BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Guzal-Dec Danuta (Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej)
Tytuł
Partnerstwa międzysektorowe - lokalne grupy działania jako instrument wykorzystania zasobów lokalnych w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego
Intersectoral Partnerships - Local Action Groups as an Instrument for the Use of Local Resources in the Process of Sustainable Development of the Areas of Natural Value Located in the Lubelskie Province
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2014, T. 16, z. 4, s. 109-114, tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca międzysektorowa, Rozwój zrównoważony, Społeczności lokalne, Wzrost ekologicznie zrównoważony, Lokalna Grupa Działania (LGD)
Cross-sector cooperation, Sustainable development, Local community, Sustainable development, Local Action Group
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Województwo lubelskie
Lubelskie voivodship
Abstrakt
Celem badań było określenie możliwości wykorzystania zasobów lokalnych obszarów przyrodniczo cennych województwa lubelskiego w procesach zrównoważonego rozwoju w wyniku podejmowania przez samorząd terytorialny współpracy międzysektorowej w ramach partnerstw lokalnych grup działania (LGD). W badaniach zastosowano metodę studium przypadku 13 LGD z obszarów 30 gmin o najwyżej cenności ekologicznej w województwie. Materiał pozyskano z wywiadów przeprowadzonych z wójtami lub burmistrzami gmin i pracownikami biur LGD. Źródłem informacji były też lokalne strategie rozwoju (LSR) i oficjalne strony internetowe LGD. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że badane LGD na obecnym etapie ich funkcjonowania stanowią ważny, ale niedostatecznie wykorzystany instrument kreowania rozwoju lokalnego w oparciu o lokalne zasoby. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study is to determine the possible use of local resources in the process of sustainable development by addressing intersectoral cooperation within partnerships of Local Action Groups (LAGs) within the environmentally valuable areas of the Lublin province. Case study was the method used in the research (13 LAGs from 30 municipalities in the areas of the highest ecological valuables in the Lublin province according to the indicator developed by D. Guzal-Dec in the study of ecological valuables of the rural and urban-rural municipalities of the Lublin province). Material was obtained from interviews with voyts/mayors of municipalities and staff of LAGs. Local development strategies (LDS) and official websites of LAGs were additional sources of information. In the light of the conducted analyzes, it must be noted that the LAG under consideration, at this stage of their functioning, are an important, but under-used instrument for the creation of local development based on local resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bal-Woźniak T. 2012: Blokada innowacyjna, [w:] M.G. Woźniak (red.), Gospodarka Polski 1990-2011, Tom II. Droga do spójności społeczno-ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 2. Guzal-Dec D. 2013: Operacjonalizacja modelu Presja-Stan-Reakcja w badaniu cenności ekologicznej gmin wiejskich na przykładzie województwa lubelskiego, Ann. Set Envi. Prot./Rocz. Ochr. Środ., t. 15, nr 3, 2925-2941.
 3. Kobyłko G. 2004: Kompleksowa ocena lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności lokalnych obszarów gospodarczych, Prace Nauk. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, vol. 1043, "Gospodarka a Środowisko", nr 2, 36.
 4. Kołomycew A., Pawłowska A. 2013: Partnerstwa międzysektorowe w rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie Lokalnych Grup Działania w województwie Podkarpackim, Studia Regionalne i Lokalne, 2(52), Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa, 67-.
 5. Kusterka M. 2005: Struktury przyczynowo-skutkowe jako podstawa opracowania systemów wskaźników zrównoważonego rozwoju, Prace Nauk. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", vol. 1075, "Gospodarka a Środowisko", nr 3, 92.
 6. Kwatera K., Kamiński R. 2005: Jak budować Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach pilotażowego programu LEADER+, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa.
 7. Michałowski K. 2007: Ekologiczne aspekty zrównoważonego rozwoju regionalnego i lokalnego, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku, Białystok, 17.
 8. Partnerstwa lokalne w Polsce - kondycja, struktura, wyzwania. Raport z badań. 2010: Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków, Toruń, 33.
 9. Piontek B. 2002: Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN, Warszawa, 27.
 10. Słodowa-Hełpa M. 2013: Wyzwania stojące przed polskim samorządem lokalnym w perspektywie 2014-2020, Studia Oeconomica Posnaniesia, vol. 1, no. 6 (25), 43-53.
 11. www.minrol.gov.pl, dostęp10 maja 2014.
 12. Zajda K. 2013: Władza lokalna, organizacje pozarządowe i przedsiębiorcy - współdziałanie na rzecz rozwoju wsi, Studium przypadku gmin wiejskich powiatu radomszczańskiego, Samorząd Terytorialny, nr 3, 10.
 13. www.minrol.gov.pl
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu