BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Spychała Marcin (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Wielkość i struktura pomocy de minimis w Polsce w okresie kryzysu finansowego
The Size and Structure of De Minimis Aid in Poland during the Financial Crisis
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2, nr 6, s. 96-112, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc publiczna, Pomoc de minimis, Fundusze unijne, Dotacje
Public aid, De minimis aid, EU funds, Grants
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Komisja Europejska
European Commission
Abstrakt
Celem artykułu jest syntetyczne ukazanie zmieniających się uregulowań prawnych, na podstawie których udzielana jest pomoc de minimis, a także przeprowadzenie analizy wielkości i struktury udzielonej pomocy de minimis Polsce w okresie ostatniego kryzysu finansowego. Porównano w nim trzy rozporządzenia Komisji Europejskiej: nr 69/2001, nr 1998/2006 oraz nr 1407/2013. Natomiast analiza udzielonej pomocy de minimis została przeprowadzona ze względu na: formę pomocy, wielkość beneficjenta oraz województwo, w którym znajduje się siedziba Aprzedsiębiorcy będącego beneficjentem pomocy de minimis.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to synthetically present the changing regulations under which de minimis aid is being granted, as well as conducting a summary analysis of the size and structure of de minimis aid granted to Poland during the period of the recent financial crisis. The article includes a comparison of three European Commission regulations: no. 69/2001, no. 1998/2006 and no. 1407/2013. The analysis of de minimis aid has been made taking into account the form of the aid, the size of the beneficiary company, and the province where the company's head office is located.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berghofer, M., 2007, The New de minimis Regulation: Enlarging the Sword of Damocles?, European State Aid Law Quarterly, no. 1, s. 11-24.
 2. Biondi, A., Eeckhout, P., Flynn, J. (eds.), 2005, The Law of State Aid in the European Union, Oxford University Press, New York.
 3. Czemiel-Grzybowska, W., 2013, Rola pomocy publicznej w finansowaniu małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. Dobaczewska, A., 2013, Formy finansowania przedsiębiorców w świetle prawa pomocy publicznej, Difin, Warszawa.
 5. Dudzik, S., 2002, Pomoc państwa dla przedsiębiorstw publicznych, Zakamycze, Kraków.
 6. Jankowska, A., Marek, M., 2009, Dopuszczalność pomocy publicznej - uregulowania wspólnotowe i krajowe, C.H. Beck, Warszawa.
 7. Juja, T. (red.), 2011, Finanse publiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 8. Komisja Europejska, 2001, Ninth Survey on State Aid in the European Union Commission of the European Communities, Brussels, 18.7.2001, COM (2001) 403 final.
 9. Moszyński, M., 2008, Pomoc publiczna w procesach restrukturyzacji polskiego sektora węgla kamiennego, w: Kopycińska, D. (red.), Polityka ekonomiczna państwa we współczesnych systemach gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 10. Nasiłowski, M., 2012, System rynkowy, Wydawnictwo Key Text, Warszawa.
 11. Nicolaides, P., Kekelekis, M., Kleis, M., 2008, State Aid Policy in the European Community. Principles and Practise, Wolters Kluwer, London.
 12. Nicolaides, P., Kleis, M., Kekelekis, M., 2008, Cumulation of De minimis Aid to Enterprises that form a Single Economic Unit, European State Aid Law Quarterly, no. 1, s. 48-57.
 13. Nykiel-Mateo, A., 2009, Pomoc de minimis w europejskim prawie wspólnotowym, Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, nr 2 (728), s. 2-8.
 14. Panek, E., 2003, Ekonomia matematyczna, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 15. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania artykułu 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis, Dz.Urz. UE L 10 z 13.01.2001 r.
 16. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania artykułu 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis, Dz.Urz. UE L 379 z 28.12.2006 r.
 17. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, Dz.Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.
 18. Spychała, M., 2013, Pomoc publiczna w warunkach gospodarki rynkowej, w: Wolska, G. (red.), Współczesne problemy ekonomiczne: polityka państwa a proces globalizacji, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 139, s. 238-247.
 19. Stiglitz, J.E., 2004, Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
 20. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 83 z 30.03.2010 r.
 21. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2013, Raport o pomocy de mini mis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2012 roku, Warszawa.
 22. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2012, Raport o pomocy de mini mis w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2011 roku, Warszawa.
 23. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2011, Pomoc de minimis w Polsce udzielona przedsiębiorcom w 2010 roku, Warszawa.
 24. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2010, Pomoc de minimis w Polsce udzielona przedsiębiorcom w 2009 roku, Warszawa.
 25. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 2009, Pomoc de minimis w Polsce udzielona przedsiębiorcom w 2008 roku, Warszawa.
 26. Woźniak, B., 2008, Pomoc publiczna, w: Pietrzak, B., Polański, Z., Woźniak, B. (red.), System finansowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu