BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miroński Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Lipiec Jacek (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Rodzina jako podmiot władzy w firmie rodzinnej
Family as Power Entity in Family Companies
Źródło
Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa, 2012, z. 121, s. 106-126, rys., tab., bibliogr 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Przedsiębiorstwo rodzinne, Zarządzanie zasobami ludzkimi
Enterprise management, Family-owned business, Human Resources Management (HRM)
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Na podstawie wywiadów z respondentami można dość jednoznacznie stwierdzić, że obraz relacji władzy w firmach rodzinnych jest zdecydowanie bardziej skomplikowany niż ten przedstawiany w większości opracowań dotyczących firm rodzinnych. Oznacza to, że badając relacje władzy w takich przedsiębiorstwach, należy wyjść poza perspektywę ograniczoną do analizowania udziałów własnościowych rodziny oraz liczebności członków rodziny w gremiach zarządczych. Realna pozycja rodziny zależy bowiem w dużym stopniu od bezpośredniego zaangażowania członków rodziny w bieżące zarządzanie firmą. Kluczową rolę odgrywają tu postawa i zachowania osób łączących role właścicielskie i menedżerskie. W trakcie badań pojawił się także interesujący dylemat dotyczący definiowania pojęcia rodzina, zarówno przez członków rodziny, jak i pracowników spoza rodziny. Pojęcie bliższej i dalszej rodziny ma zasadniczy wpływ na takie czynniki, jak wsparcie, zaufanie czy dzielenie się informacjami(abstrakt oryginalny)

The present article is aimed at the presentation of results of empirical research of the position of family in a family company as well as a better understanding of the character of power and relations in a family company and their impact on the operation of these companies. On the basis of the interviews with respondents it may be explicitly confirmed that the relations of power in family companies are decisively more complex than presented in the majority of available literature on family companies. This means that while examining the power relations in such companies, it is necessary to go beyond the perspective confined to the analysis family property shares and the number of family members in management bodies. The real family position depends to a large extent on the direct involvement of family members in the current management of the company. The key role is played by the stance and behaviour of the people combining ownership and managerial functions. In the course of research an interesting dilemma appeared with regard to the definition of the notion of family, both by the family members and the staff from outside the family. The notion of closer and more distant family has a crucial impact on such factors as support, trust or sharing information. There some interesting conclusions concerning the issue of family as a uniform power entity. On the one hand, evidently, in the area of information exchange and the impact(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
 2. Duch-Krzystoszek D., Kto rządzi w rodzinie, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa 2007
 3. Gnan L., Montemerlo D., Sharma P., Ownership and Governance Structures: Towards a Typology of Italian Family Firms, w: G. Corbetta (red.), Capable to grow, EGEA, 2005.
 4. Jeżak J., Winnicka-Popczyk A., Popczyk W., Przedsiębiorstwo rodzinne. Funkcjonowanie i rozwój, Difin, Warszawa 2004.
 5. Kenyon-Rouvinez D. L., Ward J., Family business key issues, Palgrave Macmillan 2005
 6. McShane S. L., Von Glinow M. A., Organizatinal Behavior, McGraw-Hill, Boston 2010.
 7. Międzynarodowy Raport Prac Badawczych PRIMA, Grant Thornton 2000.
 8. Miroński J., Lipiec J., Struktura władzy w przedsiębiorstwie rodzinnym, "Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej SGH", Nr 30, Warszawa 2011.
 9. Pfeffer J., Power Play, "Harvard Business Review", Boston, Jul/Aug 2010, Vol. 88, No. 7, 8.
 10. Pinder C. C., Work Motivation, Scott, Foresman and Company 1984.
 11. Safin K., Przedsiębiorstwa rodzinne - istota i zachowania strategiczne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1234-8872
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu