku będzie następować zmniejszanie udziału paliw konwencjonalnych: ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla, stosownie do wyczerpywania się zasobów i związanego z tym wzrostu cen energii. Ich miejsce zajmować będą OZE. Mogą one stanowić element umożliwiający w pewnym stopniu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego (szczególnie w ujęciu regionalnym), a także obniżenie kosztów energii. Jednak mimo założeń, że wytwarzanie biopaliw na własne potrzeby może obniżyć koszty produkcji rolniczej, na wykorzystanie tej możliwości zdecydowali się tylko nieliczni rolnicy. Wyniki przeprowadzonych badań pozwalają zidentyfikować niektóre bariery ograniczające rozwój OZE na obszarach wiejskich. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to investigate the attitudes of rural residents towards renewable energy sources. It was conducted in 2010 in 16 Polish voivodships. Energy is a major determinant of economic activity and development of the civilization. It is expected that due to the depletion of resources and the consequent increase of energy prices, the share of conventional fuels: oil, natural gas and coal will be reduced after 2020. The conventional energy sources will be substituted by renewable energy sources. The renewable energy sources can to the certain degree result in improvement of energy security (particularly at the regional level) as well as lower costs of energy consumption. Despite the assumptions that production of biofuels for own needs can reduce the cost of agricultural production, only few farmers decided to produce biofuels. The paper presents the results that allow to identify some of the barriers to the development of production of renewable energy in rural areas. Based on the obtained results the barriers limiting the development of renewable energy sources in rural areas were identified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bioenergia w Europie. 2013: Raport statystyczny, P. Gradziuk (red.), Polskie Towarzystwo Biomasy, Warszawa.
 2. Bukowski M. 2013: Mechanizmy wspierania finansowego energetyki odnawialnej w Polsce i innych krajach Europy, Zesz. Nauk. SGGW, "Problemy Rolnictwa Światowego", nr 4, 14-24.
 3. Capra F. 1987: Punkt zwrotny, PIW, Warszawa.
 4. Czaja S., Becla A. 2002: Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 5. Gołębiewski J. 2013: Zrównoważona biogospodarka - potencjał i czynniki rozwoju, Referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, 28-29 listopada 2013 r., Warszawa.
 6. Gradziuk P. 2005a: Produkcja surowców energetycznych i energii kluczową funkcją rolnictwa XXI wieku, Wieś i Rolnictwo, nr 4, 98-115.
 7. Gradziuk P. 2005b: Rolnictwo dostawcą surowców energetycznych i energii, [w:] J. Wilkin (red.), Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, Fundusz Współpracy, 173-182.
 8. Gradziuk P. 2009: Nowe uwarunkowania prawne polityki Unii Europejskiej wobec emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii, Rocz. Nauk. SERiA, t. XI, z. 7, 17-21.
 9. Krzyżanowska K. 2013: Źródła fachowych informacji w opinii rolników, Rocz. Nauk. SERiA, t. XV, z. 2, 182-186.
 10. Lubawski A. 2013: Świat 2040. Czy Zachód musi przegrać? Wyd. Znak, Kraków.
 11. Marks-Bielska R., Bielski S. 2013: Wzrost roli rolnictwa w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju, Wieś i Rolnictwo, nr 4, 149-160.
 12. Ratajczak E. 2013: Rolnictwo i leśnictwo w świetle koncepcji biogospodarki, Referat na IX Kongres Ekonomistów Polskich, 28-29 listopada 2013 r., Warszawa.
 13. Stanaszek A., Tędziagolska M. 2011: Badanie świadomości ekologicznej Polaków 2010 ze szczególnym uwzględnieniem energetyki przyjaznej środowisku, przeprowadzone w ramach projektu "Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat", Raport końcowy, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 14. Toffler A. 1997: Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 15. Wilkin J. 2010: Wielofunkcyjność rolnictwa nowe ujęcie roli rolnictwa, [w:] J. Wilkin (red.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa, 17-40.
 16. Woś A., Zegar J.S. 2002: Rolnictwo społecznie zrównoważone, IERiGŻ, Warszawa.
 17. Zimmerman E. 1951: Word Resources and Industries, Harper, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu