BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Agata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Pozycja polityki fiskalnej w wybranych krajach Unii Europejskiej w okresie spowolnienia gospodarczego
Fiscal Stance in the Selected European Union Member States in the Times of the Economic Slowdown
Źródło
Studia Oeconomica Posnaniensia, 2014, vol. 2, nr 6, s. 147-171, rys., tab., bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Polityka fiskalna, Deficyt budżetowy, Cykl koniunkturalny
Fiscal policy, Budget deficit, Business cycles
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z oceną pozycji polityki fiskalnej w krajach Unii Europejskiej objętych derogacją. W tym celu przybliżono koncepcję salda budżetowego skorygowanego o wahania cykliczne. Saldo to ujmuje wszelkie niecykliczne komponenty polityki fiskalnej, dlatego w opracowaniu przybliżono również problem polityki dyskrecjonalnej oraz zagadnienia z nią związane. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, zmiany salda skorygowanego o wahania cykliczne pozwalają określić, że w czasie spowolnienia poddane ocenie kraje wykazywały procykliczne zacieśnienie. Taki trend w polityce fiskalnej krajów objętych derogacją wyjaśniać można m.in. wysiłkami podjętymi na rzecz wypełniania fiskalnych kryteriów konwergencji lub też działaniami zaleconymi przez Komisję i Radę w ramach procesów redukcji nadmiernych deficytów.(abstrakt oryginalny)

This article presents issues related to the assessment of the fiscal stance in the selected European Union countries with a derogation. For this purpose, the paper discusses the concept of discretionary fiscal policy and the key issues associated with it. The main assessment focuses on the fiscal stance of the analysed countries. The analysis shows that changes in the cyclically adjusted balance make it possible to state that in times of slowdown the analysed countries showed pro-cyclical tightening. Such a trend in the fiscal policy of countries with a derogation can be explained, among other things, by efforts to fulfil the fiscal convergence criteria, or the implementation of actions recommended under the excessive deficit procedures.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alessina, A., Tabellini, G., 1990, A Positive Theory of Fiscal Deficits and Government Debt, Review of Economic Studies, vol. 57, no. 3.
 2. Ambriško, R., Augusta, V., Hájková, D., Král, P., Netušilová, P., Říkovský, M., Soukup, P., 2012, Fiscal Discretion in the Czech Republic in 2001-2011: Has It Been Stabilizing?, Research and Policy Notes, no. 1, Czech National Bank, Prague.
 3. Andersen, A.B., 2002, Cyclically Adjusted Government Budget Balances, Danmarks Nationalbank Monetary Review.
 4. Bain, K., Howells, P.G.A, 1987, Government and the Economy, Longman, London.
 5. Barczyk, R., 2004, Teoria i praktyka polityki antycyklicznej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 6. Barczyk, R., Lubiński, M., 2009, Dylematy stabilizowania koniunktury, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 7. Begg, D., Fisher, S., Dornbusch, R., 2000, Ekonomia. Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 8. Bezděk, V., Dybczak, K., Krejdl, A., 2003, Cyclically Adjusted Fiscal Balance - OECD and ESBC Methods, Czech Journal of Economic and Finance, vol. 53.
 9. Blanchard, O., 1990, Suggestions for a New Set of Fiscal Indicators, OECD Economics Department Working Papers, no. 79.
 10. Bouthevillain, C., Cour-Thimann, P., Van Den Dool, G., Hernández De Cos, P., Langenus, G., Mohr, M., Momigliano, S., Tujula, M., 2001, Cyclically Adjusted Budget Balances: an Alternative Approach, ECB Working Paper, no. 77.
 11. Caban, W., 1998, Państwo, budżet, polityka fiskalna w: Caban, W. (red.) Ekonomia, Wydawnictwo ABSOLWENT, Łódź.
 12. Christiano, L., Eichenbaum, M., Rebelo, S., 2011, When Is the Government Spending Multiplier Large?, Journal of Political Economy, vol. 119, no. 1.
 13. Cogan, J.F, Cwik, T., Taylor, J.B., Wieland, V., 2010, New Keynesian versus Old Keynesian Government Spending Multipliers, Journal of Economic Dynamics and Control, vol. 34, no. 3.
 14. Coricelli, F., Fiorito, R., 2013, Myths and Facts about Fiscal Discretion: a New Measure of Discretionary Expenditure, CES Working Paper, no. 2013.33.
 15. Działo, J., 2009, Polityczne uwarunkowania jakości instytucji fiskalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 16. Eggertsson, G.B., 2011, What Fiscal Policy is Effective at Zero Interest Rates? w: Acemoglu, D., Woodford, M. (eds.), NBER Macroeconomics Annual 2010, vol. 25, MIT Press.
 17. European Commission, 2009, Public Finances in EMU.
 18. European Commission, 2012, Report on Public Finances in EMU.
 19. European Commission, 2013a, Cyclical Adjustment of Budget Balances, Autumn 2013.
 20. European Commission, 2013b, Statistical Annex, European Economic Forecast - Spring 2013.
 21. European Commission, 2013c, Report on Public Finances in EMU 2013.
 22. Fatás, A., Mihov, I., 2003a, The Case for Restricting Fiscal Policy Discretion, Quarterly Journal of Economics, vol. 118 (4).
 23. Fatás, A., Mihov, I., 2003b, On Constraining Fiscal Policy Discretion in EMU, Oxford Review of Economic Policy, vol. 19 (1).
 24. Fatás, A, Mihov, I., 2009, The Euro and Fiscal Policy, NBER Working Paper, no. 14722. National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 25. Girouard, N., Andre, C., 2005, Measuring Cyclically Adjusted Budget Balances for OECD Countries, Economics Department Working Papers, no. 434.
 26. Girouard, N., Price, R., 2004, Asset Price Cycles, "one-off" Factors and Structural Budget Balances, Working Paper, OECD.
 27. Hallerberg, M., Von Hagen, J., 1999, Electoral Institutions, Cabinet Negotiations, and Budget Deficits in the European Union, w: Poterba, J., Von Hagen, J. (eds.), Fiscal Institutions and Fiscal Performance, s. 209-232, University of Chicago Press, Chicago.
 28. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/corrective_arm/index_en.htm [dostęp: 02.05.2014].
 29. http://ec.europa.eu/environment/integration/recovery_plan.htm, [dostęp: 30.04. 2014].
 30. http://www.recovery.gov/arra/Pages/default.aspx, [dostęp: 30.04.2014].
 31. Kopits, G., Symansky, S.A., 1998, Fiscal Policy Rules, IMF Occasional Paper, no. 162/1998.
 32. Kowalski, T., 2001, Proces formułowania oczekiwań a teoria cyklu wyborczego. Implikacje dla polityki gospodarczej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 33. Krajewski, P., 2006, Strukturalny i cykliczny komponent deficytu budżetowego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 34. Krogstrup, S., Wyplosz, Ch., 2006, A Common Pool Theory of Deficit Bias Correction, CEPR Discussion Paper, no. 5866.
 35. Lubiński, M., 2010, Polityka fiskalna wobec kryzysu finansowego. Próba oceny, Gospodarka Narodowa, nr 9 (229).
 36. Markiewicz, M., Siwińska J., 2003, Wydatki sztywne budżetu państwa, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Studia i Analizy CASE, Warszawa.
 37. Mourre, G., Isbasoiu, G.M., Paternoster, D., Salto, M., 2013, The Cyclically-adjusted Budget Balance Used in the EU Fiscal Framework: an Update, European Economy Economic Paper, no. 478.
 38. Moździerz, A., 2009, Nierównowaga finansów publicznych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 39. Ochrymiuk, M., Rogut, A., 2010, Konwergencja nominalna w strefie euro. Implikacje dla Polski, NBP, Warszawa.
 40. OECD, 2009, Fiscal Packages Across OECD Countries: Overview and Country Details.
 41. Osiatyński, J., 2006, Finanse publiczne. Ekonomia i Polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 42. Persson, T., Roland, G., Tabellini, G., 2003, How do Electoral Rules Shape Party Structures, Government Coalitions, and Economic Policies? NBER Working Paper no. 10176.
 43. Ramey, V., 2009, Identifying Government Spending Shocks: It's All the Timing, NBER Working Paper, no. 15464.
 44. Ramey, V., Shapiro, M.D., 1998, Costly Capital Reallocation and the Effects of Government Spending, Carnegie-Rochester Conference on Public Policy, vol. 48, no. 1.
 45. Romer, D., 1988, What Are the Costs of Excessive Deficits? w: Fisher, S. (ed.), NBER Macroeconomics Annual 1988, vol. 3, MIT Press.
 46. Szymańska, A., 2013a, Trwałość konwergencji nominalnej w Polsce z perspektywy uczestnictwa w Unii Gospodarczej i Walutowej, Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica, nr 281.
 47. Szymańska, A., 2013b, Mechanizm korekty nadmiernego deficytu w krajach Unii Europejskiej - analiza na przykładzie Polski w: Urbanek, P. (red.), Ekonomia i zarządzanie w teorii i praktyce. Determinanty konkurencyjności przedsiębiorstw, regionów, gospodarek, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 48. Velasco, A, 1999, A Model of Endogenous Fiscal Deficits and Delayed Fiscal Reforms w: Poterba, J., Von Hagen, J. (ed.), Fiscal Institutions and Fiscal Performance, University of Chicago Press, Chicago.
 49. Velesco, A., 2000, Debts and Deficits with Fragmented Fiscal Policymaking, Journal of Public Economic, vol. 76, no. 1.
 50. Von Hagen, J., Harden, I., 1994, National Budget Processes and Fiscal Performance, European Economy Reports and Studies, no. 3.
 51. Von Hagen, J., Harden, I., 1995, Budget Processes and Commitment to Fiscal Discipline, European Economic Review, vol. 39, no. 3-4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5254
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu