BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawulski Jakub (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Deficyt systemu emerytalnego w Polsce oraz próby jego zmniejszenia w warunkach kryzysu gospodarczego
The Pension System Deficit in Poland and Attempts at its Reduction in Response to the Economic Crisis
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2, nr 6, s. 77-95, rys., tab., bibliogr. 28 poz.
Słowa kluczowe
System emerytalny, Reforma systemu emerytalnego, Kryzys gospodarczy, Sytuacja finansowa
Pension schemes, Pension system reform, Economic crisis, Financial situation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Okres kryzysu gospodarczego cechowała ożywiona debata publiczna na temat sytuacji finansowej i konstrukcji systemu emerytalnego w Polsce. W artykule w sposób kompleksowy określono wysokość deficytu systemu emerytalnego od początku obowiązywania reformy emerytalnej z 1999 roku. Przedstawiono także wpływ tego deficytu na nierównowagę budżetu państwa w latach 1999-2012. W tym kontekście scharakteryzowano reformy przeprowadzone w reakcji na kryzys gospodarczy, których celem było zmniejszenie deficytu systemu emerytalnego. Wskazano przy tym, że podjęte działania nie rozwiązały strukturalnych problemów, z którymi zmaga się polski system emerytalny.(abstrakt oryginalny)

The economic crisis has stimulated an intense public debate on the financial situation of the Polish pension system. This article is a comprehensive presentation of the level of deficit in the Polish pension system since the implementation of pension system reform in 1999. Additionally, it discusses the significant impact of the pension system deficit on the situation of the state budget during the years 1999-2012. In this context the article presents the reforms to the Polish pension system introduced in response to the economic crisis. However, the author concludes that the measures undertaken did not solve the structural problems of the Polish pension system.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ancyparowicz, G., 2010, Wpływ reformy emerytalnej na budżet państwa, w: Juja, T. (red.), Dylematy i wyzwania finansów publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 161-174.
 2. Bukowski, M., Chłoń-Domińczak, A., Góra, M., 2010, Droga wyjścia dla zmian w nowym systemie emerytalnym w zakresie OFE, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 3. Centrum im. Adama Smitha, 2013, Debata publiczna o OFE 2013, czyli fakty i przekręty intelektualne, Warszawa.
 4. Gronicki, M., Jankowiak, J., 2013, Otwarte fundusze emerytalne i gospodarka Polski w latach 1999-2013, Konfederacja Lewiatan, Warszawa-Gdynia.
 5. GUS, 2012, Emerytury i renty w 2012 r., Warszawa.
 6. Jakubczak, P., 2011, Najbardziej stracą emeryci z wysokimi świadczeniami, Dziennik Gazeta Prawna, 22 listopada.
 7. KRUS, 2003-2012, Wykonanie Funduszu Emerytalno-Rentowego, http://www.krus.gov.pl/bip/finanse-i-majatek/ [dostęp 07.02.2014].
 8. Lutyk, A., 2007, Uwagi o przeszłości i przyszłości KRUS, Wieś i Rolnictwo, nr 3, s. 102-108.
 9. Małecka-Ziembińska, E., 2011, Finanse ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, w: Juja, T. (red.), Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań, s. 141-177.
 10. Ministerstwo Finansów, 2000, Raport roczny. Skarbowe papiery wartościowe 1999, Warszawa.
 11. MPiPS, 2010, Założenia do projektu ustawy zmieniającej ustawę o emeryturach kapitałowych oraz niektóre inne ustawy, Warszawa.
 12. NIK, 2000, Analiza wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 1999 roku, Warszawa.
 13. Niżnik, J., 2011, Między możliwościami a koniecznością. Dylematy reformowania systemu emerytalnego w Polsce, Zeszyty Naukowe PTE, nr 11, Kraków, s. 333-348.
 14. Ofiarski, Z., 2008, System finansowy ubezpieczeń społecznych, w: Kosikowski, C., Ruśkowski, E. (red.), Finanse publiczne i prawo finansowe, wyd. 3, Wolters Kluwer, Warszawa.
 15. Oręziak, L., 2014, OFE. Katastrofa prywatyzacji emerytur w Polsce, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 16. Przygodzka, R., 2007 Uwarunkowania i bariery reformy rolniczego systemu ubezpieczeń społecznych, w: Głuchowski, J., Pomorska, A., Szołno-Koguc, J. (red.), Uwarunkowania i bariery w procesie naprawy finansów publicznych, Wydawnictwo KUL, Lublin, s. 405-414.
 17. Rada Ministrów, 2001-2013, Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia (lata 2000-2012), Warszawa.
 18. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2010 (odpowiednio:16 sierpnia 2011; 16 sierpnia 2012) w sprawie wykorzystania w 2010 r. (odpowiednio: w 2011 r., w 2012 r.) środków Funduszu Rezerwy Demograficznej na uzupełnienie niedoboru funduszu emerytalnego wynikającego z przyczyn demograficznych, Dz.U. 2010, nr 163, poz. 1099 (odpowiednio: Dz.U. 2011, nr 175, poz. 1041; Dz.U. 2012, poz. 950)
 19. Rzońca, A., Wojciechowski, W., 2010, Reforma emerytalna a finanse publiczne w Polsce, Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2012, poz. 664.
 21. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U., nr 137, poz. 887.
 22. Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, Dz.U., nr 7, poz. 24.
 23. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych, Dz.U. 2013, poz. 1717.
 24. Walczak, D., 2011, Uwarunkowania funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń.
 25. ZUS, 2003-2012, Rachunki zmian stanu Funduszu Ubezpieczeń Społecznych za lata 2003-2012, http://www.zus.pl/bip/default.asp?id=116, [dostęp: 07.02.2014].
 26. ZUS, 2004, Rocznik statystyczny ubezpieczeń społecznych - system pozarolniczy - 1999-2002, Warszawa.
 27. ZUS, 2004-2012, Informacje o świadczeniach pieniężnych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o Funduszu Alimentacyjnym oraz innych świadczeniach (lata 2004-2012), http://www.zus.pl/default.asp?p=5&id=537, [dostęp: 06.02.2014].
 28. ZUS, 2010-2013, Sprawozdanie z działalności Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (lata 2009-2012), Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu