BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczyńska Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Źródła dochodów budżetu Unii Europejskiej - stan obecny, słabości i proponowane rozwiązania
Sources of Revenue for the European Union Budget - Current State, Weaknesses and Proposed Solutions
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2, nr 6, s. 58-76, rys., tab., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Współczynnik korelacji rang Spearmana, Budżet UE, Reforma UE, Dochody
Spearman's rank correlation coefficient, EU budget, EU Reform, Income
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Od wielu lat w literaturze przedmiotu wskazywane są liczne słabości obecnie obowiązujących regulacji prawnych dotyczących źródeł dochodów budżetu Unii Europejskiej. Potrzeba przeprowadzenia reformy systemu dochodów tego budżetu jest zgłaszana już od początku XXI wieku, jednak z powodu dłuższego, niż pierwotnie zakładano procesu ratyfikacji traktatu z Lizbony i światowego kryzysu finansowego, rozwiązanie tego problemu jest ciągle odkładane w czasie. Artykuł ma na celu przedstawienie proponowanych nowych rozwiązań w zakresie dochodów budżetu UE, ze szczególnym uwzględnieniem koncepcji nowych zasobów własnych opartych na podatku od wartości dodanej (VAT). W celu sprawdzenia, czy dochody budżetu UE z nowych zasobów własnych opartych na VAT będą charakteryzowały się względną stabilnością, zbadano współzależność między dochodami z VAT a produktem krajowym brutto (PKB) poszczególnych państw członkowskich za pomocą współczynnika korelacji rang Spearmana. Okazało się, że zmienne te są silnie dodatnio ze sobą skorelowane. Z tego względu można sądzić, że dochody budżetu UE z nowych zasobów własnych opartych na VAT będą charakteryzowały się średnioterminową zmiennością, spowodowaną wahaniami cyklicznymi zarówno unijnej gospodarki, jak i gospodarek poszczególnych państw członkowskich. Stąd wysunięto wniosek, że zreformowany system dochodów budżetu UE powinien nadal obejmować zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto (DNB), gdyż zasoby te umożliwiają w poszczególnych latach zrównoważenie dochodów i wydatków budżetu UE.(abstrakt oryginalny)

For many years numerous weaknesses have been suggested in the literature regarding the current legal regulations concerning the sources of revenue of the European Union budget. The need for reforming the revenue system of the EU budget has been indicated since the beginning of the 21st century; however, due to the longer than originally expected ratification process for the Lisbon Treaty and the global financial crisis, a solution to this problem is constantly being postponed. The aim of this article is to present the proposed new arrangements of this system, with particular emphasis on the concept of new own resources based on value added tax (VAT). In order to verify that the revenue of the EU budget from new own resources based on VAT will be characterized by relative stability, the correlation between VAT revenue and the gross domestic product (GDP) of the Member States was examined using Spearman's rank correlation coefficient. It turned out that these variables are strongly positively correlated. Therefore, it can be assumed that the revenue of the EU budget from new VAT-based own resources will be characterized by mediumterm volatility caused by cyclical fluctuations of the EU economy and the national economies of the Member States. Hence, it is concluded that the reformed revenue system of the EU budget should continue to include the own resources based on gross national income (GNI), since these resources make it possible to balance the revenue and expenditure of the EU budget in each year.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afonso, O., Alves, R.H., 2009, The Reform of the EU Budget: Finding New Own Resources, Intereconomics, vol. 44, iss. 3.
 2. Alves, R.H., Cieślukowski, M., 2006, Financial Autonomy of the European Union after Enlargement, FEP Working Papers, nr 217.
 3. Berghuber, B., Schratzenstaller, M., 2007, Alternative Financing Sources for the EU Budget, Austrian Economic Quarterly, vol. 12, no. 1.
 4. Cieślukowski, M., 2013, Wielokryterialna ocena systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 5. Czerniewska-Rutkowska, M., 2007, Budżet ogólny Unii Europejskiej - stan obecny i perspektywy, Centrum Doradztwa i Informacji Difin Sp. z o.o., Warszawa.
 6. Decyzja Rady z dnia 7 czerwca 2007 r. w sprawie systemu zasobów własnych Wspólnot Europejskich, Dz.U. L 163, 2007/436/WE, Euratom.
 7. European Commission, 1998, Financing the European Union: Commission Report on the Operation of the Own Resources System, COM(1998) 560 final, Brussels.
 8. European Commission, 2004a, Financing the European Union. Commission report on the operation of the own resources system, http://eur-lex.europa.eu/LexUri-Serv/LexUriServ.do?uri=CELEX:52004DC0505:EN:HTML [dostęp: 28.03.2014].
 9. European Commission, 2004b, Financing The EU Budget: Commission report on the operation of the own resources system, COM(2004) 505 final, Brussels, 14.07.2004.
 10. European Commission, 2011a, Proposal for a Council Decision on the system of own resources of the European Union, COM(2011) 510 final, Brussels, 29.06.2011.
 11. European Commission, 2011b, Commission Staff Working Paper: Financing the EU Budget: Report on the Operation of the Own Resources System - Annex, SEC(2011) 876 final, Brussels, 29.06.2011.
 12. European Commission, 2011c, Financing the EU Budget: report on the operation of the own resources system, SEC(2011) 876 final/2, Brussels, 27.10.2011.
 13. European Commission, 2011d, Amended proposal for a Council Decision on the system of own resources of the European Union, COM(2011) 739 final, Brussels, 9.11.2011.
 14. European Commission, 2013a, EU budget 2012 - Financial Report, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 15. European Commission, 2013b, VAT Rates Applied in the Member States of the European Union, http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/how_vat_works/rates/vat_rates_en.pdf [dostęp: 9.03.2014].
 16. European Parliament, 2013, Definitive Adoption of the European Union's general budget for the financial year 2013, Official Journal of the European Union, 2013/102/EU, Euratom.
 17. Eurostat, 2014, Real GDP growth rate - volume, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tec00115 [dostęp: 28.03.2014].
 18. Financial Framework Proposed by the Commission, http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/fin_fwk1420/fin_fwk1420_en.cfm#doc7 [dostęp: maj 2014].
 19. Florea, N.M., Ganea, M., Selişteanu, S., 2013, Structure and Evolution of EU Budget Revenue, Finance - Challenges of the Future, vol. 1, iss. 15.
 20. Grupa wysokiego szczebla pracuje nad przyszłym finansowaniem UE, 2014, http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-367_pl.htm [dostęp: 5.04.2014].
 21. Haug, J., Lamassoure, A., Verhofstadt, G., 2011, Europe for Growth: for a Radical Change in Financing the EU, CEPS Paperbacks, vol. April.
 22. Kawecka-Wyrzykowska, E., 2008, VAT jako nowe źródło dochodu budżetu Unii Europejskiej, w: Kawecka-Wyrzykowska, E. (red.), Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 roku: implikacje dla Polski, Katedra Integracji Europejskiej im. J. Monneta, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa.
 23. Komisja Europejska, 2011a, Zmieniony wniosek do Rozporządzenia Rady określającego środki wykonawcze dotyczące systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, KOM(2011) 740 wersja ostateczna, Bruksela, 9.11.2011.
 24. Komisja Europejska, 2011b, Wniosek do Rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych opartych na VAT, KOM(2011) 737 wersja ostateczna, Bruksela, 9.11.2011.
 25. Lamassoure, A., 2010, Financing the 2020 Agenda despite the budgetary crisis, Working document prepared for the Committee on Budgets, European Parliament.
 26. Małuszyńska, E., Sapała, M., 2012, Wieloletnie ramy finansowe Unii Europejskiej na lata 2014-2020, Studia BAS, nr 3(31).
 27. Mathis, A., 2004, VAT indicators, Taxation Papers, no. 2.
 28. Parlament Europejski, 2014a, Projekt sprawozdania w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Komisja Budżetowa, 2011/0183(CNS).
 29. Parlament Europejski, 2014b, Projekt sprawozdania w sprawie środków wykonawczych dotyczących systemu zasobów własnych Unii Europejskiej, Komisja Budżetowa, 2014/2020(INI).
 30. Richter, S., 2010, The EU Budget after the Global Financial Crisis, w: Szemlér, T. (ed.), The New EU Budget and the New Member States, Central European University.
 31. Richter, S., 2013, The EU's Multi-annual Financial Framework for 2014-2020: an Old Construct Fit for a Changed EU?, FIW Policy Brief, no. 19.
 32. Schratzenstaller, M., 2013, The EU Own Resources System - Reform Needs and Options, Intereconomics, vol. 48, iss. 5.
 33. Skiba, L., 2010, Budżet Unii Europejskiej, w: Kowalewski, P., Tchorek, G., Górski, J. (red.), Mechanizmy funkcjonowania strefy euro, Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 34. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 9 maja 2008 r., Dz.U. Unii Europejskiej, nr C 115/49.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu